eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golub-Dobrzyń › "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie"Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia 25

1.5.2.) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: l.mazurkiewicz@golub-dobrzyn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.golub-dobrzyn.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-175c5f1b-98b7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047857/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+955 do km 1+471

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn (dalej jako: ”Platforma”). Wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne będą na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z WYKONAWCAMI
13.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
13.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
13.3. Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn
13.4. W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również kontaktować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: l.mazurkiewicz@golub-dobrzyn.com.pl a wszelkie informacje odnośnie postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl.
13.5. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
13.6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobierania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności, podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie http://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
13.7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla mniejszej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
 Powiat Golubsko-Dobrzyński posiada inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod.powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub pocztą tradycyjną: Inspektor Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZP.272.1.2023 którego przedmiotem jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie” prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie”.
4.2. Opis zadania:
1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+955 do km 1+471. Przedmiotowy odcinek drogi w całości położony jest na terenie miejscowości Wielkie Rychnowo gm. Kowalewo Pomorskie. Zadanie realizowane będzie na odcinku o długości 516 metrów.
Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegać będą na wykonaniu:
- wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych m.in. usunięcie zlokalizowanych na poboczu karpin po usuniętych drzewach, rozbiórkę nawierzchni drogi powiatowej w miejscach przekopów pod budowę kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę istniejącego przepustu, wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,
- wykonaniu robót ziemnych – wykonanie koryta pod projektowane poszerzenia nawierzchni jezdni oraz koryta projektowany pas wyłączenia, zatokę postojową oraz projektowane do przebudowy i budowy zjazdy,
- wykonaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni – wzmocnienie podbudowy jezdni wraz z wykonaniem nowych warstw – warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
- rozbiórce istniejącego pod drogą przepustu drogowego i wybudowaniu nowego przepustu o zwiększonej średnicy,
- wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm,
- wykonaniu nawierzchni poboczy z mieszanek kruszywa niezwiązanego (gruz betonowy z recyklingu),
- wykonaniu nawierzchni istniejących zjazdów na posesje, pasa wyłączenia oraz zatoki postojowej,
- odbudowie istniejącego rowu przydrożnych,
- wymianie istniejących wraz z ustawieniem i wprowadzeniem nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. bariery ochronne, oznakowanie pionowe).
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz planowany zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 7 do SWZ;
3) Ponadto Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót, z uwagi na fakt, że rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w oparciu o cenę ryczałtową, mają jedynie charakter pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia
4) Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonać, zatwierdzić i wdrożyć projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, a po wykonaniu robót wdrożyć wykonany przez biuro projektowe projekt zmiany stałej organizacji ruchu będący załącznikiem do przetargu, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
Kanał technologiczny:
Wykonanie kanału technologicznego dla zadania związanego z rozbudową drogi powiatowej nr 2104C stanowi opracowanie odrębne. W przypadku wszczęcia i realizacji niniejszego postępowania o zamówienie publiczne Zmawiający – Powiat Golubsko-Dobrzyński odstępuje od wykonania kanału technologicznego dla przedmiotowego zadania. Tym samym w procesie wyceny zamówienia należy zdjąć pozycję związaną z wykonaniem kanału technologicznego tj. pozycja nr 3.3 Kanał technologiczny.
4.3. Rozwiązania równoważne:
Dopuszczenie złożenia oferty zawierającej materiały lub urządzenia równoważne.
1) W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej/specyfikacji odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne i należy je czytać wraz z określeniem „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca proponuje rozwiązania wykonania przedmiotu zamówienia równoważne w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia obowiązany jest udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej/specyfikacji odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego produkty należy je czytać wraz z określeniem „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis, dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wykonawca który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek udowodnić w ofercie, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiORB pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
3) Obowiązek wykazania równoważności oferty spoczywa na Wykonawcy pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Cena oferty (P1) – znaczenie kryterium 60 pkt
Cn
P1 = --------- x 60 pkt
COB
Gdzie:
P1 - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena ofertowa
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
21.2. Okres gwarancji (P2) – znaczenie kryterium 40 pkt.
Obligatoryjny okres gwarancji dla każdego wykonawcy wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót i do takiego okresu gwarancji zobowiązany jest każdy Wykonawca. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje krótszy okres gwarancji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5).
Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający uzna, że zaoferowano 60 miesięczny okres gwarancji i w takiej sytuacji przyzna ofercie 40 pkt. w kryterium P2. Do umowy zostanie wpisany również 60 miesięczny okres gwarancji.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 36 miesięczny okres gwarancji otrzyma w kryterium P2 – 0 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 48 miesięczny okres gwarancji otrzyma w kryterium P2 – 20 punktów.
Oferta Wykonawcy, który zaproponuje 60 miesięczny okres gwarancji otrzyma w kryterium P2 – 40 punktów.
Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (PŁ-punktacja łączna) za kryterium: cena ofertowa i okres gwarancji według wzoru:
PŁ= P1+P2
PŁ-punktacja łączna
P1-ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena ofertowa.
P2- ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium okres gwarancji.
Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru określonego powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga aby, Wykonawca:
a) Wykazał się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda. Zamawiający zastrzega, iż 1 robota budowlana powinna być zrealizowana na podstawie 1 umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kilku umów jako jednej roboty budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, (w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów również te podmioty z wyłączeniem pkt 1) do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz robót budowlanych zgodny z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SWZ, spełniających wymagania określone w pkt 7.2.4) a) SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w 9.2.1), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
2) aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis w właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
4) Wykonawca, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, to zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą – załącznik nr 5 do SWZ zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych podmiotów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odpowiednio: Wykonawcy, każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7 SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
15.2. Dopuszcza się wnoszenie wadium w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp.
15.3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek bankowy 67 9551 0002 0105 2126 2000 0015 w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim Oddział Zbójno z dopiskiem WADIUM „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie”- w terminie umożliwiającym jego zaewidencjonowanie na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
15.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
a) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Powiat Golubsko-Dobrzyński
b) nazwę i adres siedziby Wykonawcy,
c) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia,
d) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
15.5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
15.6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowienie pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1.5) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmiany umowy zawiera załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/sp_golub_dobrzyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.