eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamień Pomorski › Dostawa sprzętu dydaktycznego - sprzęt gastronomiczny, hotelarski, chemiczny, komputerowy oraz do doradztwa zawodowego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieńskim (2)Ogłoszenie z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046047 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu dydaktycznego – sprzęt gastronomiczny, hotelarski, chemiczny, komputerowy oraz do doradztwa zawodowego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieńskim (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KAMIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolińska 7B

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mszymanski@powiatkamienski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkamienski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Fundacja "Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji"

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393752389

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Moniuszki 9-6

1.11.4.) Miejscowość: Olsztyn

1.11.5.) Kod pocztowy: 10-275

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: biuro@doradztwo-przetargi.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.doradztwo-przetargi.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu dydaktycznego – sprzęt gastronomiczny, hotelarski, chemiczny, komputerowy oraz do doradztwa zawodowego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieńskim (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2f29300-ab58-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046047

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002713/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu dydaktycznego - sprzęt gastronomiczny, hotelarski, chemiczny, komputerowy oraz doradztwa zawodowego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcamidotycząca: a) ofert, dokumentów oraz oświadczeń (przedmiotowych i podmiotowych środkówdowodowych) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą Platformyzakupowej znajdującej się pod adresem https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pllubhttps://oneplace.marketplanet.pl b) inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa sięelektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl w zakładce„Korespondencja” .2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl(założenie konta jest bezpłatne). Wykonawca posiadający konto na Platformieoneplace.marketplanet.pl (dalej zwana „Platformą”) ma dostęp do dokumentacji zamówienia –przedmiotowego postępowania, formularza do złożenia oferty, formularza do zadawania pytań.W zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” https://oneplace.marketplanet.pl/regulaminznajduje się szczegółowa instrukcja odnoście założenia konta przez Wykonawcę.2.1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronieinternetowejhttps://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesuzakupowego” oraz uznaje go za wiążący; 2.2. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemuna subdomenie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim;https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl;2.3. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.;3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytaniai odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania doSystemu.4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą pocztyelektronicznej, email: biuro@doradztwo-przetargi.pl (pojemność jednej wiadomości na skrzynce - do 10MB), z zastrzeżeniem, że oferta musi być złożona przy użyciu Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na: Dostawę sprzętu dydaktycznego – sprzęt gastronomiczny, hotelarski, chemiczny, komputerowy oraz do doradztwa zawodowego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieńskim (2), Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.3. Ponadto: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim; w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim pod adresem e-mail: iod@powiatkamienski.pl ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa sprzętu dydaktycznego – sprzęt gastronomiczny, hotelarski, chemiczny, komputerowy oraz do doradztwa zawodowego do Szkół Ponadpodstawowych w Powiecie Kamieńskim (2), Znak sprawy: Wip.272.5.2021.MN.PN prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Wip.272.5.2021.MN.PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 15

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Meble sklepowe/magazynowe dla pracowni – baza kawiarniano-barowa:a) Regał sklepowy przyścienny 5 półek – 3 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39141100-3 - Regały

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Bojler elektryczny dla pracowni bazy cukierniczej:a) Bojler elektryczny – 1 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39715100-8 - Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Wyposażenie dla bazy kawiarniano-barowej, bazy cukierniczej, bazy restauracyjnej:a) Zlew dwukomorowy 800mm – 1 szt. b) Bateria zlewozmywakowa ze słuchawką – 1 szt. c) Napełniacz-bateria zlewozmywakowa stojąca 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką, mocowana do zlewu – 1 szt. d) Basen nierdzewny dwukomorowy – 1 szt. e) Kosz na śmieci 60l nierdzewne – 4 szt. f) Pojemnik na odpady 80l z podstawą – 3 szt. g) Dozownik do mydła ze stali nierdzewnej – 1 szt. h) Wózek kelnerski trzypółkowy ze stali nierdzewnej – 2 szt. i) Kosz pedałowy okrągły z wkładem 20 l, satyna – 6 szt. j) Kosze na śmieci 60L ze stali nierdzewnej – 4 szt. k) Wieszak na ręcznik papierowy ze stali nierdzewnej – 2 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a dla Części 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34911100-7 - Wózki

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Wyposażenie dodatkowe dla pracowni – bazy kawiarniano-barowej, bazy cateringowej, bazy cukierniczej, bazy restauracyjnej:a) Filtr do wody samoczyszczący – 4 szt. b) Kloc masarski z polietylenu na podstawie (500x400) H.830 – 1 szt. c) Pakowarka próżniowa komorowa – 1 szt. d) Pojemniki z uchwytami GN 1/2 i pokrywą – 10 szt. e) Pojemnik z uchwytami GN 1/3 z pokrywką – 10 szt. f) Pojemnik z uchwytami GN 1/6 z pokrywką – 10 szt. g) Pojemniki GN z Tritanu 1/1 – 15 szt. h) Pojemniki GN z Tritanu ½ - 15 szt. i) Garnki średnie 2l – 8 szt. j) Garnki średnie 5l – 4 szt. k) Garnek 7l – 2 szt. l) Garnek do duszenia – 1 szt. m) Garnek 8l z pokrywka – 2 szt. n) Garnek 6,3 z pokrywka – 2 szt. o) Garnki średnie 3l – 8 szt. p) Garnki średnie 5l – 2 szt. q) Patelnie – 10 szt. r) Patelnie teflonowe 280mm – 2 szt. s) Patelnie teflonowe 280mm – 8 szt. t) Patelnie teflonowe 320mm – 8 szt. u) Pojemniki na mięso z czarnej melaminy 280 – 6 szt. v) Taca marmurowa biała – 1 szt. w) Taca chłodząca – 2 szt. x) Ekspozytor do kanapek – 2 szt. y) Ekspozytor bufetowy – 1 szt. z) Taca cukiernicza ekspozycyjna chrom – 20 szt. aa) Tace do serwowania antypoślizgowe – 16 szt. bb) Taca prostokątna antypoślizgowa – 10 szt. cc) Taca okrągła antypoślizgowa, do serwowania – 10 szt. dd) Otwieracz do puszek – 1 szt. ee) Zestaw do przypraw 2-częściowy – 6 szt. ff) 5-elementowy komplet przyprawników – 20 szt. gg) Wanna przecedzakowa – 2 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a dla Części 4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39221180-2 - Naczynia do gotowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Wyposażenie kuchenne dla pracowni – bazy cukierniczej, bazy kawiarniano-bazowej, bazy restauracyjnej:a) Stolnice – 15 szt. b) Stolnice – 6 szt.c) Miski – 40 szt. d) Miski gastronomiczne – 40 szt. e) Formy silikonowe półkule – 5 szt. f) Wałki ze stali nierdzewnej – 10 szt. g) Wałki drewniane – 6 szt.h) Miarka stalowa z podziałką 0.5 – 2 szt. i) Miarka stalowa z podziałką 1l – 2 szt. j) Worki do wyciskania – 10 szt. k) Wybierak do ciasta w kształcie łyżki – 5 szt. l) Radełko do ciasta-falowane ostre – 5 szt. m) Mata do wypieków – 10 szt. n) Blacha wypiekowa – 30 szt. o) Szpatułka (I) – 4 szt. p) Szpatułka (II) – 4 szt. q) Szpatułka (III) – 4 szt. r) Wybierak do ciasta (I) – 4 szt. s) Wybierak do ciasta (II) – 4 szt.t) Szpatułka kątowa wąska (I) – 2 szt. u) Szpatułka kątowa wąska (II) – 2 szt. v) Szpatułka kątowa wąska (III) – 2 szt. w) Mieszadło – siekacz do wyrabiania ciasta kruchego – 4 szt.x) Wałkownica do ciasta – 1 szt. y) Wałek do wykrawania rogalików – 2 szt. z) Znacznik rozstawny – 2 szt. aa) Pistolet do sosów i kremów – 1 szt. bb) Rolka dziurkująca do ciasta – 1 szt. cc) Patera obrotowa (I) – 4 szt. dd) Patera obrotowa (II) – 2 szt.ee) Rant cukierniczy regulowany 150-240mm – 5 szt. ff) Rant cukierniczy regulowany 270-430mm – 5 szt. gg) Formy do ciasta z powłoką, okrągłe (I) – 5 szt. hh) Formy do ciasta z powłoką, okrągłe (II) – 5 szt. ii) Formy do ciasta z powłoką, okrągłe (III) – 5 szt. jj) Formy do ciasta 25\36-prostokątne – 5 szt. kk) Formy do ciasta 25\30-prostokątne – 5 szt. ll) Formy do ciasta 10\35-prostokątne – 10 szt. mm) Formy do babek – 10 szt. nn) Sito do mąki – 5 szt. oo) Rózgi 250mm\300mm\350mm – 15 szt. pp) Rózga 7wrzecion z uchwytem200 – 3 szt. qq) Rózga 7wrzecion z uchwytem250 – 3 szt. rr) Rózga 7wrzecion z uchwytem300 – 3 szt. ss) Nóż do ciasta 150\110 – 4 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a dla Części 5.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 – Sprzęt i pomoce do sprzątania dla pracowni bazy cukierniczej, bazy restauracyjnej:a) Ściągaczka do wody z podłogi – 10 szt. b) Zapasowa guma do ściągaczki wody z podłogi – 10 szt. c) Kij aluminiowy uniwersalny do ściągaczki wody – 10 szt. d) Wózek do sprzątania – 2 szt. e) Szczotka do czyszczenia pieca – 2 szt. f) Szczotka do czyszczenia końcówek cukierniczych – 2 szt. g) Wieszak na worki i końcówki cukiernicze – 2 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a dla Części 6.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 – Porcelana i sprzęt kuchenny dla pracowni akademii przyszłego hotelarza, bazy cateringowej, bazy cukierniczej, bazy kawiarniano-barowej, bazy restauracyjnej:a) Serwetnik ceramiczny – 47 szt. b) Filiżanki do herbaty (I) – 10 szt. c) Filiżanki do herbaty (II) – 48 szt. d) Filiżanki americano porcelanowe (I) – 10 szt. e) Filiżanki americano porcelanowe (II) – 30 szt. f) Filiżanki cappuccino porcelanowe (I) – 10 szt. g) Filiżanki cappuccino porcelanowe (II) – 30 szt. h) Filiżanki espresso porcelanowe – 10 szt. i) Cukierniczki – 22 szt. j) Talerzyki do ciasta – 10 szt. k) Sztućce dla 12 osób (I) – 2 kompletyl) Sztućce dla 12 osób (II) – 6 kompletówm) Sztućce dla 12 osób (III) – 5 kompletówn) Szklanki do napojów zimnych – 72 szt. o) Serwis obiadowy 12 osób – 6 kompletów p) Serwis obiadowy 12 osób – 15 kompletów q) Serwis kawowy 12 osób – 6 kompletów r) Serwis kawowy 12 osób – 15 kompletów s) Noże kuchenne – 10 szt. t) Nóż kucharski – 10 szt. u) Tasak – 5 szt. v) Talerzyki do ciasta białe – 30 szt. w) Kaskada do ciasta szklana – 4 szt. x) Noże do ciasta – 6 szt. y) Łopatki do ciasta – 12 szt. z) Wazoniki – 12 szt. aa) Wazoniki na kwiaty – 25 szt. bb) Wazy do zup ceramiczne – 20 szt. cc) Półmisek 260-300 mmm – 30 szt. dd) Miski ceramiczne 500ml – 20 szt. ee) Miski ceramiczne 1500ml – 20 szt. ff) Waza biała - 25 szt. gg) Sosjerka biała – 25 szt. hh) Zestaw dzbanek do mleka/mlecznik 0,20 l + cukiernica 0,2 l – 25 kompletów ii) Karafka na napoje, 1 L, biała – 25 szt. jj) Szklanka 300 ml – 180 szt. kk) Pucharek do lodów i deserów 160 - 180 ml – 120 szt. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a dla Części 7.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39221120-4 - Filiżanki i szklanki

39221200-9 - Zastawa stołowa

39221210-2 - Talerze

39221220-5 - Półmiski

39221240-1 - Misy

39223000-1 - Łyżki, widelce

39241110-7 - Noże stołowe

39298300-0 - Wazony na kwiaty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 – Oprogramowanie specjalistyczne dla pracowni laboratorium ochrony środowiska:a) Oprogramowanie specjalistyczne dla pracowni laboratorium ochrony środowiska – 6 szt.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48931000-3 - Pakiety oprogramowania szkoleniowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Termin wykonania zamówienia” - T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Termin wykonania zamówienia” - T

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 – Wyposażenie pracowni – informatycznej, komputerowej, reklamowej w drukarki i sprzęt biurowy:a) Niszczarka – 1 szt. b) Niszczarka do dokumentów – 1 szt.c) Pendrive 8GB – 5 szt.d) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – 3 szt.e) Laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – 2 szt.f) Laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe – 3 szt.g) Drukarka sieciowa laserowa – 1 szt.h) Skaner – 1 szt.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 9

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

38520000-6 - Skanery

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Warunki gwarancji” - W

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Warunki gwarancji” - W

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10 – Wyposażenie pracowni – informatycznej, reklamowej w urządzenia 3D:a) Drukarka i skaner 3D – 1 szt. b) Drukarka 3D – 1 szt.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 10.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Warunki gwarancji” - W

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Warunki gwarancji” - W

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 11 – Wyposażenie pracowni – informatycznej, komputerowej w sprzęt komputerowy:a) Zasilacz UPS – 32 szt.b) Programy antywirusowe – 30 szt.c) Tablet graficzny – 5 szt.d) Komputer all in-one – 21 szt.e) Oprogramowanie biurowe – 24 szt.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 11.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Warunki gwarancji” - W(nie dotyczy oprogramowania)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Warunki gwarancji” - W(nie dotyczy oprogramowania)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 12 – Wyposażenie pracowni – informatycznej, komputerowej w urządzenia komputerowe:a) Program do obsługi graficznej Corel Draw – 16 szt.b) Dysk do serwera – 2 szt.c) Dysk do serwera plików – 2 szt.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 12.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Warunki gwarancji” - W(nie dotyczy oprogramowania)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Warunki gwarancji” - W(nie dotyczy oprogramowania)

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 13 – Wyposażenie pracowni – komputerowej, reklamowej w urządzenia stacjonarne:a) Fax – 1 szt. b) Radio – 1 szt.c) Telewizor – 2 szt.d) Kamera cyfrowa – 2 szt.e) Aparat cyfrowy – 1 szt.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 13.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

32344200-8 - Odbiorniki radiowe

32581200-1 - Urządzenia faksowe

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38651600-9 - Kamery cyfrowe

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Warunki gwarancji” - W

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Warunki gwarancji” - W

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 14 – Wyposażenie pracowni – akademii przyszłego hotelarza:a) Stół chłodniczy 4 szufladowy z agregatem – 1 szt. b) Szafka pod ekspres z wybijakiem na fusy, zsypem – 1 szt.c) Zestaw 36 aromatów kawy – 4 kompletySzczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 dla Części 14.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C„Okres gwarancji” – G

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 15 – Wyposażenie pracowni hotelarskiej:a) Dzwonek recepcyjny – 1 szt. b) Zestaw porcelany – 1 kompletc) Zestaw szklanek – 1 kompletd) Zestaw sztućców – 1 komplete) Zestaw bielizny stołowej – 1 kompletf) Ochraniacz na materac – 1 szt.g) Prześcieradło – 4 szt.h) Narzuta na łóżko – 1 szt.i) Kołdra – 1 szt.j) Poduszka – 1 szt.k) Komplet pościeli – 2 kompletyl) Dywan – 1 szt.m) Zestaw mebli hotelowych – 1 kompletn) Lampa stojąca podłogowa – 1 szt.o) Lampa nocna stojąca – 1 szt.p) Kosz na śmieci – 1 szt.q) Firana – 1 szt.r) Zasłony – 2 szt.s) Karnisz podwójny – 1 szt.t) Organizer na sztućce – 3 szt.u) Szafa dwudrzwiowa aktowa – 1 szt.v) Szafa z witryną - 2 szt.Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a dla Części 15.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39100000-3 - Meble

39221120-4 - Filiżanki i szklanki

39512000-4 - Bielizna pościelowa

39515100-6 - Zasłony

39530000-6 - Dywany, maty i dywaniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Termin wykonania zamówienia” - T

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:„Łączna cena oferty brutto” – C „Termin wykonania zamówienia” - T

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa wraz z ofertą:1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.4. Wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy dla Części 3, 4, 5, 6, 7, 15.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Pzp, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy:a) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej (np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia:a) zmiany technologiczne, w szczególności:1. niedostępność na rynku sprzętów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku produktu. Zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o zaprzestaniu produkcji produktu zaoferowanego wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.;2. pojawieniem się na rynku produktu nowszej generacji (bądź w nowszej technologii) pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż określono w załączniku nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o rozpoczęciu i prowadzeniu produkcji produktu nowej generacji lub nowej technologii wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.;3. zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru – jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta lub dystrybutora, potwierdzające wprowadzony zakres zmian dla danego produktu;3) nie stanowi istotnej zmiany umowy w szczególności:a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);b) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami.3. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 4.4. Zmiany wymienione w ust. 2 pkt 3) nie wymagają aneksu. Strony składają wnioski o konieczności wprowadzenia nieistotnej zmiany do umowy wraz z opisem tej zmiany. Wniosek stanowi integralny załącznik do umowy, a jego treść zastępuje pierwotnie zawartą umowę tylko w zmienionych punktach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej podadresem:https://powiatkamienski.ezamawiajacy.pl , za pośrednictwem „Formularza składaniaoferty”, udostępnionego na ww. Platformie w przedmiotowym postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego. Forma i zasady składania dokumentów i oświadczeń w tymdotyczących podmiotowych środków dowodowych (za wyjątkiem oferty i oświadczeń ospełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczeń o braku podstaw wykluczenia zpostępowania). a) Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopiipoświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznejopatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisemosobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostałysporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazaćelektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywaniaprzez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jejkwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przezwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu luboświadczenia za zgodność z oryginałem. b) W przypadku podpisania dokumentuelektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisemosobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie zobowiązującymi przepisami.
2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.