eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski -Staniew -II przetargOgłoszenie z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046975 z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski -Staniew -II przetarg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROTOSZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250864824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Transportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdkrotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdkrotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski -Staniew -II przetarg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf2810d8-ae2e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Zakupowej (zwanej dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn2. Za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” odbywa się komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, odpowiedzi na pytania, modyfikacji, przekazywanie wezwań i zawiadomień w ramach prowadzonego postępowania.3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.4. Za datę przekazania (wpływu)oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez funkcję „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po której pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: biuro@pzdkrotoszyn.pl5. Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty” wszelką korespondencję, której zgodnie z obowiązującymi przepisami, adresatem jest konkretny wykonawca.6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek na bieżąco monitorować wszelką korespondencję umieszczaną przez zamawiającego w zakładce „komunikaty” i bezpośrednio na Platformie. System powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić co folderu SPAM. 7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 poz.1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7 ,MAC Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript.,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików PDF,f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej-kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego”a) Akceptuje warunki korzystania z platforma zakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ”Regulamin” oraz uznaje go wiążący ,b) Zapoznał się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępne linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view/.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie ulica Transportowa 1, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 65 31, e:mail: biuro@pzdkrotoszyn.pl ; www.pzdkrotoszyn.pl,2.. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krotoszynie jest Pan Łukasz Rabenda, e-mail: iod@bhp.krotoszyn.net.pl, tel. 62 722 65 31, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu pn.: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski-Staniew – II przetarg prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.2019 ze zm.) ,dalej „ustawą Pzp”;5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8. Posiadają Pani/Pana:a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych**c) podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9. Nie przysługuje Pani/Pana:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD-252.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na : Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wielkopolski-Staniew na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Prostej * Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym : 285 m, * Mechaniczne karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm:7,00 szt, * Roboty remontowe – cięcie piłą asfaltu- nawierzchni bitumicznej na głębokość do 5 cm: 285,00 m, * Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, kostki betonowej: 186,80 m2, * Roboty ziemne wykonywane koparkami pod ściek: 43,32 m3, * Warstwy odsączające z piasku o grubości 10 cm pod ściek: 114,00 m2 * Podbudowy betonowe C8/10 gr. 20 cm: 114,00 m2, * Ściek z 4 rzędów z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm: 114,00 m2 * Krawężniki betonowe 15x30 cm: 285,00 m * Ława pod krawężniki betonowa C8/10 z oporem: 21,38 m3, * Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: 28,50 t, * Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z przykanalikierm: 5,00 szt, * Roboty ziemne pod ścieżkę: 507,30 m3 * Warstwy odsączające z piasku grub. 10 cm: 741,00 m2, * Warstw górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm gr. 15 cm: 741,00 m2 * Skropienie emulsją w ilości 0,7 kg/ m2 : 741,00 m2, * Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm (warstwa ścieralna z Ac 8S 50/70 : 741,00 m2, * Krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm bez ław: 285,00 m * Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm: 46,00 m2 * Krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm : 57,60 m, * Ława pod krawężniki betonowa C8/10 z oporem: 3,571 m3 * Inwentaryzacja powykonawcza: 1,00 kplSzczegółowy zakres robót dla ww. zakresu robót budowlanych stanowi załącznik 2 do SWZ. - kosztorys ofertowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres powyższego zamówienia będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności: - roboty budowlane zakresie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej , wjazdów do posesji oraz podbudowy do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może żądać od Wykonawcy złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ,lub podmiotowych środków dowodowych.3. Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji cenowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu.2.Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt). Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:(A) - Cena ofertowa brutto, waga kryterium 60 % (B) - Gwarancja jakości na roboty budowlane, waga kryterium 40 %Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt. (A) Kryterium - cena ofertowa brutto:Oferta z najniższą ceną ofertową brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, tj.: 60. Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru: C min P = -------------------------x 60pkt. C obgdzie:P – ilość punktów za kryterium cenyCmin – najniższa cena ofertowa bruttoCob – cena brutto oferty badanej(B) Kryterium - gwarancja jakości na roboty budowlane:Punkty w kryterium zostaną przyznane w oparciu o zapisy poniższej tabeli:Okres udzielonej gwarancji jakości w miesiącach Liczba przyznanych punktów (G)36 miesięcy – okres minimalny 20 pkt48 miesięcy 40 pktJeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 1 rok = 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36 - miesięczny okres gwarancji i przyzna 20 pkt, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, okres ten zostanie uwzględniony w umowie. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum, Zamawiający do oceny ofert przyjmie 48 miesięcy i przyzna 40 pkt., natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę.UWAGA: Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w SWZ wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczony zgodnie z poniższym wzorem:P = C + Ggdzie :C – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „Cena oferty brutto”G – liczba punktów przyznana w ofercie ocenianej w kryterium „gwarancja jakości na roboty budowlane”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniająokreślone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile to wynika z odrębnych przepisów :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, co oznacza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł .d) zdolności technicznej lub zawodowej co oznacza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty drogowe/brukarskie, polegające w szczególności na budowie/remoncie chodnika, parkingu, placów, dróg, ścieżek pieszo-rowerowych z kostki betonowej, kostki granitowej lub z nawierzchni bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde świadczenie; Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wymaganymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;2.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich składania, tj.: na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp: Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 7 ,na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp: Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 109 ust 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp:Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z tym dokumentem należy przedłożyć dowód opłaty. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganego przez zamawiającego, wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. (co najmniej dwie roboty o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde świadczenie)c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.d) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2.Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 7

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wkonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 6.780,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Przedłużenie związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formacha) pieniądzu,b) gwarancjach bankowychc) gwarancjach ubezpieczeniowychd) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2020 poz. 299). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP O/Krotoszyn 59 1020 2267 0000 4402 0004 2317 z adnotacją: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koźmin Wielkopolski-Staniew- II przetarg. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt b- c, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania. określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2) W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3) Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.4) Jeżeli została wybrana oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.5) Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. 6) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.8) W przypadku, o którym mowa w pkt 6) i 7) – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.2. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „umową”, w celu należytego wykonania zamówienia.3. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.4. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SWZ).6. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej,Ponadto zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku:a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót(np. klęski żywiołowe, strajki),o ilość dni w których te okoliczności wystąpią,b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią, c). zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy- spełniającego wymagania zawarte w SWZ /po uzgodnieniu z Zamawiającym/, d). konieczność wykonania rozliczenia robót zamiennych, a nie ujętych w przedmiarze robót Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót i/lub zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, e). wykonania robót dodatkowych o ile stały się niezbędne i zostały spełnione przesłanki ustawowe- mające wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej. Zmawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy o okres niezbędny do realizacji w/w robót. Zamawiający zmieni wysokość wynagrodzenia wykonawcy.W przypadku wystąpienia robót niezbędnych do realizacji umowy, a nieujętych przedmiarze robót, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia za te roboty będzie:a) cena uzyskana poprzez porównanie do cen jednostkowych podobnych robót podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,b) w przypadku braku w podstawowym kosztorysie ofertowym pozycji, której cenę można zastosować do wyceny nowej roboty, to cenę tej roboty należy wyliczyć w oparciu o cenę rynkową danych robót z zastrzeżeniem, że cena nie może przekroczyć średniej stawki z cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny. Każda zmiana musi być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności oraz protokołu z negocjacji.Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej załączniki wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_krotoszyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.