eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Wymiana drzwi przeciwpożarowych oraz wykonanie kurtyn przeciwpożarowych w budynku Stadionu Zimowego Tychy w systemie projektuj - budujOgłoszenie z dnia 2021-05-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046868 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana drzwi przeciwpożarowych oraz wykonanie kurtyn przeciwpożarowych w budynku Stadionu Zimowego Tychy w systemie projektuj – buduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Miasta Tychy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48327763807

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umtychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umtychy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana drzwi przeciwpożarowych oraz wykonanie kurtyn przeciwpożarowych w budynku Stadionu Zimowego Tychy w systemie projektuj – buduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0fafbf2e-ad8a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000734/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.32 Wymiana drzwi przeciwpożarowych oraz wykonanie kurtyn przeciwpożarowych w budynku Stadionu Zimowego Tychy w systemie projektuj – buduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularz do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP). 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, zamawiający informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@umtychy.pl;2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawozamówień publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp. 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisachustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO; 9. Osoba udostępniająca dane posiada:a. na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkowaćzmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 10. Osobie udostępniającej dane nie przysługuje: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11. Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot, udostępniający zasoby składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 2a do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.13.2021.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi przeciwpożarowych oraz wykonanie kurtyn przeciwpożarowych w budynku Stadionu Zimowego Tychy w systemie projektuj – buduj.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. - zaprojektowanie i uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych wymiany i montażu drzwi aluminiowych o odporności ogniowej EI 30, drzwi stalowych o odporności ogniowej EI 30 i EI 60 oraz kurtyn przeciwpożarowych EI 30 z napędem elektrycznym i systemem sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach i na korytarzach budynku Stadionu Zimowego Tychy,- wykonanie projektu wykonawczego: 3 egzemplarze; wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej dla kurtyn p.poż. z napędem elektrycznym i systemem sygnalizacji pożaru: 3 egzemplarze; zapis powyższego w wersji elektronicznej na płycie CD w wersji edytowalnej i PDF,- wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i montażu drzwi aluminiowych i stalowych o odporności ogniowej EI 30 i EI 60 oraz montażu kurtyn o odporności ogniowej EI 30 wraz z napędem elektrycznym i połączeniem z wewnętrzna instalacją przeciwpożarową,- dostosowanie ościeżnic drzwi p.poż. do istniejących otworów ściennych, w tym należy uwzględnić i przyjąć rozwiązania umożliwiające montaż przy występujących na korytarzach kanałach technologicznych,- okablowanie należy prowadzić w listwach PCV natynkowo,- wszelkie materiały użyte do montażu drzwi i kurtyn muszą spełniać wymagania w zakresie przeciwpożarowym,- drzwi przeciwpożarowe należy wyposażyć w zamek, klamkę ze stali nierdzewnej oraz dźwignię antypaniczną,- kurtyny przeciwpożarowe winne być wykonane z tkaniny z włókna szklanego wzmocnionej drutem stalowym, wszelkie prowadnice i elementy mechanizmu kurtyny powinny być osłonięte maskownicami wykonanymi jako ocynkowane i malowane w kolorze RAL uzgodnionym z Kierownikiem obiektu,- drzwi przeciwpożarowe malowane w kolorze RAL, kolor dobrany do istniejącego wystroju Stadionu Zimowego i uzgodniony z Kierownikiem obiektu,- wszelkie materiały z demontażu przed utylizacją winne być skonsultowane z Kierownikiem obiektu i w przypadku możliwości ich wykorzystania zdeponowane w miejscu wskazanym przez administratora stadionu Zimowego.Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w programie funkcjonalno-użytkowym autorstwa Wydziału Remontów Urzędu Miasta Tychy, stanowiącym załącznik 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP o wartości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego.2. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co zamówienie podstawowe i będą polegać m.in. na montażu drzwi aluminiowych, stalowych i kurtyn przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60.3. Zamawiający udzieli w/w zamówień po przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – NIE DOTYCZY;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – NIE DOTYCZY;4) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.Wymagane jest wykonanie minimum 2 robót ogólnobudowlanych (każda robota winna być przedmiotem jednej (odrębnej) umowy) o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia:- minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,- minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej.Wykonawca, może posłużyć się jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.Wymagane jest wykonanie minimum 2 robót ogólnobudowlanych (każda robota winna być przedmiotem jednej (odrębnej) umowy) o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wymagane jest skierowanie przez wykonawcę do realizacji zamówienia:• minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,• minimum 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej.Wykonawca, może posłużyć się jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);2. Zbiorcze zestawienie kosztów (załącznik nr 1a do SWZ);3. Oświadczenie (załącznik nr 2/2a do SWZ);4. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.5. Dowód wpłaty wadium;6. JEŻELI DOTYCZY – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2b do SWZ);7. JEŻELI DOTYCZY – Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; przelewem z konta na konto na rachunek bankowy zamawiającego: Rachunek: 12 1240 2975 1111 0010 6077 6489Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych): PKOP PL PW2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572).5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 4 ppkt 2) do 4):- dokument winien być wystawiony na Gminę Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,- dokument winien wskazywać wszystkich członków konsorcjum, w sytuacji wspólnego składania oferty przez wykonawców,- wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6.4.3. i 6.4.4. SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 2b do SWZ).6. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia jedynie w następujących sytuacjach:a) w razie wystąpienia siły wyższej, czyli losowego zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć (np. intensywne opady atmosferyczne deszczu, śniegu, gradu, huragan), wystąpienie w terminie realizacji umowy niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację robót zgodnie z procesem technologicznym (np. nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, temperatura uniemożliwiająca krzepnięcie betonu, powłok syntetycznych, prowadzenia robót ziemnych), a także w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wystąpienia siły wyższej, b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. spowodowany stanem wyjątkowym, embargiem, stanem klęski żywiołowej nieprzewidziany brak dostępu do materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, c) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, d) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), e) opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak również w terminach adekwatnych na ich uzyskanie, kiedy terminy te nie wynikają z przepisów prawa, f) w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 PZP albo innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o których mowa w ust. 1 będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy.W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, strony ustalają nowe terminy wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej okresowi przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy a w przypadku, o którym mowa w lit. f) okresowi wykonywania robót.Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego przez obie strony) pod rygorem nieważności.2. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, sporządzony zostanie aneks do umowy uwzględniający zmianę wynagrodzenia wykonawcy.3. W przypadku zmiany Kierownika Budowy w trakcie realizacji zadania wymaga się, aby kolejna osoba wskazana przez Wykonawcę posiadała kwalifikacje nie gorsze niż osoba poprzednio wskazana w ofercie, a zmiana osoby Kierownika Budowy nie wpłynęłaby na ocenę oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu , w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Poleganie na zasobach innych podmiotów.1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 2a do SWZ).1.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.1.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.1.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.