eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie koncepcji, wykonanie oraz utrzymanie komputerowej gry edukacyjnej dla Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu BadawczegoOgłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047985 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie koncepcji, wykonanie oraz utrzymanie komputerowej gry edukacyjnej dla Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001240700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krucza 5/11 D

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-548

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 3750 579

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ios.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ios.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie koncepcji, wykonanie oraz utrzymanie komputerowej gry edukacyjnej dla Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b3c80e8-ae36-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047985

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Umowy nr POIS.02.01.00.00-00-0007/17- 00 z dn.18 sierpnia 2017 r. pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ios.gov.pl (z wyjątkiem złożenia oferty). Wszelkie informacje o środkach komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostały opisane w Rozdziale XI SWZ.Adres strony prowadzonego postępowania (url): https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz w Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Instrukcji oraz Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień Instrukcji i Regulaminu.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziale XI oraz XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została szczegółowo opisana w Rozdziale XXVIII SWZ. 1. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11D, 00-548 Warszawa (dalej „IOŚ-PIB”) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia Zamówienia. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w IOŚ-PIB.: iodo@ios.edu.pl, tel. 22 3750593, IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D. 3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez IOŚ-PIB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku, gdy w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta Umowa z osobą fizyczną, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania, udzielenia zamówienia oraz wykonania Umowy – w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/ faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej – jeżeli dane te zostały przez wykonawcę przekazane IOŚ-PIB w związku z prowadzonym niniejszym postępowaniem o udzielenie Zamówienia. 4. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez IOŚ-PIB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,5. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, będą przetwarzane przez IOŚ-PIB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (...)Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, dalsza część klauzuli dostępna jest w Rozdziele XXVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została szczegółowo opisana w Rozdziale XXVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.220.18.2021.PP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie koncepcji, wykonanie oraz utrzymanie komputerowej gry edukacyjnej dla Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.”2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, wykonanie oraz utrzymanie komputerowej gry edukacyjnej dla młodzieży (13-18 rok życia), przekazującej wiedzę o kierunku i skutkach przyszłych zmian klimatu jako konsekwencji indywidualnych i zbiorowych decyzji podejmowanych w teraźniejszości, zwanej dalej Grą edukacyjną o roboczym tytule „Planeta możliwości”. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert został określony w Rozdziale XXIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika projektu

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Próbka potencjału kreatywnego Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 45

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:4.1.) W zakresie zdolności technicznej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku usług nadal wykonywanych wykonuje, należycie, co najmniej: jedną usługę polegającą na opracowaniu i wdrożeniu gry komputerowej, zrealizowaną na wartość nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto. W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę usługi, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej części usługi, która obejmowała zakresem usługę, o której mowa powyżej. W przypadku umów trwających, niezakończonych na dzień składania ofert, wykazana przez Wykonawcę usługa, polegająca na opracowaniu i wdrożeniu gry komputerowej, na dzień składania ofert musi być zrealizowana na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto.W przypadku, gdy wartość zamówienia jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.4.2.) W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponować co najmniej:4.2.1.) 1 osobą która zostanie skierowana do realizacji zamówienia jako Kierownika Projektu, odpowiedzialnego za całość realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy – posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie w roli kierownika projektu projektami informatycznymi, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zarządzała lub zarządza jako kierownik projektu (project menager lub równoważne) minimum 1 projektem polegającym na opracowaniu i wdrożeniu gry komputerowej, zrealizowanym lub realizowanym o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. 4.2.2.) 1 osobą która zostanie skierowana do realizacji zamówienia jako backend developer posiadającą minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku backend developer, która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowała lub realizuje co najmniej 1 projekt o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, polegający na opracowaniu i wdrożeniu gry komputerowej, na stanowisku backend developer 4.2.3.) 2 osobami które zostaną skierowane do realizacji zamówienia jako unity developer posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku unity developer – każda z osób, które w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowały lub realizują co najmniej 1 projekt o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, polegający na opracowaniu i wdrożeniu gry komputerowej, na stanowisku unity developer. 4.2.4.) 1 osobą która zostanie skierowana do realizacji zamówienia jako funkcji UX/UI designer posiadającą minimum 6 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku UX/UI designer, z wykształceniem wyższym związanym z grafiką cyfrową (studia wyższe/studia podyplomowe), która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowała lub realizuje co najmniej 1 projekt o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, polegający na opracowaniu i wdrożeniu gry komputerowej, na stanowisku UX/UI designer. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia więcej niż jednej funkcji przez wskazane osoby, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika Projektu z jedną z funkcji wskazanych w pkt 4.2.2-4.2.4 SWZ.W przypadku wskazania dla osób o których mowa w pkt 4.2.1.) – 4.2.4) SWZ doświadczenia polegającego na realizacji projektów trwających i niezakończonych na dzień składania ofert, wykazane projekty muszą być zrealizowane w zakresach i kwotach nie mniejszych niż określone w pkt. 4.2.1.) – 4.2.4) SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu usług, następujących podmiotowych środków dowodowych:1) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.Zamawiający zastrzega, że złożony w odpowiedzi na wezwanie Wykaz osób nie będzie dotyczył doświadczenia osoby proponowanej na stanowisko Kierownika Projektu, w związku z postanowieniem Rozdziału XXIII pkt 3 SWZ.Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może wskazać w Wykazie osób innej osoby na stanowisko Kierownika Projektu niż osoby wskazanej w Wykazie „Doświadczenie Kierownika Projektu” (kryterium oceny ofert, Rozdział XXIII pkt 3 SWZ), pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Próbka potencjału kreatywnego Wykonawcy – podlegające ocenie w ramach kryterium oceny ofert o którym mowa w Rozdziale XXIII ust. 4 SWZ.Wykaz „Doświadczenie kierownika projektu” – wzór stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.Szczegółowe wymagania dot. ww. przedmiotowych środków dowodowych zostały opisane w Rozdziale XXIII SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

15. Do oferty należy dołączyć:Dokumenty i oświadczenia stanowiące treść oferty (niepodlegające uzupełnieniu):1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).2) Próbka potencjału kreatywnego Wykonawcy – podlegające ocenie w ramach kryterium oceny ofert o którym mowa w Rozdziale XXIII ust. 4 SWZ.3) Wykaz „Doświadczenie kierownika projektu” – wzór stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).Pozostałe dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą:4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, powyższe oświadczenie składa również ten podmiot. 5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, powyższe oświadczenie składa również ten podmiot, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.6) Wykaz osób w odniesieniu do Kierownika Projektu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) - Zamawiający wymaga złożenia ww. Wykazu wraz z ofertą na podstawie art. 274 ust. 2 Pzp 7) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 18).8) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy. Składa Wykonawca w przypadku, gdy polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby (propozycja zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez podmiot udostępniający. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa również dokumenty wskazane w pkt. 4) i 5) (Załącznik nr 3 i 4 do SWZ).9) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub Umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności;2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału podpisanego podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii potwierdzonej notarialnie;3) W przypadku gdy pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 2) zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.4) Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 3) dokonuje notariusz lub pełnomocnik.5) pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:a) jakiego postępowania dotyczy,b) jakie podmioty występują wspólnie,c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,e) na jaki okres jest udzielone;6) jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa;7) Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.8) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp, w szczególności: 1) Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych w ustępach poniżej.a) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w DUUE, Dz.U., M.P. lub Dz.U. odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa,b) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §12 Umowy - w zakresie dostosowania niniejszej Umowy do zmian nią spowodowanych,c) zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile taka zmiana jest korzystna zwłaszcza finansowo dla Zamawiającego i jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,2) w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (…) Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełna treść postanowień dostępna jest w § 11 zał. nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy na podstawie stosownego aneksu podpisanego przez obie Strony w następującym zakresie oraz w sytuacjach opisanych poniżej:1) zmiana (w tym ograniczenie) zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, przy czym minimalny zakres jaki zostanie wykonany opisany jest Etapami 1- 4 w OPZ, w sytuacji uznania przez Zamawiającego niemożliwości kontynuacji wszystkich Etapów, w tym ograniczeń spowodowanych zmianami wytycznych lub zaleceń instytucji nadzorującej;2) terminów każdego z Etapów wykonania zamówienia opisanych w OPZ, w przypadku obiektywnego braku możliwości wykonania zamówienia w danym terminie oraz w przypadku zmiany tj. wydłużenia terminu realizacji projektu Klimada 2.0 lub ograniczeń spowodowanych zmianami wytycznych lub zaleceń instytucji nadzorującej;3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących przedmiotu umowy, instytucji nadzorującej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości oraz dodatkowych wytycznych oraz zaleceń Zamawiającego; 4) zmiany polegające na dostarczeniu produktów i jego komponentów o jakości pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy nastąpiło wycofanie z produkcji, lub opóźnienia w dostawach; 5) możliwość rozszerzenia przedmiotu zamówienia o kompatybilność z innymi systemami operacyjnymi poza Windows, w liczbie nie większej niż 4 dodatkowe systemy, w sytuacji gdy Zamawiający uzna takie rozszerzenie za zasadne; 6) możliwość poszerzenia o wersje językowe, tj. nie więcej niż 4 języki z grupy krajów Unii Europejskiej, w sytuacji gdy Zamawiający uzna to za zasadne;7) możliwość rozszerzenia gry o nowe postacie (mini-gry) lub inne atrakcyjne funkcjonalności powiązane z treściami e-learning Klimada 2.0., w sytuacji o której mowa w § 11 ust. 21 pkt 3) i 4) Umowy; 8) zmiany okresu utrzymania i gwarancji, wynikających z wprowadzonych zmian o których mowa w § 11 ust. 21 pkt 1) – 7), 9), 12), 13) Umowy;9) zmiana liczby aktualizacji, tj. nie więcej niż 2 dodatkowe w roku kalendarzowym 2022 – tj. poza jedną dużą aktualizacją przewidzianą w 2022 r., która jest obligatoryjna dla Wykonawcy, w sytuacji gdy Zamawiający uzna to za zasadne; (…)Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełna treść postanowień dostępna jest w § 11 zał. nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

VI. Termin wykonania zamówienia1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 06.07.2022 r. – do tego czasu Wykonawca zapewni wdrożenie i dostępność gry w wersji końcowej do pobrania przez użytkowników na steampowered.com (fakultatywnie również gog.com) oraz w obrębie strony klimada2.ios.gov.pl.2. Wykonawca będzie świadczyć usługę utrzymania od momentu wdrożenia gry edukacyjnej do dnia 6.07.2023 r. 3. Wykonawca udzieli gwarancji do dnia 06.07.2024 r. na prawidłowe funkcjonowanie gry z wymogiem usunięcia błędów z czasem reakcji na poszczególne kategorie błędów wg tabeli wskazanej w OPZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z etapami, których szczegółowy zakres oraz terminy w ramach poszczególnych etapów zostały określone w OPZ.
2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.