eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanów › Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w m. NużewoOgłoszenie z dnia 2023-01-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w m. Nużewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ciechanów

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Ciechanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 8

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 6722646

1.5.8.) Numer faksu: 23 6722646

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminaciechanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminaciechanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w m. Nużewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1205dad3-98a6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047226

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002662/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa świetlicy wiejskiej w m Nużewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.gminaciechanow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.gminaciechanow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elek-tronicznej przekazywanej przy ich użyciu odbywa się w języku polskim przy użyciu platformy przetargowej Gminy Ciechanów ………………………………………….
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożone przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z www.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym przez platformę określoną w punkcie 8.3 SWZ. Nieprawidłowe złożenie oferty skutkować będzie nieuwzględnieniem jej w prowadzonym postępowaniu.
5. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Ciechanów: ma dostęp do możliwości złożenia , zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
6. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Ciechanów:

1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18

2) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Jawa SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane są za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie paragrafu 2 ust. 1i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji, oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych, oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz .U z 2020 r poz 2452)


7 .Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.gminaciechanow.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): .RODO obowiązek informacyjny: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej RODO, informuje ,że administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Ciechanów ul Fabryczna 8 06-400 Ciechanów. Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy urzad@gminaciechanow.pl, lub adres Ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art6 ust.1 lit.c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami Pani/pana danych osobowych będą osoby, lub podmioty ,którym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art.74 ustawy z dnia 11 września2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Dane będą przechowywane zgodnie z art.78 ust.1 ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy ,a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi , a w szczególności kategorię archiwalną ( dokumentacja postepowania 5 lat, umowa 10 lat.)
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania) Posiada Pani/Pan na podstawie art15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18ust 2RODO ;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących , narusza przepisy RODO. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art.17 ust3 lit.b,d lub e R ODO prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawieart21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzanych danych osobowych, gdyż podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c Rodo, pszysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku świetlicy wiejskiej (kontenerowej) , wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejsc postojowych i zbiornika bezodpływowego- szamba o poj. 10 m sześciennych na działce nr. 140 i 139/2 w miejscowości Nużewo gm. Ciechanów., oraz przeniesienie placu zabaw.
Powierzchnia zabudowy 75 m kw., Kubatura 248 ,00 m sześc.
W skład zadania wchodzą m. inn.:
Roboty ziemne, fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, dach, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, stolarka drzwiowa wewnętrzna, , instalacja odgromowa, instalacja kanalizacyjna, zewnętrzna inst. Kanalizacyjna, instalacja wodociągowa, instalacja wentylacyjna, instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazdowa, , wewnętrzna linia zasilająca, przyłącze wodociągowe, schody i podjazdy zewnętrzne, podłoża i posadzki, miejsca postojowe utwardzenie terenu (Kostka betonowa) . Budynek będzie funkcjonował jako całoroczny, ogrzewany. Budynek niepodpiwniczony ( obiekt kontenerowy) Bryła w formie prostej na planie prostokąta , z dachem płaskim .
Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia zawiera przedmiar robót ( kosztorys ofertowy), i projekt budowlany , załączone do SWZ
UWAGA . Wszelkie użyte w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów należy traktować jako materiał informacyjny. We wszystkich przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie materiałów równoważnych Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Spełnia /Nie spełnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust 1 i art. 109 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy pzp.
2. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, że:
a) zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 roboty polegającą na wykonaniu robót w zakresie tego zamówienia
b) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcję :
 Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiadać przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
2) sytuacji ekonomicznej
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 roboty polegającą na wykonaniu robót w zakresie tego zamówienia
b) dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcję :
 Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiadać przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831)
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych).
Wadium może być wnoszone:

. przelewem – wpłacane na rachunek Gminy Ciechanów BS Płońsk o/ Ciechanów . Nr 24 8230 0007 3000 5019 2000 0002
dopiskiem ,, Wadium – przetarg Budowa świetlicy w m. Nużewko
UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny
podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy
wnoszone jest wadium.
. w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach
udzielanych przez podmiot o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 359) – składane w oryginale w kasie Urzędu Gminy Ciechanów za
potwierdzeniem przyjęcia pod upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty
(tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu
stanowiącego wadium do kasy).
W przypadku załączenia dokumentu do koperty zawierającej ofertę należy pamiętać, aby
nie spinać ww. dokumentu z ofertą i nie numerować go jak kolejnej strony tej oferty!
Dokument ten bowiem ma zapewniać możliwość swobodnego przekazania do kasy, bez
konieczności naruszania integralności samej oferty;…………………………………….
Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.
Właściwa kasa Urzędu Gminy Ciechanów znajduje się w budynku adres: .Urząd
Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8
na parterze – jest czynna do poniedziałku do piątku w godzinach 8 do

Kasa potwierdza jedynie przyjęcie dokumenty stanowiącego wadium nie zajmuje się oceną,
czy spełnia ona wymagania Zamawiającego.

Wymagania dotyczące wnoszenia wadium , przechowywania , zwrotu
Będą się odbywać na podstawie art.97-98 ustawy PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust.4 pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiana stawek opłat do ZUS i podatku VAT. Zmiany wymagają podpisania aneksu do umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.gmina ciechanow.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.