eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe - funkcja Inżyniera przy: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka - dr nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do m. Borowa.Ogłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045525 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja Inżyniera przy: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – dr nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do m. Borowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohdana Dobrzańskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-262

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 81 749-53-00

1.5.8.) Numer faksu: +48 81 749-53-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zdw.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja Inżyniera przy: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – dr nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do m. Borowa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96834e12-a999-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002290/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja Inżyniera przy realizacji zamówienia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – droga nr 801

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdw-lublin.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. z 2020, poz. 344 ze zm.), tj. a) elektronicznej Platformy Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem:https://zdw-lublin.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w pkt I SWZ. b) niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie https://zdw-lublin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html,2. adres strony internetowej: https://zdw-lublin.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.2. Oferta oraz oświadczenia o których mowa w IX .1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku jeżeli Wykonawca składa ofertę oraz w/w oświadczenia w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający zaleca podpis w formacie PAdES (używany do podpisywania plików w formacie pdf.) wewnątrz podpisywanego pliku, natomiast dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.3. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć Platformę.4. Platforma, wskazana w pkt. XII 1. ppkt a) SWZ, wykorzystywana będzie w niniejszym postępowaniu, jako środek komunikacji elektronicznej do: składania ofert, wszelkich dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą a także: udostępniania SWZ, informacji o modyfikacji SWZ, przekazywania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wyjaśnień treści SWZ o zamówieniu, wezwań do wyjaśnień lub uzupełnienia, wezwań do przedłożenia dokumentów i oświadczeń, wyjaśnień Wykonawców kierowanych w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, uzupełniania dokumentów (oświadczeń lub pełnomocnictw), udostępnienia informacji z otwarcia ofert, informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania wraz z zawiadomieniami skierowanymi do Wykonawców, udostępniania ofert, przekazywania wniosków o przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium oraz zgód w tym zakresie. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jestDyrektor ZDW w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.􀀀 z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl*􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa ciągników rolniczych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie prowadzonym w trybie podstawowym.􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;􀀀 posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZU.372.85.2021.bb

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres robót obejmuje:Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – droga nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa. Inwestycja obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 840 od km 0+000 do km 0+654.2. Dokumentacja projektowa jest dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełno-sprawnościami i zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:1. użyteczności dla osób o różnej sprawności,2. elastyczności w użytkowaniu,3. prostym i intuicyjnym użytkowaniu,4. czytelnym informacjom,5. tolerancji na błędy,6. wygodnym użytkowaniu bez wysiłku,7. wielkości i przestrzeń odpowiedniej dla dostępu i użytkowania,8. percepcji równości.Jako obiekt publiczny, nie posiada ograniczeń dostępności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, do czego obligują przepisy dotyczące wymagań m.in. dla warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi (tj. Dz.U. z 2016. Poz. 124 z późn. zm.) i obiekty mostowe (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie).3. Dla zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych w opracowanej dokumentacji zostały przewidziane: na przejściach dla pieszych zastosowano zaniżenie krawężników oddzielających jezdnię od chodnika, na chodnikach przed przejściami dla pieszych oraz wzdłuż krawędzi zatok autobusowych zastosowano dwa rzędy płytek ryflowanych typu „stop” o wymiarach 35x35x5, oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy ciągach komunikacyjnych.Dokumentacja projektowa dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych.4. Zakres robót obejmuje następujące roboty branżowe:1. BRANŻA DROGOWA• ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE• USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW• ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW• SIECI ELEKTRO – ENERGETYCZNE (KOLIZJE)• SIECI WODOCIĄGOWE (KOLIZJE) • ROBOTY ZIEMNE • PODBUDOWY• NAWIERZCHNIE• ROBOTY WYKOŃCZENIOWE• OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU• ELEMENTY ULIC

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2028-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:1. cena – waga kryterium 60%Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: PC= (cena oferty najtańszej : cena oferty ocenianej) x102. Ilość Badań – waga kryterium 20 %Oferty z ilością badań grupa A otrzymają liczbę punktów PB=0 pkt.Oferty z ilością badań grupa B otrzymają liczbę punktów PB=5 pkt.Oferty z ilością badań grupa C otrzymają liczbę punktów PB=10 pkt.W przypadku nie wskazania grupy ilości badań Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje najmniejszą ilość badań tj. grupę A3. Doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych (koordynatora) – waga kryterium 20%Oferty z doświadczeniem inspektora nadzoru robót drogowych (koordynatora) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót drogowych na robocie budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) drogi publicznej i wartości robót co najmniej 1.000.000,00 zł netto, przy czym robota budowlana winna być odebrana ostatecznie przez jej zamawiającego: - na jednej robocie budowlanej lub bez doświadczenia otrzymają liczbę punktów PD= 0- na 2 lub 3 robotach budowlanych otrzymają punktów PD= 4- na 4 lub 5 robotach budowlanych otrzymają punktów PD=6- na 6 lub powyżej robotach budowlanych otrzymają punktów PD=10W przypadku nie wskazania doświadczenia inspektora nadzoru robót drogowych Wykonawca otrzyma 0 pkt. 4. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną według wzoru: P= PCx60% + PBx20% + PDx20%Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.Przez robotę budowlaną odebraną ostatecznie przez inwestora/zamawiającego należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla robót realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru ostatecznego (w przypadku robót budowlanych, na których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość badań

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych (koordynatora)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności technicznej lub zawodowej2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:1) wykonał (tj. zakończył realizację) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na nadzorze inwestorskim obejmującym budowę, przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) drogi publicznej o wartości robót co najmniej 1 000 000 zł (netto), przy czym robota budowlana (budowa/przebudowa) winna być odebrana ostatecznie przez jej inwestora/zamawiającego.2) dysponuje następującymi osobami stanowiącymi podstawową kadrę zdolną do wykonania usługi:1) Inspektor nadzoru robót drogowych – koordynator (wg Prawa budowlanego)Kwalifikacje: uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniające do kierowania budową i nadzorowania robót objętych zamówieniem. Dodatkowo wymagane jest doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót drogowych na min. jednej robocie budowlanej obejmującej budowę, przebudowę drogi publicznej o wartości min. 1 000 000 zł netto, przy czym robota budowlana winna być odebrana ostatecznie przez jej zamawiającego.2) Inspektor nadzoru robót elektrycznychKwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami i nadzorowania robót objętymi zamówieniem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.3) Inspektor nadzoru robót teletechnicznychKwalifikacje: uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem w specjalności telekomunikacyjnej.4) Inspektor nadzoru robót sanitarnych w zakresie sieci wodociągowej i gazowejKwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych (deszczowych i sanitarnych), gazowych 5) Uprawniony geodeta – uprawnienia w zakresie 1, 2, 4 Wykazani inspektorzy nadzoru z poszczególnych branż winni posiadać uprawnienia budowlane w zakresie nadzorowanych robót i aktualne zaświadczenia odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z poźn.zm.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) art. 12 ust 1 ppkt. 2, 4, ust 2 i 7, art. 12 a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020, poz. 220 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.Osoba przewidziana do wykonywania usług geodezyjnych musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052), natomiast w przypadku osób które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020, poz. 220 z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych.3. Spełnianie tych warunków zamawiający oceni na podstawie oświadczenia.4. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT).2) Dowód wniesienia wadium3) Oświadczenia, o których mowa w pkt IX. 1. SWZ - stanowiące Załączniki B i C do SWZ4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt VII. 5. SWZ stanowiące Załącznik D do SWZ (jeżeli dotyczy).5) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt X. 3 SWZ (jeżeli dotyczy).6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby: a) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, może złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby. 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).a) Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt XV. 6. ppkt 6) lit c) i ppkt 7) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.2. Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.3. Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1913, ze zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy – udostępnianych na stronie internetowej prowadzonego postępowania, niezwłocznie po otwarciu ofert.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 500,00 zł, (słownie złotych: pięćset 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 z adnotacją „Wadium do postępowania: „Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja Inżyniera przy realizacji Projektu pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – droga nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa”3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt b)-d) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit b)-d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez Platformę. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.9. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a. oświadczenia o których mowa w pkt. IX.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b. w przypadku, o którym mowa w pkt. VII. 5 SWZ oraz IX.6 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.c. Wykonawcy są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. IX.9.1) SWZ. Podmiotowe środki dowodowe składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektroniczn Platforma Zamówień Publicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie pod adresem: https://zdw-lublin.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Środki ochrony prawnej1. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.II. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Wydział Zamówień Publicznych i Umów, Sławomir Szepietowski
2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.