eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świeradów-Zdrój › Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Świeradowie-Zdroju.



Ogłoszenie z dnia 2021-05-01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045179 z dnia 2021-05-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Świeradowie-Zdroju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821397

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 35

1.5.2.) Miejscowość: Świeradów-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-850

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@swieradowzdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swieradowzdroj.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Świeradowie-Zdroju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6811ebb7-aa5c-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003468/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – ETAP II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Świeradowie-Zdroju" Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/m,1421,roboty-budowlane.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzieleniezamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu,który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zp@swieradowzdroj.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp donastępujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz„Formularz do komunikacji”. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbieraniadokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal orazWarunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularzzłożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji”, wynosi 150 MB. 4. Zadatę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ichprzekazania na ePUAP.5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Danepostępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikającwcześniej opcję„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 6. W postępowaniuo udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególnościskładanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 11 SWZ), zawiadomień orazprzekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Wewszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługująsię numerem referencyjnym sprawy, tj. GMiI.271.7/2021. Komunikacja pomiędzy zamawiającym awykonawcami, o której mowa w punkcie 7.1. SWZ może również odbywać się za pomocą pocztyelektronicznej na adres: zp@swieradowzdroj.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w pkt 36 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w pkt 36 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GMiI.271.7/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Świeradowie-Zdroju przyulicach: Krucza, Kopernika, Nadbrzeżna, Chrobrego, Chopina, Kolejowa, Sosnowa, Kręta,Lipowa. Wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych i z kostki drogowej, na wcześniejwykonanych sieciach. Zamówienie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej iciśnieniowej (wraz z dwoma nowymi przepompowniami) w miejscowości Świeradów-Zdrój wrazz włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W zakres zamówienia wchodzi równieżbudowa sieci wodociągowej, jako elementu uzupełniającego działania związane zuporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w obszarze oddziaływania projektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: (Cmin/Cb *60%)*100+(Gb/24 * 40%) * 100 = liczba punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć wwykonywaniu zamówienia, tj. - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy wspecjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - osobą, która będzie pełnićfunkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznych, - osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót wspecjalności inżynieryjnej – drogowej.UWAGA: Kierownik budowy i robót powinien posiadaćuprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywaniasamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lubodpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejobowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcjetechniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych wprzepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. ozasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UniiEuropejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: NIe dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: NIe dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIe dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: 1) Wypełniony FORMULARZOFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumentypotwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnejewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów wprzypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej podokreślonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresiewypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.2)Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy Pzp dotyczące odpowiednio: a) Wykonawcy;b) każdego ze wspólników konsorcjum (wprzypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;c) podmiotów„trzecich”, czyli podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnieniawarunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 18.1. SWZ oraz przesłanekwykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ)oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 13.2. SWZ).3) Zobowiązaniapodmiotów udostępniających zasoby, na które wykonawca będzie się powoływał w celuspełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 18.1. SWZ. Zgodnie zart. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddaniamu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środkidowodowe potwierdzające, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponowałniezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązaniepodmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, żestosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywistydostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcyzasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy iwykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniuzamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolnościachwykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącychwykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lubusługi, których wskazane zdolności dotyczą.4) Pełnomocnictwo ustanowione doreprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy.W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw.konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniuo udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do ofertynależy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składaniaoświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej),żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje sięwykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniuz postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawyPzp.2. Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa wart. 125ust. 1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio: a) Wykonawcy;b) każdego ze wspólników konsorcjum(w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;c)podmiotów„trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celuspełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach 18.1. SWZoraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp(punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 13.2. SWZ).3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musibezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienietakie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do ofertynależy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopiipotwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych sięo udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przezkilku przedsiębiorców (tzw.konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnikado reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowaniaw postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosownepełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego zewspólników

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 1 do SWZ, tj. we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-18 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-18 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-01 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.