eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4484S ul. Szkolna w km 0+130 w m. Pisarzowice nad potokiem PisarzówkaOgłoszenie z dnia 2021-05-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046618 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4484S ul. Szkolna w km 0+130 w m. Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bielski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 40

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.wiktorowska@powiat.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.bielsko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 072257289

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: T. Regera 81

1.11.4.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.11.5.) Kod pocztowy: 43-382

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.11.9.) Numer telefonu: 033-8184033

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.wiktorowska@powiat.bielsko.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.powiat.bielsko.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4484S ul. Szkolna w km 0+130 w m. Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24ba145c-ad77-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001302/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4484S ul. Szkolna w km 0+130 w m. Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania lub2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: magdalena.wiktorowska@powiat.bielsko.pl oraz adresy e-mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres (adresy) wskazany w formularzu ofertowym.https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; preferowane przez Zamawiającego formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej. 3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 2.1. VIII rozdziału SWZ. 4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. 5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600. 6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia składanie oferty (tj. oferty przetargowej składanej przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert, zawierającej wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1) SWZ odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy przetargowej. Potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.Korespondencja elektroniczna nie dotycząca składania oferty w terminie składania ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy przetargowej lub za pomocą poczty elektronicznej – adres: magdalena.wiktorowska@powiat.bielsko.pl. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 346 ze zm.).7. Dokumenty/oświadczenia elektroniczne, elektroniczne kopie dokumentów/oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy przetargowej lub poczty elektronicznej, wskazanej w pkt 2.5, jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bielski – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40;2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat.bielsko.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.272.3.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projekt budowlany obejmuje: - Rozbiórkę istniejącego mostu, - Wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych, - Wykonanie nowego mostu, - Odtworzenie nawierzchni drogi na dojazdach, - Wykonanie chodnika na dojściach do obiektu, - Wykonanie umocnień skarp potoku, - Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej na wybudowany most - Przebudowa linii energetycznej nn oraz linii oświetleniowejSzczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy, które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.UWAGA! Roboty związane z przebudową napowietrznej linii teletechnicznej zostały zrealizowane przez Gminę Wilamowice w ramach budowy chodnika wzdłuż ul. Szkolnej - nie są objęte zakresem przedmiotowego zadania.W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości ruchu drogowego zgodnie z załączonym projektem organizacji ruchu na czas robót (zatwierdzenie nr KT.7121.2.85.2020.PJ z dnia 22.09.2020r.Prace związane z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu prowadzone będą przy wyłączeniu z ruchu kołowego odcinka ul. Szkolnej poprzez objazd drogami publicznymi bez konieczności wykonania i demontażu mostu tymczasowego. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ruch pieszy w rejonie mostu poprzez tymczasową kładkę dla pieszych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy/Kierownika robót mostowych.

4.3.6.) Waga: 16,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 24,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych; za minimalny poziom zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uznaje posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 800.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji potwierdzającej spełnienie powyższego warunku;W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN, dane finansowe winny być przeliczone przez Wykonawcę na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP); jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP; ten sam kurs Wykonawca przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych.2. Warunki udziału w postępowaniu - dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania doświadczenia w zakresie robót budowlanych dotyczących budowy/ przebudowy obiektów mostowych/ przepustów, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;za minimalny poziom zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uznaje wskazanie (wraz z załączeniem dowodów) co najmniej 2 wykonanych robót budowlanych w zakresie budowy/ przebudowy obiektów mostowych/ przepustów, o wartości dla każdej z robót minimum 800.000,00 zł brutto,Przez jedną robotę budowlaną należy rozumieć roboty wykonane w ramach jednego zamówienia/ umowy.b) Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia im odpowiadające, z doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji Kierownika Budowy/ Kierownika Robót Mostowych w realizacji zadań dotyczących budowy/ przebudowy obiektu mostowego/ przepustu o wartości minimum 800.000,00 zł, w okresie ostatnich 5 lat;za minimalny poziom zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający uznaje wskazanie osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie RP w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń lub uprawnienia im odpowiadające, z doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji Kierownika Budowy/ Kierownika Robót Mostowych w realizacji (od ich rozpoczęcia do zakończenia) minimum 1 zadania dotyczącego budowy/ przebudowy obiektu mostowego/ przepustu o wartości minimum 800.000,00 zł, w okresie ostatnich 5 lat;Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa Krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, spełniająca wymagania określone w Rozdziale V pkt 6 SWZ, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;2. Wykaz robót budowlanych, spełniających wymagania określone w Rozdziale V pkt 7 lit. a SWZ - załącznik nr 4 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (okres liczony wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, niniejszy wykaz winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył;3. Wskazanie osób, spełniających wymagania określone w Rozdziale V pkt 7 lit. b SWZ – załącznik nr 5 do SWZ;w załączniku nr 5 do SWZ należy wymienić imię i nazwisko osoby z wymaganymi uprawnieniami, a także załączyć informacje na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz podstawy do dysponowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta przetargowa (złożona do upływu terminu składania ofert) winna zawierać: a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ; wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; b) kosztorys ofertowy - ceny jednostkowe i wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, c) dokumenty jednoznacznie potwierdzające umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy/ dokonywania czynności w przedmiotowym postępowaniu (np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo), d) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ – załącznik nr 2 do SWZ, e) ew. załącznik nr 3 do SWZ - zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 8 SWZ. f) dowód wniesienia wadium, W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie z Rozdziałem X pkt 3 SWZ; W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 20.05.2021 r. godz. 0900 w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści*tysięcy*złotych 00/100). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się termin wpływu środków na konto ZDP. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała ul. T. Regera 81 Getin Noble Bank S.A. Nr 34 1560 0013 2009 6534 8000 0004. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w konto ZDP.2)Gwarancjach bankowych; 3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;4)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1804 poz. 310,836 i 1572). 3.Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 – 4 należy złożyć wraz z ofertą przez platformę zakupową – w wydzielonym odrębnym pliku (wystawione na Zamawiającego: Powiat Bielski, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) Wykonawca winien złożyć oryginał w postaci elektronicznej. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, zostanie odrzucona. 4. Zwrot wadium 4.1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą;2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie wpłynął termin do jego wniesienia. 4.2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.4.3. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 4.2., powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XVIII. 4.4. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4.5. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zatrzymanie wadium zgodnie z SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Na podstawie art. 117 ustawy Pzp, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający określa następujące wymagania:1) w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej (pkt 6) - Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli będzie spełniony łącznie przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum).2) w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia (pkt 7 lit. a) - Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli będzie spełniony w całości przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie dotyczącym: a)zmiany terminu wykonania umowy – w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 3, b)zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, o których mowa w §4 umowy, przy uwzględnieniu warunków określonych w SWZ odnośnie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia tych osób,c)zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, d)zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP,e)zmiany stawki podatku VAT i w związku z tym zmiany cen jednostkowych brutto - tylko w przypadku wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniałej po dacie zawarcia umowy.f)Wykonawcy – w przypadku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, g) zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców i/lub zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom,3.Strony przewidują możliwość zmiany terminu wykonania umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów, w następujących przypadkach:a)działania siły wyższej, która uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne); b)wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, mających wpływ na prowadzenie robót budowlanych, w szczególności: długotrwałe intensywne opady atmosferyczne trwające minimum 5 dni, przedłużający się okres zimowy, niskie temperatury, które zgodnie z STWiORB uniemożliwiają prowadzenie robót,c)wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wstrzymania robót wskutek odkrycia w miejscu wykonywania robót niezinwentaryzowanych obiektów, w szczególności: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, znalezisk archeologicznych,d) wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót,e) wystąpienie robót dodatkowych, zamiennych które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, mają wpływ na termin zakończenia inwestycji. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania tych robót, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,f) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej lub sądy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,g)działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,h)wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,i)odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,j)niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,k)niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,4.Dopuszcza się zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy zlożyć za posrednictwem Platformy przetargowej https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.