eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do UMB.Ogłoszenie z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046580 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do UMB.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-089

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 748 56 25, 85 748 57 39, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39, 748 56 27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umb.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do UMB.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c50460f-ad77-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046580

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy;1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa Prawo zamówień publicznych), odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa Pzp” , osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, właściciel platformy do publikowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, Pani/Pana dane osobowe w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane do państw trzecich,  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.25.1.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego do Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, Dom Studenta nr 1, parter. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne, szczegółowa specyfikacja asortymentowa, opis wymagań ogólnych oraz wymagane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zawierają ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla części nr 1:- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,- Opis wymagań ogólnych - Załącznik nr 2a do SWZ,- Formularz Cenowy – Załącznik nr 2b do SWZ,- Tabela oceny okresu gwarancji – Załącznik nr 3 do SWZ,- Wzór protokołu odbioru – Załącznik do wzoru umowy.- Rozmieszczenie mebli w części nr 1 – Załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:- cena – 60%,- okres gwarancji – 40%2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.3. Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru: PC = (CN / CR ) x 60gdzie:CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,CR – cena oferty rozpatrywanej,60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 60%.5. Ilość punktów PG, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób*: PG of. PG = ----------- x 40 PG max.gdzie:PG of. – termin gwarancji w ofercie badanej,PG max. – najdłuższy termin gwarancji możliwy do zaoferowania 40 - maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „okres gwarancji” - 40%. *UWAGA: Podstawą oceny oferty w kryterium "okres gwarancji" będzie wypełniony załącznik Nr 3 do SWZ (Tabela oceny okresu gwarancji). W kryterium okres gwarancji (PG), wartości PG of. obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w tabeli oferowanych warunków gwarancji (wg zał. nr 3 do SIWZ). 5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PG.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:- cena – 60%,- okres gwarancji – 40%2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.3. Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru: PC = (CN / CR ) x 60gdzie:CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,CR – cena oferty rozpatrywanej,60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 60%.5. Ilość punktów PG, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób*: PG of. PG = ----------- x 40 PG max.gdzie:PG of. – termin gwarancji w ofercie badanej,PG max. – najdłuższy termin gwarancji możliwy do zaoferowania 40 - maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „okres gwarancji” - 40%. *UWAGA: Podstawą oceny oferty w kryterium "okres gwarancji" będzie wypełniony załącznik Nr 3 do SWZ (Tabela oceny okresu gwarancji). W kryterium okres gwarancji (PG), wartości PG of. obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w tabeli oferowanych warunków gwarancji (wg zał. nr 3 do SIWZ). 5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PG.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją mebli biurowych do Działu Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Szpitalna 30, 15-295 Białystok, Centrum Symulacji Medycznych, parter.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne, szczegółowa specyfikacja asortymentowa, opis wymagań ogólnych oraz wymagane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zawierają ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla części nr 2:- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,- Opis wymagań ogólnych - Załącznik nr 2a do SWZ,- Formularz Cenowy – Załącznik nr 2b do SWZ,- Tabela oceny okresu gwarancji – Załącznik nr 3 do SWZ,- Wzór protokołu odbioru – Załącznik do wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:- cena – 60%,- okres gwarancji – 40%2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.3. Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru: PC = (CN / CR ) x 60gdzie:CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,CR – cena oferty rozpatrywanej,60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 60%.5. Ilość punktów PG, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób*: PG of. PG = ----------- x 40 PG max.gdzie:PG of. – termin gwarancji w ofercie badanej,PG max. – najdłuższy termin gwarancji możliwy do zaoferowania 40 - maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „okres gwarancji” - 40%. *UWAGA: Podstawą oceny oferty w kryterium "okres gwarancji" będzie wypełniony załącznik Nr 3 do SWZ (Tabela oceny okresu gwarancji). W kryterium okres gwarancji (PG), wartości PG of. obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w tabeli oferowanych warunków gwarancji (wg zał. nr 3 do SIWZ). 5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PG.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:- cena – 60%,- okres gwarancji – 40%2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.3. Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru: PC = (CN / CR ) x 60gdzie:CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,CR – cena oferty rozpatrywanej,60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 60%.5. Ilość punktów PG, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób*: PG of. PG = ----------- x 40 PG max.gdzie:PG of. – termin gwarancji w ofercie badanej,PG max. – najdłuższy termin gwarancji możliwy do zaoferowania 40 - maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „okres gwarancji” - 40%. *UWAGA: Podstawą oceny oferty w kryterium "okres gwarancji" będzie wypełniony załącznik Nr 3 do SWZ (Tabela oceny okresu gwarancji). W kryterium okres gwarancji (PG), wartości PG of. obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w tabeli oferowanych warunków gwarancji (wg zał. nr 3 do SIWZ). 5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PG.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do pomieszczeń na poddaszu Domu Studenta nr 1 DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne, szczegółowa specyfikacja asortymentowa, opis wymagań ogólnych oraz wymagane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zawierają ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, odpowiednio dla części nr 3:- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,- Opis wymagań ogólnych - Załącznik nr 2a do SWZ,- Formularz Cenowy – Załącznik nr 2b do SWZ,- Tabela oceny okresu gwarancji – Załącznik nr 3 do SWZ,- Wzór protokołu odbioru – Załącznik do wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:- cena – 60%,- okres gwarancji – 40%2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.3. Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru: PC = (CN / CR ) x 60gdzie:CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,CR – cena oferty rozpatrywanej,60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 60%.5. Ilość punktów PG, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób*: PG of. PG = ----------- x 40 PG max.gdzie:PG of. – termin gwarancji w ofercie badanej,PG max. – najdłuższy termin gwarancji możliwy do zaoferowania 40 - maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „okres gwarancji” - 40%. *UWAGA: Podstawą oceny oferty w kryterium "okres gwarancji" będzie wypełniony załącznik Nr 3 do SWZ (Tabela oceny okresu gwarancji). W kryterium okres gwarancji (PG), wartości PG of. obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w tabeli oferowanych warunków gwarancji (wg zał. nr 3 do SIWZ). 5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PG.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:- cena – 60%,- okres gwarancji – 40%2. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.3. Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru: PC = (CN / CR ) x 60gdzie:CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,CR – cena oferty rozpatrywanej,60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 60%.5. Ilość punktów PG, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób*: PG of. PG = ----------- x 40 PG max.gdzie:PG of. – termin gwarancji w ofercie badanej,PG max. – najdłuższy termin gwarancji możliwy do zaoferowania 40 - maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „okres gwarancji” - 40%. *UWAGA: Podstawą oceny oferty w kryterium "okres gwarancji" będzie wypełniony załącznik Nr 3 do SWZ (Tabela oceny okresu gwarancji). W kryterium okres gwarancji (PG), wartości PG of. obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w tabeli oferowanych warunków gwarancji (wg zał. nr 3 do SIWZ). 5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PG.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, zamiast podmiotowych środków dowodowych:- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia złożonym wraz z ofertą – wg Załącznika nr 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca składa wraz z ofertą niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert:1.1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ, w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę,1.2. Tabela oceny okresu gwarancji – Załącznik nr 3 do SWZ, w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę,1.3. Dotyczy części nr 1 - Aktualne materiały informacyjne - karty katalogowe dotyczące parametrów: fotela obrotowego, krzesła, krzeseł konferencyjnych, zlewozmywaka jednokomorowego ze stali nierdzewnej. UWAGI: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w karcie katalogowej, folderach/katalogach i/lub innych materiałach informacyjnych wszystkich parametrów: fotela, krzesła, krzeseł konferencyjnych, zlewozmywaka jednokomorowego ze stali nierdzewnej, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Karta katalogowa lub inne materiały informacyjne muszą jednak zawierać: nazwę produktu, jego typ/model, nazwę producenta, aktualne parametry techniczne (łącznie z wymiarami) oraz fotografię oferowanego produktu. 1.4. Dotyczy części nr 2 -Certyfikat oznakowania ekologicznego Blue Enge (dotyczy fotela biurowego obrotowego F1)-Aktualne materiały informacyjne - karty katalogowe dotyczące: fotela biurowego F1 i krzesła konferencyjnego K1. UWAGI: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w karcie katalogowej i/lub innych materiałach informacyjnych wszystkich parametrów: fotela biurowego i krzesła konferencyjnego, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Karta katalogowa musi jednak zawierać: nazwę produktu, jego typ/model, nazwę producenta, aktualne parametry techniczne (łącznie z wymiarami) oraz fotografię oferowanego produktu.1.5. Dotyczy części nr 3 - Aktualne materiały informacyjne - karty katalogowe dotyczące: chłodziarki podblatowej do zabudowy, baterii zlewozmywakowej, zlewozmywaka.Uwaga: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w karcie katalogowej i/lub innych materiałach informacyjnych wszystkich parametrów: chłodziarki podblatowej, baterii zlewozmywakowej, zlewozmywaka, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. Karta katalogowa musi jednak zawierać: nazwę produktu, jego typ/model, nazwę producenta, aktualne parametry techniczne (łącznie z wymiarami). Karta katalogowa lub inne materiały techniczne muszą zawierać rysunki, które jednoznacznie będą przedstawiać kształt i określać rzeczywiste wymiary oferowanego produktu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli będą potwierdzały, że oferowana dostawa spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie.Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta będzie podlegała odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ. 1.2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ.1.3. Formularz Cenowy – Załącznik nr 2b do SWZ.1.4. Tabela oceny okresu gwarancji – Załącznik nr 3 do SWZ.1.5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 1.6. dotyczy części nr 1 - aktualne materiały informacyjne – karty katalogowe dotyczące: chłodziarki podblatowej do zabudowy, baterii zlewozmywakowej, zlewozmywaka,1.7. dotyczy części nr 2 - Certyfikat oznakowania ekologicznego Blue Enge (dotyczy fotela biurowego obrotowego F1) - Aktualne materiały informacyjne - karty katalogowe dotyczące: fotela biurowego F1 i krzesła konferencyjnego K1.1.8. dotyczy części nr 3 - Aktualne materiały informacyjne - karty katalogowe dotyczące: chłodziarki podblatowej do zabudowy, baterii zlewozmywakowej, zlewozmywaka.oraz1.9. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy;1.10. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 5 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.1.11. wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców - wg Załącznika nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy).1.12. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części V SWZ .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: reprezentowanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie zobowiązań w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie), należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych, przy czym płatności będą przekazywane wprost na konto danego podmiotu (wyłącznie wskazanego w umowie) lub na utworzone wspólne konto rozliczeniowe, na które wpłacane będą należności za świadczenia wykonane przez poszczególne podmioty.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w sytuacji, gdy:a. zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, b. istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania umowy z obiektywnych przyczyn uniemożliwiających Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, poprzez wydłużenie terminu wykonania umowy o ilość dni, podczas których zachodziły przeszkody dla działania Wykonawcy w celu wykonania umowy,c. po terminie złożenia oferty, nastąpiła aktualizacja rozwiązań techniczno-eksploatacyjnych, jakościowych i funkcjonalnych (z uwagi na postęp technologiczny) urządzenia, Zamawiający dopuszcza zastąpienie tego urządzenia, urządzeniem z aktualnymi rozwiązaniami techniczno-eksploatacyjnymi, jakościowymi i funkcjonalnymi,d. po terminie złożenia oferty, wycofano z produkcji urządzenie, Zamawiający dopuszcza zastąpienie tego urządzenia, urządzeniem o funkcjonalnościach co najmniej takich, jakie cechowały urządzenie zaoferowane w ofercie.3. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia nieistotnych zmian postanowień umowy. Zmiany te nie wymagają zawarcia aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony pod rygorem nieważności. W szczególności za nieistotne, dopuszczalne zmiany Strony uznają:a. zmianę podmiotów wskazanych w § 7 ust. 1 i 3 umowy, jednakże w przypadku zmiany serwisu gwarancyjnego, serwis każdorazowo musi spełniać wymogi dla serwisu określone w SWZ,b. zmianę danych teleadresowych,c. zmianę numeru katalogowego/seryjnego urządzenia, nazewnictwa urządzenia, o ile dostarczane urządzenie jest takim samym urządzeniem, które zostało zaoferowane Zamawiającemu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.