eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Roboty budowlane uzupełniające polegające na remoncie (lokali nr 44 i 45) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8e w Brzezinach.Ogłoszenie z dnia 2021-05-01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045180 z dnia 2021-05-01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane uzupełniające polegające na remoncie (lokali nr 44 i 45) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8e w Brzezinach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BRZEZINACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472260563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Anny 57

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbsbrzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://tbsbrzeziny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.tbsbrzeziny.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Towarzystwo Budownictwa Społecznego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane uzupełniające polegające na remoncie (lokali nr 44 i 45) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8e w Brzezinach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3263c30d-aaa0-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający udzieli zamówienia art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) z uwagi na fakt, że umowa obejmująca zamówienie podstawowe tj. Roboty budowlane polegające na remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica 8E (lokale nr 44 i 45) w Brzezinach (DZM.3421.2020.BK.) została zawarta została w dniu 11 grudnia 2020. Zatem niniejsze zamówienie uzupełniające zostanie udzielone przed upływem 3 lat a jego wartość szacunkowa mieści się w zakresie 50% wartości zamówienia podstawowego i zostało ono uwzględnione przy obliczeniu wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZM.1353.2021.BK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty uzupełniające polegające na remoncie (lokali nr 44 i 45) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 8e w Brzezinach.Zakres robót uzupełniających obejmuje:- rozbiórkę ścian z cegły gr. 12 cm w lokalu nr 44,- rozbiórkę nadproża okiennego w lokalu nr 44 i montaż nowego nadproża,- wzmocnienie stropy w okolicach komina w lokalach nr 44 i 45,- wymiana ściany działowej gr 12 cm z wejściem do kuchni i WC w lokalu nr 45,- wykonanie nowej podłogi z płyt OSB w całości lokalu nr 44 z uwagi na duże różnice poziomów w poszczególnych pomieszczeniach tego lokalu,- wykonanie sufitów podwieszanych w lokalach nr 44 i 45.Wykonanie powyższych robót jest konieczne (niezbędne) do wykonania zamówienia podstawowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66204

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66204

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66204

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budownictwa Ogólnego "KARBUD" Wojciech Karlicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8370004394

7.3.3) Ulica: Kożuszki Parcel 69a

7.3.4) Miejscowość: Sochaczew

7.3.5) Kod pocztowy: 96-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66204,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-05-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-05-01 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.