eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Paczynie oraz ToszkuOgłoszenie z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046059 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Paczynie oraz Toszku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GLIWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276289653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Starego 17

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2343162

1.5.8.) Numer faksu: 32 2340696

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdpgliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administrowanie drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w Paczynie oraz Toszku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02cbb4cd-a732-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002017/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku

1.1.9 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w Paczynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, pisemnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dostępnych za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem : https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html, oraz przy użyciu poczty elektronicznej.Zamawiający dopuszcza również komunikację z Wykonawcami, w tym przesyłanie informacji, dokumentów lub oświadczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@zdpgliwice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z RPR Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, odbywała się za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy. Czas zapisywany jest formacie YYYY-MM-DD HH:MM::SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie , czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Za datę przekazania podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się – w przypadku przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej–datę otrzymania przez serwer poczty elektronicznej Zamawiającego.Informacja o sposobie zadawania pytań jest w dokumencie „Zadawanie pytań do postępowania”, dostępnym pod adresem: https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Zamawiający, określa wymagania techniczne umożliwiające pracę za pośrednictwem Platformy, poprzez odesłanie do dokumentu „Wymagania techniczne” dostępnego pod adresem: https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/ instrukcje.html (z wyłączeniem pkt 3 tego dokumentu). Pozostałe informacje:a)szyfrowanie danych przy użyciu Platformy następuje w formacie OpenPGPRSA-tylko załączniki do oferty,b)dostępne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .odt, .ods; plik archiwum danych: .zip.c)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem GUM,d)maksymalny rozmiar plików przesyłanych wynosi: w przypadku Platformy-150 MB; w przypadku poczty elektronicznej 200 MB. Wykonawca, przystępując postępowania:a)akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz uznaje go za wiążący,b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej na https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html .Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują pod adresem:https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracjainstrukcje.htm. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, dane adresowe jw.;-w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Inspektorem Ochrony Danych, tel.: +48 32/2340696., e-mail: inspektorochronydanych@zdpgliwice.pl-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP/DI/3421/9/2021 oraz zawarcia umowy;-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,; -Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; -w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/DI/3421/9/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S ul. Pniowska w PaczyniePrzedmiotem zamówienia jest – zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót- budowa chodnika o szer. 2,0 m o łącznej długości ok. 50 mb na dwóch odcinkach ( od km 0+055,27 do km 0+072,68 oraz od km 0,079,38 do km 0+111,79) rozdzielonych zjazdem. Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się wykonanie frezowania oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej gr. 4 cm na zjazdach do posesji Nr 49/4 oraz nawierzchni parkingu. Droga powiatowa na obszarze objętym pracami zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Przez teren objęty inwestycją przebiegają następujące sieci: sieć energetyczna , sieć telekomunikacyjna. Główny zakres prac, sposób ich wykonania oraz wymagania jakościowe co do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz STWiORB stanowiącymi załącznik Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował wyłącznie ceną jako jedynym kryterium oceny ofertZamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i zawiera najniższą cenę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował wyłącznie ceną jako jedynym kryterium oceny ofertZamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i zawiera najniższą cenę

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w ToszkuPrzedmiotem zamówienia jest – zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót- budowa chodnika o szer. 2,0 m na długości ok. 47 mb przy drodze powiatowej Nr 2950S ul. Wilkowicka w Toszku ( od km 0+000 do km 0+046,70) . Dodatkowo w ramach zadania do wykonania jest odtworzenie rowu przydrożnego , wykonanie dojścia z budowanego chodnika do działki nr 598/181 wraz z wykonaniem przepustu pod przedmiotowym dojściem. Droga powiatowa na obszarze objętym pracami zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. . Główny zakres prac, sposób ich wykonania oraz wymagania jakościowe co do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz STWiORB stanowiącymi załącznik Nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował wyłącznie ceną jako jedynym kryterium oceny ofert.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i zawiera najniższą cenę

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował wyłącznie ceną jako jedynym kryterium oceny ofert.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SWZ oraz ustawą pzp i zawiera najniższą cenę

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:Część I i II:1) jedno zadanie w zakresie budowy, przebudowy lub remontu chodnika, ścieżki rowerowej, placu lub parkingu o nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni co najmniej 30 m 2 .Tylko Część I:2) jedną robotę budowlaną w zakresie remontów, przebudowy lub budowy dróg o nawierzchni bitumicznej na powierzchni co najmniej 100 m2 Pojęciom „budowy”, „przebudowy” czy „remontu” Zamawiający przypisuje znaczenie jak w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 333, 2127).Dot. Części I: Możliwe jest wykazanie spełnienia powyższego warunku w przypadku robót budowlanych wykonanych w ramach jednego zadania, z zastrzeżeniem, że poszczególne roboty spełnią warunki określone powyżej.b) Określenie warunku w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówieniaO zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że dysponuje co najmniej:Część I i II:1) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz legitymującym się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi,Przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1186 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższe warunki z pkt a) i b) będą oceniane łącznie dla wszystkich podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp (oraz art.125 ust.5 ustawy pzp- w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, powierzchni, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdz. 8 ust. 3 lit a)SWZ (dla danej Części), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami , dla potwierdzenia spełnienia warunku określonego w rozdz. 8 ust. 3 lit b) SWZ (dla danej Części).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wypełniony dokument – ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;− sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;− czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przewidziane względem Wykonawcy oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:a) przedstawia oświadczenie podmiotu trzeciego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ, oraz b) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2), na wezwanie Zamawiającego 1) odpis lub informację z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli możliwe jest pozyskanie takich dokumentów bezpośrednio przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, Wykonawca nie musi ich składać o ile wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.2) pełnomocnictwo - jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 2,3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia4) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 8 ust. 5 SWZ– w przypadku wykonawców występujących wspólnie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższe warunki z pkt a) i b) będą oceniane łącznie dla wszystkich podmiotów. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.W przypadku, o którym mowa w pkt 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:a) zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone z uwzględnieniem nowej stawki tego podatku;b) zmiany terminów zakończenia robót w przypadku wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia – maksymalnie o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych;c) zmiany terminów zakończenia robót wskutek wystąpienia niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych w postaci opadów deszczu , śniegu , gradu występujących w okresie co najmniej 5 dni roboczych ( w ciągłości), jak również warunków uniemożliwiających prowadzenie robót bądź w taki sposób je utrudniających, iż ich dalsze prowadzenie byłoby niezgodne z obowiązującymi regułami lub normami prowadzenia robót, lub skutkowałoby poniesieniem dodatkowych kosztów wykonania tych robót po stronie Wykonawcy o 50% w stosunku do kosztów pierwotnych – maksymalnie o okres trwania takich warunków,d) zmian osobowych w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru, kierownika robót lub biorących udział w realizacji zamówienia, wskutek ich niezdolności do świadczenia nałożonych na nich obowiązków – na osoby legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa.e) zmian w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiany technologii (uzasadnionej postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów), co może również rzutować na termin realizacji zamówienia o czas różnicy w wykonaniu prac zamiennych względem rozwiązań podstawowych. Jeżeli wprowadzenie tych rozwiązań będzie wymagać skalkulowania niektórych elementów składających się na rozwiązanie zamienne, wykonawca przedstawi je do zaakceptowania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia takiego żądaniaf) konieczność dostosowania postanowień umowy do zmian w zakresie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdpgliwice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-18

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.