eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PREDEFINIOWANEGO NR 2,PN."ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY",FINANSOWANEGO Z NMF FINANSOWEGO 2014-2021Ogłoszenie z dnia 2021-04-30


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045159 z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PREDEFINIOWANEGO NR 2,PN.„ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY”,FINANSOWANEGO Z NMF FINANSOWEGO 2014-2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000287987

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Miodowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-952

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@mz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PREDEFINIOWANEGO NR 2,PN.„ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY”,FINANSOWANEGO Z NMF FINANSOWEGO 2014-2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14dbbd60-a9b2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007434/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Działania edukacyjno-informacyjno-promocyjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projektu predefiniowanego nr 2, pn. „Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu pn. „Zdrowie”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie. 2. Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod adresem https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.3. Przeglądanie i pobieranie treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania do Platformy.4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy.5. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się poprzez przycisk „Zadaj pytanie”. 6. Zamawiający informuje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 1) plik z ofertą załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę znajduje się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania” (hh:mm:ss).7. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest sekretarz komisji przetargowej- Dorota Porębska. 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ na zasadach określonych w treści Ustawy PZP.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ochrona danych osobowych - RODOZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),4) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia; informuję, że:a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa;b) z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie Zdrowia może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej przez adres e-mail: iod@mz.gov.pl;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy PZP;e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;h) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.i) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

cześć I- Moduł nr 1 Odżywianie i sport - przygotowanie i ocena programu szkoleniowego dotyczącego wyboru zdrowych opcji w przedszkolach i żłobkach oraz opracowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych,

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Ekspert odpowiedzialny za przygotowanie i ocenę programu szkoleniowego dotyczącego zdrowych opcji w przedszkolach i żłobkachPosiada co najmniej tytuł magistra w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – max 7 pkt a) tytuł magistra w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 5 pktb) Stopień naukowy doktora w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 6 pktc) Tytuł naukowy profesora w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie zawodowe (większe niż 3 lata) w obszarze prawidłowego żywienia – max 7 pkt a) 4 lat doświadczenia – 2 pktb) 5 lat doświadczenia – 3 pktc) 6 lat doświadczenia – 4 pktd) 7 lat doświadczenia – 5 pkte) 8 lat doświadczenia – 6 pkt f) 9 lat doświadczenia i więcej – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie (brał/bierze udział) w organizacji (więcej niż 24 godziny) warsztatów dla dzieci w zakresie zdrowego żywienia – max 7 pkt a) 34 godziny warsztatów – 3 pktb) 44 godziny warsztatów – 5 pkt c) 54 godziny warsztatów i więcej – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie w zakresie opracowania analogicznych programów szkoleniowych/scenariuszy zajęć dydaktyczno-warsztatowych, tzn. jest autorem lub współautorem więcej niż 2 programów/scenariuszy dotyczących zdrowego żywienia dla dzieci w żłobkach i przedszkolach – max 7 pkt a) 3 programy/scenariusze - 4 pktb) 4 programów/scenariuszy – 5 pktc) 5 programów/scenariuszy - 6 pkt d) 6 programów/scenariuszy i więcej- 7 pktPosiada znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2 – max 7 pkt a) Tak – 7 pkt b) Nie – 0 pkt B. Ekspert odpowiedzialny za opracowanie treści materiałów edukacyjnych i promocyjnych Posiada tytuł magistra w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – max 7 pkt a) Tytuł magistra w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 5 pktb) Stopień naukowy doktora w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 6 pktc) Tytuł naukowy profesora w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie zawodowe (większe niż 3 lata) w obszarze prawidłowego żywienia – max 7 pkt a) 4 lat doświadczenia – 2 pktb) 5 lat doświadczenia – 3 pktc) 6 lat doświadczenia – 4 pktd) 7 lat doświadczenia – 5 pkte) 8 lat doświadczenia – 6 pkt f) 9 lat doświadczenia i więcej – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie (brał/bierze udział) w organizacji (więcej niż 24 godziny) warsztatów dla dzieci w zakresie zdrowego żywienia – max 7 pkt a) 34 godziny warsztatów – 3 pktb) 44 godziny warsztatów – 5 pkt c) 54 godziny warsztatów i więcej – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie w zakresie opracowania analogicznych programów szkoleniowych/scenariuszy zajęć dydaktyczno-warsztatowych, tzn. jest autorem lub współautorem więcej niż 2 programów/scenariuszy dotyczących zdrowego żywienia dla dzieci w żłobkach i przedszkolach – max 7 pkt a) 3 programy/scenariusze - 4 pktb) 4 programów/scenariuszy – 5 pktc) 5 programów/scenariuszy - 6 pkt d) 6 programów/scenariuszy i więcej - 7 pktPosiada znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2 – max 7 pkt a) Tak – 7 pkt b) Nie – 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie ekspertów

4.3.6.) Waga: 70,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

A. Ekspert odpowiedzialny za przygotowanie i ocenę programu szkoleniowego dotyczącego zdrowych opcji w przedszkolach i żłobkachPosiada co najmniej tytuł magistra w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – max 7 pkt a) tytuł magistra w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 5 pktb) Stopień naukowy doktora w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 6 pktc) Tytuł naukowy profesora w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie zawodowe (większe niż 3 lata) w obszarze prawidłowego żywienia – max 7 pkt a) 4 lat doświadczenia – 2 pktb) 5 lat doświadczenia – 3 pktc) 6 lat doświadczenia – 4 pktd) 7 lat doświadczenia – 5 pkte) 8 lat doświadczenia – 6 pkt f) 9 lat doświadczenia i więcej – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie (brał/bierze udział) w organizacji (więcej niż 24 godziny) warsztatów dla dzieci w zakresie zdrowego żywienia – max 7 pkt a) 34 godziny warsztatów – 3 pktb) 44 godziny warsztatów – 5 pkt c) 54 godziny warsztatów i więcej – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie w zakresie opracowania analogicznych programów szkoleniowych/scenariuszy zajęć dydaktyczno-warsztatowych, tzn. jest autorem lub współautorem więcej niż 2 programów/scenariuszy dotyczących zdrowego żywienia dla dzieci w żłobkach i przedszkolach – max 7 pkt a) 3 programy/scenariusze - 4 pktb) 4 programów/scenariuszy – 5 pktc) 5 programów/scenariuszy - 6 pkt d) 6 programów/scenariuszy i więcej- 7 pktPosiada znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2 – max 7 pkt a) Tak – 7 pkt b) Nie – 0 pkt B. Ekspert odpowiedzialny za opracowanie treści materiałów edukacyjnych i promocyjnych Posiada tytuł magistra w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – max 7 pkt a) Tytuł magistra w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 5 pktb) Stopień naukowy doktora w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 6 pktc) Tytuł naukowy profesora w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie zawodowe (większe niż 3 lata) w obszarze prawidłowego żywienia – max 7 pkt a) 4 lat doświadczenia – 2 pktb) 5 lat doświadczenia – 3 pktc) 6 lat doświadczenia – 4 pktd) 7 lat doświadczenia – 5 pkte) 8 lat doświadczenia – 6 pkt f) 9 lat doświadczenia i więcej – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie (brał/bierze udział) w organizacji (więcej niż 24 godziny) warsztatów dla dzieci w zakresie zdrowego żywienia – max 7 pkt a) 34 godziny warsztatów – 3 pktb) 44 godziny warsztatów – 5 pkt c) 54 godziny warsztatów i więcej – 7 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie w zakresie opracowania analogicznych programów szkoleniowych/scenariuszy zajęć dydaktyczno-warsztatowych, tzn. jest autorem lub współautorem więcej niż 2 programów/scenariuszy dotyczących zdrowego żywienia dla dzieci w żłobkach i przedszkolach – max 7 pkt a) 3 programy/scenariusze - 4 pktb) 4 programów/scenariuszy – 5 pktc) 5 programów/scenariuszy - 6 pkt d) 6 programów/scenariuszy i więcej - 7 pktPosiada znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2 – max 7 pkt a) Tak – 7 pkt b) Nie – 0 pkt

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część II- Moduł nr 3 Zdrowie psychiczne - opracowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych na temat wspierania rodziców i nauczycieli w pomaganiu dzieciom z problemami w zdrowiu psychicznym, opracowanie materiałów na stronę internetową oraz materiałów szkoleniowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ekspert odpowiedzialny za opracowanie treści materiałów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżyPosiada co najmniej tytuł naukowy doktora z ukończoną specjalizacją z psychiatrii II stopnia - maksymalnie 20 pkt a) Stopień naukowy doktora z ukończoną specjalizacją z psychiatrii II stopnia –10 pktb) Tytuł naukowy profesora w dziedzinie psychiatrii- 20 pktPosiada dodatkowe doświadczenie zawodowe (większe niż 2 lata) w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym (szkoła podstawowa lub szkoły ponadpodstawowe) - maksymalnie 20pkt a) 3 lata doświadczenia – 15 pktb) 4 lat doświadczenia – 16 pktc) 5 lat doświadczenia – 17 pktd) 6 lat doświadczenia – 18 pkt e) 7 lat doświadczenia –19 pktf) 8 lat doświadczenia i więcej - 20 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie (brał/bierze udział w więcej niż 24 godzin) w organizacji warsztatów dla rodziców lub nauczycieli lub opiekunów w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - maksymalnie 15 pkt a) 34 godzin warsztatów – 10 pkt b) 44 godzin warsztatów i więcej – 15 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie w zakresie opracowania analogicznych materiałów, tzn. jest autorem lub współautorem więcej niż 1 publikacji lubartykułów poświęconych problematyce zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży - maksymalnie 10 pkt a) 2 publikacje/artykuły- 5 pktb) 3 publikacji/artykułów - 6 pktc) 4 publikacji/artykułów - 7 pktd) 5 publikacji/artykułów - 8 pkte) 6 publikacji/artykułów – 9 pktf) 7 publikacji/artykułów i więcej- 10 pktPosiada znajomość języka angielskiego na poziomie powyżej B2 – max 5 pkt a) Tak – 5 pkt b) Nie – 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie ekspertów

4.3.6.) Waga: 70

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Ekspert odpowiedzialny za opracowanie treści materiałów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżyPosiada co najmniej tytuł naukowy doktora z ukończoną specjalizacją z psychiatrii II stopnia - maksymalnie 20 pkt a) Stopień naukowy doktora z ukończoną specjalizacją z psychiatrii II stopnia –10 pktb) Tytuł naukowy profesora w dziedzinie psychiatrii- 20 pktPosiada dodatkowe doświadczenie zawodowe (większe niż 2 lata) w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym (szkoła podstawowa lub szkoły ponadpodstawowe) - maksymalnie 20pkt a) 3 lata doświadczenia – 15 pktb) 4 lat doświadczenia – 16 pktc) 5 lat doświadczenia – 17 pktd) 6 lat doświadczenia – 18 pkt e) 7 lat doświadczenia –19 pktf) 8 lat doświadczenia i więcej - 20 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie (brał/bierze udział w więcej niż 24 godzin) w organizacji warsztatów dla rodziców lub nauczycieli lub opiekunów w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - maksymalnie 15 pkt a) 34 godzin warsztatów – 10 pkt b) 44 godzin warsztatów i więcej – 15 pkt Posiada dodatkowe doświadczenie w zakresie opracowania analogicznych materiałów, tzn. jest autorem lub współautorem więcej niż 1 publikacji lubartykułów poświęconych problematyce zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży - maksymalnie 10 pkt a) 2 publikacje/artykuły- 5 pktb) 3 publikacji/artykułów - 6 pktc) 4 publikacji/artykułów - 7 pktd) 5 publikacji/artykułów - 8 pkte) 6 publikacji/artykułów – 9 pktf) 7 publikacji/artykułów i więcej- 10 pktPosiada znajomość języka angielskiego na poziomie powyżej B2 – max 5 pkt a) Tak – 5 pkt b) Nie – 0 pkt

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca dysponuje osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia spełniającymi warunki:Część I A. ekspert zaangażowany do przygotowania i oceny programu szkoleniowego, dotyczącego zdrowych opcji w przedszkolach i żłobkach - 1 osoba:a) posiada co najmniej tytuł magistra w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu;b) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawidłowego żywienia;c) posiada doświadczenie (brał/bierze udział) w organizacji co najmniej 24 godziny warsztatów dla dzieci w zakresie zdrowego żywienia lub zdrowego stylu życia;d) posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie opracowania analogicznych programów szkoleniowych/scenariuszy zajęć dydaktyczno-warsztatowych, tzn. jest autorem lub współautorem co najmniej 1 programów/scenariuszy dotyczących zdrowego żywienia dla dzieci w żłobkach i przedszkolach;e) posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (ekspert powinien znać język angielski w stopniu zapewniającym prawidłową komunikację w języku angielskim w obszarze merytorycznym zamówienia).B. ekspert zaangażowany do opracowania treści materiałów edukacyjnych i promocyjnych - 1 osoba:a) posiada co najmniej tytuł magistra w obszarze nauk o żywieniu lub nauk o zdrowiu;b) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawidłowego żywienia;c) posiada doświadczenie (brał/bierze udział) w organizacji co najmniej 24 godziny warsztatów dla dzieci w zakresie zdrowego żywienia;d) posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie opracowania analogicznych materiałów, tzn. jest autorem lub współautorem co najmniej 1 publikacji lub artykułów poświęconych problematyce zdrowego żywienia dzieci w żłobkach i przedszkolach;e) posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (ekspert powinien znać język angielski w stopniu zapewniającym prawidłową komunikację w języku angielskim w obszarze merytorycznym zamówienia).Część IIEkspert odpowiedzialny za opracowanie treści materiałów edukacyjnych i promocyjnych dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży- 1 osoba:a) posiada co najmniej tytuł magistra psychologii lub ukończone studia na kierunku lekarskim wraz z ukończoną specjalizacją z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym (szkoła podstawowa lub szkoły ponadpodstawowe);c) posiada doświadczenie (brał/bierze udział) w organizacji co najmniej 24 godzin warsztatów dla rodziców lub nauczycieli lub opiekunów w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,d) posiada doświadczenie w zakresie opracowania analogicznych materiałów, tzn. jest autorem lub współautorem co najmniej 1 publikacji lub artykułu poświęconych problematyce zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży,e) posiada znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (ekspert powinien znać język angielski w stopniu zapewniającym prawidłową komunikację w języku angielskim w obszarze merytorycznym zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie: 1) przedłużenia terminów wykonania przedmiotu umowy (w zakresie któregokolwiek z jego elementów, wskazanych w § 1 ust. 2 pkt od 1 do 6), określonych odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 lub pkt 5 w przypadku: a) wystąpienia okoliczności, trudnych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminach określonych odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 lub pkt 5 i które są niezawinione przez Wykonawcę, w tym w szczególności okoliczności powstających na skutek zdarzeń losowych, siły wyższej lub zagrożenia epidemicznego, których skutki mają przełożenie na terminową realizację przedmiotu umowy, b) wystąpienia opóźnień po stronie Zamawiającego (w tym po stronie Partnera z Królestwa Norwegii), które uniemożliwiają Wykonawcy realizację przedmiotu umowy w terminie, określonym odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 lub pkt 5,- odpowiednio do zaistniałych okoliczności lub opóźnień po stronie Zamawiającego, ale nie więcej niż o 33% danego terminu (obliczonego w tygodniach, zaczynając od dnia zawarcia umowy, a kończąc na ostatnim dniu ostatniego tygodnia wskazanego odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 lub wskazanego datą kalendarzową w pkt 5), zaokrąglając do pełnego tygodnia w górę;2) zaistnienia obowiązku wykonania uzupełnień, konsultacji, poprawek, doprecyzowania lub usprawnień przedmiotu umowy, przy czym zmiana może dotyczyć zakresu wykonywanej usługi w stopniu nie wykraczającym poza zakres przedmiotu umowy zawarty w OPZ;3) zmiany wynikającej z omyłki pisarskiej, rachunkowej, lub innej oczywistej omyłki, poprzez poprawienie zaistniałych omyłek;4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie lub OPZ w celu jednoznacznego rozumienia zapisów, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana których będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności;5) zmiany formy organizacyjno – prawnej, przekształcenia lub połączenia z inną firmą po stronie Wykonawcy lub zmiany nazwy Wykonawcy lub w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;6) określonym w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (poz. 2019, z późn. zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-14

2021-04-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.