eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ustroń › Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną.Ogłoszenie z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045172 z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W USTRONIU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

1.3.) Oddział zamawiającego: TBS

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072468253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Konopnickiej 23 lokal B

1.5.2.) Miejscowość: Ustroń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 510183310

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tbs.w.ustroniu@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: tbs.ustron.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-813e5749-a8dc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

tbs.ustron.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tbs-ustron.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://tbs-ustron.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ustroniu Spółka z o.o. ul. Marii Konopnickiej 23b,, 43-450 Ustroń, tel: 508 265 110, e-mail: tbs_ustron@o2.pl;2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres Marek Landowski, iodo1@.odo.ustron.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba fizyczna posiada:a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danychosobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;Osobie fizycznej nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 63/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:Realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze zjazdem z drogi publicznej, parkingami i infrastrukturą techniczną na działce nr 490/12 i części działki nr 485/9 w Ustroniu przy ul. Kościelnej.Zabudowa składa się z dwóch budynków o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej, parkingu, zjazdu z drogi publicznej, układu chodników komunikujących budynki i parkingi.Każdy budynek - segment posiada oddzielne wejście oraz kondygnacje skomunikowane pionowo klatką schodową.- Budynek obejmujący segmenty „A” i „B” z łącznie 24 mieszkaniami, trzypiętrowy, niepodpiwniczony z przyziemiem o funkcji pomocniczej, składowej oraz jedno mieszkanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.- Budynek obejmujący segment „C” z 12 mieszkaniami, trzypiętrowy, niepodpiwniczony z przyziemiem o funkcji pomocniczej, składowej.Budynki wyposażone w instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne w tym instalację oświetlenia, odgromową oraz niezbędne instalacje teletechniczne. Budynki w ramach realizacji podłączone zostaną do zewnętrznych sieci: gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energii elektrycznej i sieci teletechnicznych.Przy zespole budynków przewidziano parking z wydzielonymi 36 miejscami postojowymi, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Przy zespole budynków oraz parkinguprzewidziano oświetlenie zewnętrzne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych 00/100);2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych 00/100);2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej : dwa (2) zamówienia na roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (art. 3 pkt 7), obejmujące dla każdego zamówienia budowę budynku lub zespołu budynków o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000m2,a wartość każdego zamówienia wyniosła co najmniej 3 000 000 zł brutto (słownie trzy miliony złotych brutto)2) dysponuje następującymi osobami:a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie, i posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy robotach budowanych polegających na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie budynków kubaturowych o wartości robót nie mniejszej niż 1 000000 zł brutto, (słownie: jeden milion złotych 00/100) i powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2 w ramach jednego zadania, wykonanych na podstawie odbioru końcowego lub częściowego,b) osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonymzakresie,c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych ikanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie.Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), a także ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UniiEuropejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ze zm.).d) Ponadto wymaga się aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:- w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej i gazowej:- co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, która maposiadać świadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowaniasię eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych na stanowisku dozoru,- co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, która maposiadać świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowaniasię eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych na stanowiskueksploatacji,- w zakresie branży elektrycznej:- co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, które mają posiadać świadectwa kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,- co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, która maposiadać świadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniające do zajmowaniasię eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych nastanowisku dozoru.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lubekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności sąwymagane.5. Zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowypotwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobówpodmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającegozastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniającychzasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania brakupodstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawyzostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych(aktualnych na dzień ich złożenia):1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o brakuprzynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lubwniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lubinformacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wnioskuo dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej;2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, żewykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, aw przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniemzamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przedupływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniualbo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatnościnależnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążąceporozumienie w sprawie spłat tych należności;3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostkiorganizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziałuregionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego UbezpieczeniaSpołecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składekna ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadkuzalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz zzaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentówpotwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składaniaofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społecznelub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie wsprawie spłat tych należności;4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnianiawarunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 1rozdziału VIII SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenianastępujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowejpotwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolnośćkredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jejzłożeniem;2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przezzamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1,wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposóbpotwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału wpostępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnianiawarunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 2rozdziału VIII SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenianastępujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, narzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodówokreślających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzoneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeliwykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów - inne odpowiednie dokumenty;2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotamibudowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówieniapublicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami;4. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, wktórym upływa termin składania ofert.5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośredniouczestniczył.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lubdoświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogąpolegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lubusługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które robotybudowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, wprzypadku gdy Wykonawca powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne. W takiejsytuacji, zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty (w językupolskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisamiprawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanychmateriałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim)dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych isystemów referencji technicznych, o których mowa ustawie Pzp, odnoszące się dorozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają onewymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach(m.in. dokumentacji projektowej);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o ilewymaga ich złożenia wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył, bądź złożone środkidowodowe są niekompletne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przezWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzóroświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenieo niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.5) Potwierdzenie wniesienia wadium.6) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, któreroboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o iledotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia).7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania dodyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub innypodmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta zezdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie,przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisemelektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdyzobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postacipapierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanietego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisemzaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowaniaz dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowaniaz dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lubnotariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 100 000 zł.2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboruwykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji RozwojuPrzedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian zawiera załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tbs-ustron.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.