eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Opracowanie scenariuszy lekcji otwartych, nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia oraz opracowanie scenariuszy i produkcja filmów instruktażowych w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń w KrotoszynieOgłoszenie z dnia 2021-05-06


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047057 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie scenariuszy lekcji otwartych, nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia oraz opracowanie scenariuszy i produkcja filmów instruktażowych w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń w Krotoszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KROTOSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kołłątaja 7

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48627227454

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.krotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie scenariuszy lekcji otwartych, nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia oraz opracowanie scenariuszy i produkcja filmów instruktażowych w ramach projektu Szkoła Ćwiczeń w Krotoszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00686a8c-ae33-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003541/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie scenariuszy lekcji otwartych, nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia oraz opracowanie scenariuszy i produkcja filmów instruktażowych w ramach projektu Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl; https://www.bip.um.krotoszyn.pl/m,4568,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl; https://www.bip.um.krotoszyn.pl/m,4568,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: - miniPortalu, dostępnego pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/, - ePUAPu, dostępnego pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal, - poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl.1.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu sporządza się w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, doc, .docx, .odt. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 1.3 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 1.4 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.1.5 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) 2.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt XIV SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 2.2 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@um.krotoszyn.pl.2.3 Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. z 2020, poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Krotoszyn z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, e-mail: um@krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 01;2.Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie jest Pan Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 4201;3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa PZP”; 5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8.posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9.nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: scenariuszy lekcji otwartych, nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia oraz opracowanie scenariuszy i produkcja filmów instruktażowych w ramach projektu „Szkoła Ćwiczeń w Krotoszynie- WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w następujących etapach: I etap- opracowanie 250 scenariuszy lekcji otwartych przez 750 godzin (szacunkowa liczba godzin pracy – 750, średnio 3 godziny na 1 SLO), - opracowanie 125 nowatorskich materiałów wzbogacających zajęcia przez 1125 godzin (szacunkowa liczba godzin pracy – 1125, średnio 9 godzin na 1 MWZ);II etap - opracowanie 40 scenariuszy filmów instruktażowych - minimum 4 strony (szacunkowa liczba godzin pracy 160, średnio 4 godziny na 1 scenariusz filmu instruktażowego),- produkcja 40 edukacyjnych filmów instruktażowych związanych z realizacją podstawy programowej w zakresie przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej.Opracowane materiały dydaktyczne dla nauczycieli będą przekazane na rzecz placówki oświatowej tj. Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie – Szkoły Ćwiczeń w Krotoszynie oraz zamieszczone na platformie e-learningowej Szkoły Ćwiczeń w Krotoszynie.Opis przedmiotu zamówienia zwany dalej „OPZ” stanowi załącznik A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80100000-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

92111100-3 - Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem : W on = A n x 0,6 + B n x 0,4 , gdzie W on – wskaźnik oceny oferty. 2. Oferty będą punktowane w następujący sposób : Kryterium A n – Cena (najniższa otrzymuje 100 pkt.). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego : A n = cena minimalna brutto/cena badana brutto x 100. Kryterium Bn - Kompetencje osób realizujących zamówienie (max. 100 pkt.). Obszar tematyczny: matematyka- min. 3 osoby, informatyka- min. 2 osoby, przedmioty przyrodnicze (przyroda- min. 4 osoby, chemia- min. 2 osoby, biologia- min. 4 osoby, geografia- min. 3 osoby, fizyka- min. 4 osoby), języki obce (j. angielski- min. 3 osoby, j. niemiecki- min. 3 osoby). Przedmiotowe kryterium będzie punktowane w następujący sposób: 1) Stopień awansu zawodowego /max 20 pkt./: ponad 80% nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego na poziomie nauczyciela dyplomowanego – 20 punktów, ponad 70% nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego na poziomie nauczyciela dyplomowanego – 15 punktów, ponad 60% nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego na poziomie nauczyciela dyplomowanego – 10 punktów; 2) Doświadczenie w obszarze edukacji /max. 20 pkt./ : ponad 50% osób ma ponad 25 letni staż pracy – 20 punków, ponad 50% osób ma ponad 15 letni staż pracy – 10 punktów; 3) Posiadane uprawnienia w obszarze edukacji /max 20 pkt./: ponad 30% osób posiada uprawnienia: ekspert komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, metodyk, nauczyciel uczący w klasie dwujęzycznej, egzaminator OKE, tytuł naukowy – 20 punktów, ponad 15% osób posiada uprawnienia: ekspert komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, metodyk, nauczyciel uczący w klasie dwujęzycznej, egzaminator OKE, tytuł naukowy – 10 punktów; 4) Udział w projektach unijnych /max. 20 pkt./: ponad 50% osób brało udział w realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym – 20 punktów, ponad 25% osób brało udział w realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym –10 punktów; 5) Doświadczenie reżysera filmów instruktażowych /max 20 pkt./ : wykonanie co najmniej jednego zamówienia polegającego na realizacji 40 i więcej filmów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych – 20 punktów; wykonanie co najmniej jednego zamówienia polegającego na realizacji poniżej 40 i nie mniej niż 20 filmów edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i/lub ponadpodstawowych – 10 punktów. Uwaga ! Każda oferta w kryterium B n otrzyma liczbę punktów obliczoną poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w poszczególnych podkryteriach- na podstawie karty kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób realizujących zamówienie załączonej przez Wykonawcę do oferty, a której wzór stanowi załącznik do SWZ. 3. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kompetencje osób realizujących zamówienie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej :Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że :1/. wykonał w ciągu 3 ostatnich lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie polegające na zrealizowaniu min. 20 filmów edukacyjnych dotyczących przynajmniej czterech obszarów tematycznych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, skierowanych do uczniów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych2/. dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym, tj. min. następującym sprzętem: - minimum 2 lampy o mocy halogenu lub jego odpowiednika 450 lumenów (oświetlenie planu zdjęciowego), - minimum 2 mikroporty lub minimum 1 mikrofon kierunkowy (dźwięk), minimum 2 kamery filmowe nagrywające w jakości 4K, - prompter, - studio dostosowane do nagrań audio i wideo (umożliwiające nagranie materiałów).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane /zał. Nr 6/ dołączony do SWZ. 2. Dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy).3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami /zał. Nr 7/ dołączony do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ;2. Karta kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób realizujących zamówienie zgodnie z załączonym ze wzorem /zał. nr 1 do SWZ/.3. Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, które składa Wykonawca jak również podmiot udostępniający zasoby oraz odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, wykazuje spełnianie tych warunków;4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /zał. nr 3 dołączony do SWZ/ - jeśli dotyczy;5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP /zał. Nr 4 dołączony do SWZ/ - jeśli dotyczy;6. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania /zał. nr 5 dołączony do SWZ/; 7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;8. W przypadku, gdy Wykonawca - którego oferta zostanie najwyżej oceniona - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczenie aktualizacyjne, o którym mowa w pkt 6;9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 30.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odrębnie oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców, wykazuje spełnianie tych warunków.3. W przypadku, gdy zostanie oceniona najwyżej oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie aktualizacyjne, o którym mowa w pkt IX.B.4 SWZ każdy z Wykonawców składa osobno.4. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art.117 ust.4 ustawy PZP, z którego wynika które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy /zał. Nr 4 do SWZ/.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w niżej wymienionym zakresie: 1.1. zmiany Personelu Wykonawcy w przypadku wystąpienia sytuacji trwale uniemożliwiającej wykonywanie Umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w jego Ofercie pod warunkiem, że nowe osoby zaproponowane na poszczególne stanowiska będą spełniały warunki udziału przewidziane dla tych osób i opisane w SWZ;1.2. konieczności realizacji dodatkowych usług przez Wykonawcę, nieobjętych Umową, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach niniejszej Umowy;b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;1.3. zmiany Terminu Wykonania Umowy - w sytuacji, gdy nastąpi opóźnienie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: a) działaniem organów administracji i innych podmiotów, których konsekwencją będzie konieczność pozyskania wymaganych uzgodnień bądź uniemożliwiających prawidłowe lub terminowe wykonanie umowy, b) wystąpieniem siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek, którego powstała szkoda w znacznych rozmiarach, stan epidemii, klęski żywiołowe. W sytuacjach wskazanych powyżej Termin Wykonania Umowy będzie mógł zostać wydłużony o czas opóźnień spowodowanych w/w okolicznościami, do którego doliczony zostanie czas niezbędny do formalnego wprowadzenia takich zmian przez Zamawiającego.1.4. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy - w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian powodowana jest: a) zmianą w obowiązujących przepisach prawnych, dotyczących Umowy b) zmianą Przedmiotu Umowy z powodów, o których mowa w pkt. 1.3.a).1.5. zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;1.6. w sytuacji, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegną przepisy prawa w zakresie stawki podatku od towarów i usług i w wyniku tej zmiany koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia będącego Przedmiotem umowy wzrosną, Wykonawca będzie miał prawo zwrócenia się do Zamawiającego z wnioskiem o odpowiednie zwiększenie Wynagrodzenia.1.7. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy PZP.2. Zmiana niniejszej umowy jest również możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.3. Zmiany do Umowy, o których mowa powyżej wymagają zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.4. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy ( w tym termin zakończenia realizacji I etapu zamówienia: w ciągu 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy).2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt. V.5.7). ogłoszenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2021-05-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.