eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "Fontanna solankowa w Dzielnicy Giszowiec w Katowicach III"Ogłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045347 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Fontanna solankowa w Dzielnicy Giszowiec w Katowicach III”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003545711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 138

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-523

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 251 77 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zzm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzmkce.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Fontanna solankowa w Dzielnicy Giszowiec w Katowicach III”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfe9820c-aca3-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008519/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Fontanna solankowa w Dzielnicy Giszowiec w Katowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.smartpzp.pl/zzm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: portal.smartpzp.pl/zzm

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: portal.smartpzp.pl/zzm

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZI.261.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Fontanna solankowa w Dzielnicy Giszowiec w Katowicach III” 2. Teren, na którym planowana jest realizacja przedmiotu inwestycji zlokalizowany jest w województwie śląskim, w mieście Katowice przy ul. Wojciecha i ul. Batalionów Chłopskich, w dzielnicy Giszowiec, w jednostce ewidencyjnej 246901_1 M. Katowice oraz w obrębie ewidencyjnym 0008 Mysłowice Las na działkach o numerach: 999/55, 252/55, 1080/55. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu z fontanną solankową wraz ze ścieżkami doprowadzającymi. Na placu wokół projektowanej fontanny przewidziano wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek, siedzisk, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. W pracach uwzględniono także rabaty z zielenią. 4. Do realizacji ujęto poniższe elementy: − fontannę solankową (żelbetowa niecka fontanny, wykończona granitowymi elementami, tafle bezpiecznego szkła z grafikami przedstawiającymi Giszowiec, podświetlane dysze, tafle szkła i spód niecki); − chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm; − plac o nawierzchni wykończonej płytami granitowymi gr. 4 cm i brukiem ceramicznym bezfazowym gr. 5,2 cm; − małą architekturę, w tym: ławki z oparciem i podłokietnikami– 6 szt.,; siedziska miejskie z podłokietnikami – 3 szt.,; kosze na śmieci – 2 szt.,; stojak na rowery – 2 szt.,; oprawy gruntowe LED – 12 szt.; − nawierzchnię trawiastą; − nasadzenia drzew i krzewów: berberys Thunberga 'golden dream' - 19 szt., irga pozioma 'horizontalis' - 41 szt., klon palmowy 'firecracker PBR' - 2 szt., brzoza brodawkowata 'youngii' - 3 szt., hortensja bukietowa 'limelight' - 8 szt., miskant chiński 'gracillimus' - 56 szt., róża okrywowa 'salsa' - 47 szt., berberys Thunberga 'atropurpurea' - 5 szt., bukszpan wieczniezielony 'buxus sempervirens' - 20 szt. 5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:Powierzchnia zabudowana niecką fontanny - 21,40 m²; Powierzchnia nawierzchni utwardzonej kostką betonową -131,00 m²; Powierzchnia nawierzchni utwardzonej płytami granitowymi - 34,40 m²; Powierzchnia nawierzchni utwardzonej brukiem ceramicznym - 45,90 m²; Powierzchnia projektowanej nawierzchni trawiastej - 645,60 m²; Powierzchnia rabat pokrytych korą sosnową - 109,60 m²; Powierzchnia terenu objętego wnioskiem: 987,90 m² 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 9 do SWZ zawierający projekt, w tym: 1) Przedmiar robót, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 5) Uzgodnienia z gestorami sieci.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34930000-5 - Urządzenia wodne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Wartość punktowa dla Kryterium Nr 1 – „CENA” ( A ) jest wyliczana wg wzoru:A = (Cmin / Cof) x 60 pktCmin – jest najniższą ceną brutto podaną w przetarguCof – jest ceną brutto podaną przez Wykonawcę w badanej ofercieA – jest liczbą punktów uzyskanych w kryterium „CENA”Maksymalna ilość punktów uzyskana w kryterium „CENA” wynosi 60 pkt.2) Wartość punktowa dla Kryterium Nr 2 – „GWARANCJA” ( B ) jest wyliczana wg wzoru: B = (Gof / Gmax) x 40 pkt Gmax – jest najdłuższym okresem gwarancji podanym (w miesiącach) w przetargu Gof – jest okresem gwarancji (w miesiącach) podanym przez Wykonawcę w badanej ofercie B – jest liczbą punktów uzyskanych w kryterium „GWARANCJA” Maksymalna ilość punktów uzyskana w kryterium „GWARANCJA” wynosi 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w miesiącach

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także Wykonawcy ci występujący wspólnie, (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w Ustawie oraz w niniejszej SWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 2.2. zdolności technicznej lub zawodowej- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. 3. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 3.1. sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), 3.2. zdolność techniczna lub zawodowa: 1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 1 robotę budowlaną związaną z wykonaniem prac o takim samym lub podobnym charakterze polegającym na wykonaniu prac budowy fontanny, tężni zbiorników basenowych itp., wykonywanie nawierzchni utwardzonych, montażu urządzeń rekreacyjnych, sportowych, wykonywanie i montaż elementów małej architektury, prace zieleniarskie o wartości co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Nie dopuszcza się sumowania zamówień o mniejszej wartości w celu uzyskania żądanej wartości. 2) W przypadku prac rozliczanych w walutach obcych przeliczenie wartości robót nastąpi zgodnie z kursem ustalonym dla danej waluty opublikowanym przez NBP zgodnie z datą stanowiąca dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.UWAGA! – Wykonawca powinien złożyć: a) Wykaz – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ, b) Dowody – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, a w szczególności zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował jedną osobą uprawnioną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy - to jest osobą posiadającą uprawnienia pozwalające na kierowanie wyżej wskazanymi robotami, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą aktualne zaświadczenie wydane przez tą izbę, oraz osoby posiadające odpowiednie uprawnienia branżowe (elektryczne, instalacyjne).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SWZ) Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat wobec urzędu skarbowego, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert, wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 2. Oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SWZ) Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wobec ZUS lub KRUS, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.3. Oświadczenie (Załącznik nr 6 do SWZ) Wykonawcy o: - braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; -niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Wykaz robót (Załącznik Nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem w formie tabeli ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji potwierdzających dokumentów.2. Wykaz osób (Załącznik Nr 5 do SWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia. Kierownik Budowy musi posiadać ważne uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia oraz poświadczoną przynależność Izby Samorządu Zawodowego oraz osoby posiadające odpowiednie uprawnienia branżowe (elektryczne, instalacyjne). 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 400.000,00 złotych (czterysta tysięcy złotych 00/100),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą (wzór OFERTY stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ wykonawca składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ); 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ);3) w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) (podpisującą ofertę w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, ustanowioną do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, Zamawiający wymaga złożenia (wraz z Ofertą) oryginału Pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym osoby (lub osób) uprawnionej do udzielania pełnomocnictwa; 4) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) – Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z zasadami ich reprezentacji. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym; 5) jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi złożyć (wraz z Ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik Nr 8 do SWZ. Oryginał zobowiązania należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu. Oryginał pełnomocnictwa należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym; 6) Oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SWZ) Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat wobec urzędu skarbowego, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert, wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 7) Oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SWZ) Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wobec ZUS lub KRUS, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 8) Oświadczenie (Załącznik nr 6 do SWZ) Wykonawcy o: - braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę wspólną, b) oświadczenie (Załącznik nr 2 do SWZ) o braku podstaw wykluczenia w postepowaniu składa każdy Wykonawca, c) oświadczenie (Załącznik nr 3 do SWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ustanowiony pełnomocnik konsorcjum, d) oświadczenia (Załącznik nr 6 do SWZ) składa każdy Wykonawca. 3)Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego żąda przedstawiania kopii umowy bądź innego dokumentu regulującego współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie, gdy:a) z powodu siły wyższej, w tym: niesprzyjające warunki atmosferyczne (m. in. ulewne deszcze, śnieżyce, powodzie, gwałtowne wichury i inne anomalia pogodowe) uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych przez okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, b) niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiają sadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą,c) zaistnieją okoliczności leżące wyłącznie po stronie Zamawiającego (np. wstrzymanie robót) lub okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy, wpływających na termin realizacji przedmiotu umowy,d) nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy. 3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić również w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. d) lub w ust. 3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu zmianie może ulec termin wykonania umowy o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności lub czas potrzebny do ukończenia inwestycji. 6. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Podstawą zmiany umowy będzie protokół konieczności określający przyczyny zmiany, zatwierdzony przez obie strony umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal.smartpzp.pl/zzm

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.