eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu".Ogłoszenie z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047300 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały gen. Władysława Sikorskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 62 280 91 (2)

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzial.techniczny@etnomuzeum.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.etnomuzeum.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Muzeum

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61a74882-ae33-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047300

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008228/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.etnomuzeum.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal .2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Adres strony internetowej: www.etnomuzeum.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwemdedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 100 MB. 3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP orazudostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub IDpostępowania). Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako Załącznik nr 9 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.5. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email : dzial.techniczny@etnomuzeum.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Etnograficzne, ul. Wały gen. Sikorskiego 19, 87-100 Toruń,2. Inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest osoba, z którą kontakt mozna uzyskać pod adresem e-mail:jniezbrzycki@wp.pl,3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 20219 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Tech/270-5/TP/05/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. „Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu : 1) całościowe gazowanie/fumigacja obiektów w Parku Etnograficznym przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 w Toruniu poprzez namiotowanie -zamknięcie fumigowanego obiektu w szczelnym opakowaniu, do którego wprowadzany jest fumigant, przeprowadzenie impregnacji całego obiektu żelem owadobójczym : a) chałupy ze stajnią z Suchej o kubaturze 472 m3 b) chałupy ze Skórzenna o kubaturze 180 m3.2) Remont pokrycia dachu Zagrody z Niedźwiedzia przy ul. Mennonitów 14 w Olęderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce:- usunięcie żerdzi wzdłuż kalenicy dachu- usunięcie starej, słomianej strzechy wzdłuż kalenicy dachu- dołożenie 20 cm poszycia słomianego na całej powierzchni dachu- założenie nowego, słomianego pokrycia wzdłuż kalenicy,- montaż nowych żerdzi wzdłuż kalenicy po wcześniejszym zaimpregnowaniu elementów preparatem ognioochronnym.- montaż słomianych snopków – wróbli, na obu połaciach wzdłuż kalenicy- impregnacja przeciwpożarowa nowej warstwy pokrycia dachowegoWymiary dachu: długość kalenicy: 39,16 mpowierzchnia całkowita dachu 626,00 m²

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez wykonawców niepodlegających wykluczeniu oraz ofert niepodlegających odrzuceniu.2. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty w następujący sposób:najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 1) cena = ---------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 100 % (K1) cena oferty badanej 2) okres gwarancji w miesiącach (K2). Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji na 60 miesięcy.W przypadku zadeklarowania w formularzu ofertowym okresu gwarancji powyżej 60 miesięcy do obliczenia punktacji w kryterium okresu gwarancji (X max) zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy. W zawartej z wykonawcą umowie zostanie wpisany okres gwarancji wynikający z formularza ofertowego. Okres gwarancji oferty badanej Okres gwarancji oferty = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 40 % (K2) najdłuższy okres gwarancji złożonych oferty 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów P, będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych rodzajach i kryteriach: P = K1 + K2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.2. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.3. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeśli złoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzial- ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 300.000 zł sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.4. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże że: 1) zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł netto każda (w tym – 1 robota w zakresie krycia dachów słomą lub trzciną) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, 2) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia: a) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Składane razem z ofertą 1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, opisanych w Rozdziale IV SWZ i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale V pkt. 3 i 4– zgodnie z załącznikiem nr 3A do SWZ , 2) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegającychsię o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających swoje zasoby oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3A do SWZ składają odrębnie : a) każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.3) Do oferty Wykonawca załącza również pełnomocnictwo ( o ile dotyczy) - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy), spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które częścizamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy) - podmiotu udostępniającego zasoby , 6) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy) – wsytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, 7) oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO przez wykonawców ipodwykonawców oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (załączniki nr 6 i nr 10 do SWZ).2. Składane na wezwanie Zamawiającego a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( załącznik nr 10 do SWZ) b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego UbezpieczeniaSpołecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zał. nr 3B do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej : - dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanego z przedmiotem zamówienia w wysokości 300.000 zł sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego podmiotowych środka dowodowego, wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: - wykazu co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł netto każda (w tym – 1 robota w zakresie krycia dachów słomą lub trzciną w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (zał. nr 5 do SWZ), - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.500,00 zł, słownie: cztery tysiące pięćset złotych.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).  3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Millenium S.A. Nr 06 1160 2202 0000 0000 6090 1176 z dopiskiem „Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:1) Każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład spółki cywilnej lub konsorcjum musi: a) wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp,2) Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, uzna, iż warunek został spełniony jeżeli:a) przynajmniej jeden z przedsiębiorców wchodzących w skład spółki cywilnej lub konsorcjum wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane wymienione w rozdziale V, b) zamawiający wymaga aby część zamówienia związana z warunkiem udziału w postępowaniu została zrealizowana przez tego z przedsiębiorców wchodzącego w skład spółki cywilnej lub konsorcjum, który wykazał się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu; c) przedsiębiorcy wraz z ofertą złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia tj. w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.4) Pełnomocnictwo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.5) Wszelka korespondencja dokonywana będą wyłącznie z pełnomocnikiem (lub liderem). Wszelkie rozliczenia (wystawianie faktur, płatności) dokonywane będą z pełnomocnikiem lub liderem wskazanym w ofercie lub innych dokumentach/oświadczeniach złożonych w postępowaniu.6). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie formularz ofertowy. wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę"; w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać pełne dane dotyczące wspólników spółki cywilnej lub pełne dane dotyczące lidera i partnera (partnerów) konsorcjum.7) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.8) Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp dołączają do oferty, oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia umowne dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny muszą spełniać łącznie następujące warunki:1) określać rodzaj i zakres zmian,2) określać warunki wprowadzenia zmian,3) nie mogą przewidywać takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.2. Możliwa jest również zmiana, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawyPzp, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę o ile: 1) taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, lub2) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub3) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w zamówieniach na roboty budowlane.3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający może zawrzeć aneks umowy, jeżeli zmiana dotyczy realizacji przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nieuwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lubznaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,3) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnejumowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.4. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, możliwe jest dokonanie zmiany umowy, jeżeli konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-21 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w instrukcji użytkownika dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-20

2021-05-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.