eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Wzmocnienie usług publicznych w ramach projektu "Jasło - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wzmocnienie usług publicznych w ramach projektu „Jasło – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wzmocnienie usług publicznych w ramach projektu „Jasło – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1bf26793-989a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047498

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Jasło – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,115150,aa8800575ee95da62f14ae1ec635d231.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, , wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty, wymianie informacji oraz przekazywaniem dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę, jest ich prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Miasta Jasła: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Sławomir Maćkoś.
5. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Miasta Jasła
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Enigma SOI.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FE.042.38.2022:2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji „Wzmocnienie usług publicznych” w ramach projektu „Jasło – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-202”, które pozwoli na zapewnienie najwyższej dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w mieście Jaśle. Kluczowym dokumentem realizacji zamówienia jest przygotowanie zintegrowanej strategii, która powinna być oparta o realizację części diagnostycznych i ekspertyz związanych z poniższymi celami szczegółowymi.

W ramach realizacji niniejszego zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

I. Diagnozy stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w Jaśle – część 1

1. Zasięg: Miasto Jasło.
2. Grupa docelowa: mieszkańcy Miasta Jasła bezpośrednio wpływający na usługi i ich relacje.
3. Szczegóły realizacji:
a) zakres działań obejmuje przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowania społeczeństwa w zakresie usług: edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, komunalnych, kulturalnych, zaopatrzenia w energię wraz z określeniem priorytetów oraz m. in.: odpowiedziami na niżej wymienione pytania:
• jaki jest obecny stan usług publicznych (edukacja, opieka zdrowotna, komunikacja, usługi komunalne, kultura oraz zaopatrzenie w energię) na terenie Miasta Jasła?
W tym zakresie diagnoza winna obejmować co najmniej: poziom usług
(w odniesieniu do wskaźników pożądanych), zakres usług – dostępność terytorialna, zakres usług – różnorodność i kompleksowość, dostępność cenowa, poziom poinformowania mieszkańców, formy organizacyjne;
• jakie jest społeczne zapotrzebowanie na usługi publiczne na terenie Miasta Jasła?
W tym zakresie diagnoza winna obejmować co najmniej: badania ankietowe i fokusowe na terenie całego Miasta Jasła, zapotrzebowanie na usługi w zakresie: poziomu, zakresu, ceny i formy organizacyjnej;

b) diagnoza powinna zawierać oznaczone wskaźniki i mierniki wraz z analizą wskaźników bazowych i produktem zamówienia;
c) proces diagnozy winien być oparty o bliską współpracę z Urzędem Miasta w Jaśle;
d) diagnoza przeprowadzona będzie przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego i zakończona będzie szczegółową analizą i kolejno raportem podsumowującym.

II. Diagnozy sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych –część 2

1. Zasięg: Miasto Jasło.
2. Grupa docelowa: mieszkańcy Miasta Jasła bezpośrednio wpływający na usługi i ich relacje.
3. Szczegóły realizacji:
a) Zakres działań obejmuje przeprowadzenie diagnozy sposobów zwiększenia współpracy i wzajemnego wspierania się w zakresie usług publicznych pomiędzy instytucjami funkcjonującymi na terenie Miasta Jasła – zakres opracowania dotyczy usług: edukacyjnych, zdrowotnych, komunikacyjnych, komunalnych, kulturalnych, zaopatrzenia w energię wraz z określeniem priorytetów oraz odniesieniem się do niżej prezentowanych pytań:
• jakie są pożądane kierunki zmian w zakresie wykorzystania pełnego potencjału Miasta Jasła w zakresie oferowania usług publicznych?
• jakie są pożądane sposoby i zakres koordynacji?
• jaki jest zakres koniecznych zmian formalnych?
• jakie są skutki budżetowe dla JST?
b) proces diagnozy winien być oparty o bliską współpracę z Urzędem Miasta w Jaśle;
c) diagnoza przeprowadzona będzie przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego i zakończona będzie szczegółową analizą i kolejno raportem podsumowującym.

III. Diagnozy kapitału intelektualnego mieszkańców Miasta Jasła – część 3

1. Zasięg: Miasto Jasło.
2. Grupa docelowa: mieszkańcy Miasta Jasła.
3. Szczegóły realizacji:
a) zakres działań obejmuje przeprowadzenie diagnozy kapitału intelektualnego mieszkańców Miasta Jasła w oparciu o wybraną i przedstawioną Zamawiającemu metodologię oraz odpowiedziami na niżej wymienione pytania:
• jaki jest poziom kapitału intelektualnego mieszkańców Miasta Jasła: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy?
• jakie są konieczne kierunki zmian w celu podniesienia poziomu kapitału intelektualnego?
• jakie konsekwencje budżetowe i organizacyjne będą miały proponowane zmiany?
b) proces diagnozy winien być oparty o bliską współpracę z Urzędem Miasta Jasła;
c) diagnoza przeprowadzona będzie przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego i obejmować będzie wszystkie niezbędne do pełnej analizy obszary oraz grupy wiekowe (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy); diagnoza zakończona będzie szczegółowym raportem zawierającym szerokie rekomendacje dla podejmowanych działań dla zwiększenia możliwości rozwojowych przy uwzględnieniu zintegrowanego podejścia na terenie Miasta Jasła.


IV. Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych w Jaśle – część 4

Jest to kluczowe działanie projektu wykorzystujące wszystkie wypracowane w innych działaniach rezultaty wzbogacone o niezbędne do przygotowania pełnej strategii zadania.

1. Zasięg: Miasto Jasło.
2. Grupa docelowa: mieszkańcy Miasta Jasła.
3. Szczegóły realizacji:
a) Zakres działań obejmuje:
• szczegółową analizę i wykorzystanie dotychczasowych rezultatów (część 1-3 oraz przekazane przez zamawiającego dodatkowe ekspertyzy, diagnozy, raporty, wnioski);
• przeprowadzenie dodatkowych niezbędnych badań, analiz, warsztatów, konsultacji;
• opracowanie Strategii Świadczenia Usług Publicznych w Jaśle;
• przedstawienie Strategii poszczególnym organom biorącym udział w projekcie w celu przyjęcia przygotowanego dokumentu do realizacji;

b) proces diagnozy winien być oparty o bliską współpracę z Urzędem Miasta w Jaśle;


V. Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dodatkowe dokumenty niezbędne do opracowania Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych w Jaśle (dokumenty te zostaną przygotowane w oparciu o odrębne zamówienia):

a) Strategia Świadczenia Usług Publicznych na lata 2014-2020;
b) Ekspertyzy, koncepcje i analizy oraz dane znajdujące się w posiadaniu Urzędu Miasta w Jaśle;
c) Powstający projekt dokumentu Strategii ZIT MOF Jasło - część diagnostyczną.

VI. Metodologia
Przedmiot zamówienia: Wzmocnienie usług publicznych w ramach projektu „Jasło – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 powinno zostać oparte na konkretnie wskazanej metodzie badawczej z wyszczególnieniem podstawowych technik badawczych i ewaluacji.

W ramach badania Wykonawca wykorzysta ponadto co najmniej następujące techniki badawcze:
1) Analizę danych zastanych (w tym m.in. dostępnej dokumentacji, danych statystycznych, dotychczas realizowanych ewaluacji, dostępnych opracowań, itp.);
2) Przegląd literatury naukowej i fachowej w zakresie współczesnego podejścia do usług publicznych;
3) Wywiady kwestionariuszowe (w tym na użytek badania o charakterze kontrfaktycznym);
4) Model logiczny usług publicznych w ramach jasielskiego obszaru funkcjonalnego;
5) Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za realizację przedmiotowych usług publicznych – łącznie co najmniej 6 wywiadów;
6) Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z wybranymi klientami usług publicznych – co najmniej 30 wywiadów indywidualnych;
7) Wywiady indywidualne z przedstawicielami Urzędu Miasta w Jaśle; – co najmniej 5 wywiadów.


VII. Sposób prezentacji wyników badania

Część 1-3
Na podstawie przeprowadzonych analiz dla każdej z części 1-3 sporządzony zostanie oddzielnie raport udzielający wyczerpującej odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne. Wykonawca dostarczy raporty końcowe w wersji elektronicznej oraz papierowej w 6 egzemplarzach.

Wszystkie raporty powinny być opracowane w języku polskim i mieć następującą strukturę:
(1) streszczenie raportu – nie więcej niż 5 stron A4;
(2) spis treści;
(3) wprowadzenie;
(4) opis wyników badania;
(5) wnioski i rekomendacje (w formie tabeli),
(6) aneksy w tym w szczególności raport metodologiczny.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapis cyfrowy pełnej dokumentacji badania (w tym bazy danych, tablice wynikowe oraz zestawienia statystyczne wykorzystane w trakcie analizy).
Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do zaprezentowania raportu metodologicznego oraz wyników badania. Termin oraz miejsce prezentacji zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Prezentacja propozycji raportu metodologicznego oraz wstępnej wersji raportu końcowego odbędzie się przed
spodziewanym terminem ich złożenia do akceptacji. Natomiast prezentacja raportu końcowego –
w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia raportu końcowego.

Wykonawca przygotuje ponadto maksymalnie 6-stronnicowe opracowanie (językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców – w formie broszury). Broszura ta powinna zawierać krótki opis badania oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje. Broszura powinna być opracowana graficznie w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. Tak przygotowana publikacja ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Broszurę należy przedstawić w formie elektronicznej.

Część 4
Wykonawca przedłoży pełne opracowania Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych
w Jaśle w wersji elektronicznej (na nośnikach CD) ¬¬¬oraz papierowej w 3 egzemplarzach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98133100-5 - Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

73300000-5 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój

73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

79315000-5 - Usługi badań społecznych

79320000-3 - Usługi badania opinii publicznej

79311200-9 - Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
• Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:
 wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu diagnozy lub ekspertyzy lub badania z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, o wartości minimum 100 000,00 zł (brutto),
oraz
 wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu badania lub analizy dotyczącej prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego

• dysponują zespołem co najmniej pięciu osób (zespół badawczy), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym:
1) jedną osobą pełniącą rolę kierownika/koordynatora która:
 kierowała/koordynowała realizacją trzech diagnoz, ekspertyz lub badań w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego,
 jest autorem lub współautorem raportów końcowych z trzech badań i/lub diagnoz społeczno-ekonomicznych.
2) jedną osobą, która:
 prognozowała lub szacowała wartości wskaźników dla dwóch opublikowanych dokumentów programowych lub strategicznych dot. rozwoju społeczno-gospodarczego,
 jest autorem lub współautorem raportów metodologicznych z dwóch badań i/lub diagnoz społecznych.
3) trzema osobami, z których:
 jedna jest autorem lub współautorem 3 publikacji naukowych (tj. utworów opublikowanych w formie artykułu w czasopiśmie naukowym lub w formie książkowej) w obszarze „usługi publiczne”,
 jedna jest autorem lub współautorem 3 publikacji naukowych (tj. utworów opublikowanych w formie artykułu w czasopiśmie naukowym lub w formie książkowej) w obszarze „kapitał ludzki”,
 jedna jest autorem lub współautorem 3 publikacji naukowych (tj. utworów opublikowanych w formie artykułu w czasopiśmie naukowym lub w formie książkowej) w obszarze „administracja publiczna”,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ
Warunki zmian treści umowy zostały określone w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.