eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie przebudowy budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przy ul. Łąkowej 40 - etap IIOgłoszenie z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046866 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie przebudowy budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przy ul. Łąkowej 40 – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004308002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 664-10-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.uw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przebudowy budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przy ul. Łąkowej 40 – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d23fb48e-adb8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046866

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011911/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Przebudowa budynku techniczno-magazynowego wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego i wykonaniem przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl, www.gov.pl/web/uw-lodzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż oferta) zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz za pośrednictwem udostępnionego przez miniPortal Formularza do komunikacji - https://miniportal.uzp.gov.pl.3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej , e-mail: zamowienia@lodz.uw.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż oferta) zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz za pośrednictwem udostępnionego przez miniPortal Formularza do komunikacji - https://miniportal.uzp.gov.pl.2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej , e-mail: zamowienia@lodz.uw.gov.pl.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z:4.1. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452),oraz z:4.2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415).5. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 10. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.11. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim, oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym powinna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.12. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Siedzibą Wojewody Łódzkiego jest Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /42/ 664-10-00; adresu e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl; skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka. 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lodz.uw.gov.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie przebudowy budynku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, przy ul. Łąkowej 40 – etap II”, znak: KPB-V.272.7.2021 prowadzonym w trybie podstawowym. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dalej „PZP”. Ponadto odbiorcami mogą być podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy. 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8. Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: KPB-V.272.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku techniczno-magazynowego w Łodzi przy ul. Łąkowej nr 40 ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy administracji publicznej dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (pomieszczenia biurowe, magazynowe i sala konferencyjna) – II etap.2. Realizacja całości inwestycji została podzielona na 3 etapy. Na każdy etap przewiduje się odrębne postępowanie. Postępowanie na I etap zostało już przeprowadzone, przedmiot niniejszego postępowania stanowi etap II.3. Przedmiotem niniejszego postępowania są instalacje, prace wykończeniowe. Zakres prac zaplanowanych w etapie II to m.in.: prace wykończeniowe, roboty ziemne, wykonanie izolacji wanny żelbetowej, roboty murarskie i konstrukcyjne, stolarka okienna, ślusarka drzwiowa, instalacja co, system wentylacji, instalacja wodno – kanalizacyjna z przyłączem wody, instalacja elektryczna do przyłącza, instalacja gazowa do przyłącza – zgodnie z przedmiarami robót dla etapu II.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji wynikają z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących Załącznik Nr 1 do SWZ, a także z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.5. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach, przy pomocy których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczana przez konkretnego wykonawcę, powinno to być interpretowane jako przywołanie określonych standardów, a nie jako wymóg zastosowania konkretnych rozwiązań – Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.6. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach, przy pomocy których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:(C) – cena – 60%,(G) – gwarancja i rękojmia – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie formułuje żadnego warunku w tym zakresie.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 1.3.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę 500.000,00 zł1.3.1.a. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby warunek określony w pkt. 1.3.1 oceniany będzie łącznie.1.3.1.b. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w którym zostanie on opublikowany.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:1.4.1. Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku, o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda. 1.4.1.a. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby warunek określony w pkt. 1.4.1 musi spełnić samodzielnie przynajmniej 1 wykonawca bądź 1 podmiot udostępniający zasoby. 1.4.1.b. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednej umowy większy zakres robót, dla potrzeb wykazania spełniania warunku powinien wyodrębnić i podać zakres/wartość zamówienia, o którym mowa w pkt.1.4.1. 1.4.1.c. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach umowy realizowanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. 1.4.1.d. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu BZP, w którym zostanie on opublikowany.1.4.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 1.4.2.1. 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowanej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych. 1.4.2.2. 1 osobą na stanowisko kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika budowy/robót sanitarnych 1.4.2.3. 1 osobą na stanowisko kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika budowy/robót elektrycznych.1.4.2.a. Wykonawca spełni warunek określony w pkt. 1.4.2. zarówno jeżeli dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą posiadają jednocześnie wszystkie uprawnienia wskazane w ppkt. 1.4.2.1. -1.4.2.3. jak i kilkoma osobami posiadającymi łącznie wymagane uprawnienia.1.4.2.b. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby warunek określony w pkt. 1.4.2. oceniany będzie łącznie.1.4.2.c. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r poz. 1333 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.1.4.2.d. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U, 2020 r. poz. 220)1.4.2.e. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP powinno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5a do SWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym owa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt. 1. a), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 1 b) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt. 1. b), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.Okres wyrażony w latach, o którym mowa w pkt. 1b), liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt. 1.c) Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 68.000,00 (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r poz. 310, 836 i 1572).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego NBP Oddział Okręgowy w Łodzi 77 1010 1371 0097 0013 9120 0000. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7. W przypadku wniesienia wadium w formie:1) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty,2) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.9. Zwrot oraz zatrzymanie wadium nastąpią według zasad określonych w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 5 i 7 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z treścią rozdziału 13 SWZ.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 14 przy czym:7.1. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 14 pkt. 2 ppkt. 1 lit. a SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia,7.2. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 14 pkt. 1 lit. a, b, c składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu jej wykonania1) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących brak możliwości dostępu Wykonawcy na teren nieruchomości i do pomieszczeń, w których prowadzone mają być roboty budowlane,2) wystąpienia awarii sieci energetycznych, wodociągowych oraz ciepłowniczych,o czas, w którym okoliczności te występowały. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu jej wykonania w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych. 3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki oddawczej) i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.