eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych ITSEFOgłoszenie z dnia 2021-05-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047157 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych ITSEF

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386888354

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leopolda 31

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-189

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 32 200 77 96

1.5.8.) Numer faksu: +48 32 200 77 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@emag.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych ITSEF

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1a5db2f-ad92-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://emag.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B (dalej Platforma) dostępnej bezpłatnie pod adresem https://emag.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w Postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://emag.eb2b.com.pl. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do Postępowania, tj. rejestrując się lub logując na Platformie akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms. 3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca składa przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz dokumenty, oświadczenia, uzupełnienia, wyjaśnienia, itp. składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), przekazywane są przy użyciu zakładki Pytania/informacje”. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB. 4. Wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4mb/s, komputer klasy PC lub MAC, o minimalnej konfiguracji: pamięć RAM min. 8GB, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0, włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program obsługujący stosowane prze Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf). 5. Pomoc techniczną w zakresie działania Platformy można uzyskać u jej dostawcy: pod numerem tel. +48 22 428 19 28, +48 22 378 39 70 w godzinach: pn. – pt. godz. 8:00 - 16:00, w nagłych przypadkach pod numerem tel. 600 390 036 lub 722 323 222 lub drogą elektroniczną kierując zapytanie na adres: admin@eb2b.com.pl. 6. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia wymagane w Postępowaniu składa się w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452). Zamawiający rekomenduje przesyłanie plików w formacie: .pdf, .doc,. docx, .rtf, .xls, .xlsx, .jpg ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 8. Pozostałe postanowienia dot. komunikacji i Platformy zgodnie z zapisami Rozdziału XI SWZ. 9. Szczegółowe opis przegotowania oferty zgodnie z zapisami Rozdziału XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą w Katowicach (40-189) przy ul. Leopolda 31. 2) Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ibemag@emag.lukasiewicz.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 32 2007 600 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 3) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl , pisemnie na adres siedziby Administratora. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym Postępowaniem, tj. w szczególności w celu: - wyboru oferty najkorzystniejszej, - zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz projektu, w ramach którego zamówienie jest realizowane. 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub odpowiednio dłuższy, jeśli taki obowiązek wynika z innych przepisów (np. w przypadku dofinansowanie zamówienia). 7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tej ustawy. 8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz naruszać integralności protokołów oraz jego załączników;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo to, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FH/ 01/ 05/ 21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1: DOSTAWA SIECI SZTUCZNEJ TRÓJFAZOWEJ 1. Przedmiotem zamówienia dla Części 1 jest dostawa nowej sieci sztucznej, trójfazowej, pięcio-przewodowej do symulacji impedancji charakterystycznej dla zasilania sieciowego 3x400VAC, separacji środowiska pomiarowego od otoczenia elektromagnetycznego w Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych ITSEF Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31 oraz świadczenie usług gwarancyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ odpowiednio dla Części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38970000-5 - Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2: DOSTAWA DWÓCH SIECI SZTUCZNYCH JEDNOPRZEWODOWYCH 1. Przedmiotem zamówienia dla Części 2 jest dostawa dwóch sztuk nowych sieci sztucznych jednoprzewodowych do symulacji impedancji charakterystycznej dla torów sterowania i zasilania pokładowego pojazdów samochodowych o instalacji 12V i 24V oraz separacji środowiska pomiarowego od otoczenia elektromagnetycznego w Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych ITSEF Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31 wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ odpowiednio dla Części 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38970000-5 - Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z Postępowania, zostanie wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich składania: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą (Załącznikiem nr 2 do SWZ) należy złożyć :1. Formularz cenowy oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z podaniem danych niezbędnych do jednoznacznej identyfikacji oferowanych produktów – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Formularz cenowy stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu. Formularz cenowy, jako integralną część oferty składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postacie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VIII SWZ, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Ww. oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. 3. Informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentacji, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawne przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. W przypadku gdy te dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentami w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia może dokonać również notariusz. 4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3. powyżej. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1. powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1. powyżej. 4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub przez Pełnomocnika). 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdziale XVI ust. 6 pkt 6.2 SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia. 6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera Załącznik nr 5 do SWZ. 2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w okolicznościach i na warunkach opisanych w Załączniku nr 5 do SWZ. 3. Zmiany umowy mogą także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://emag.eb2b.com.pl, przy użyciu zakładki „Załączniki”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować: a) Część 1: do 112 dni, licząc od daty zawarcia umowy, b) Część 2: do 112 dni, licząc od daty zawarcia umowy. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Krajowy Schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i schematów IT zgodny z Common Criteria (KSO3C)”
2021-05-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.