eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2021 r.Ogłoszenie z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044624 z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2021 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192817769

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 74

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-254

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowy Zakład Budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2021 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ad5f4b5-a8da-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044624

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007129/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu lokatorów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.nieruchomoscigda.pl/zamowienia-publiczne/zamowienie-5210.htm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ za pośrednictwem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub na adres poczty elektronicznej nz@nieruchomoscigda.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz może być złożona w jednym następujących w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt Zamawiający preferuje format .pdf. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu, dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP. 4.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk,b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gdańskich Nieruchomościach SZB jest Pan Krzysztof Gliński, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, adres e-mail iodo@nieruchomoscigda.pl, telefon nr 58 524 10 34,c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2021 r. TZ.250.5.2021.DPF prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 2,d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,h) posiada Pani/Pan:- prawo dostępu do danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO w celu korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu ich wniesienia, - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,i) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wyjaśnienie: *Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.** skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.***żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia danego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.250.5.2021.DPF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót rozbiórkowych na terenie Obszarów Administracyjnych nr 1, 2, 3, 4: a) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą typu: garaże, pawilony handlowe, komórki lokatorskie, baraki, altanki o konstrukcji ścian mieszanej murowano-drewnianej, drewnianej lub murowanej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej krytej papą lub blachą wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu o powierzchni do 25 m2 ,b) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą typu: garaże, pawilony handlowe, komórki lokatorskie, baraki, altanki o konstrukcji ścian mieszanej murowano-drewnianej, drewnianej lub murowanej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej krytej papą lub blachą wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu o powierzchni powyżej 25 m2,c) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą do 4 kondygnacji, niepodpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub pokryciem ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu,d) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą do 4 kondygnacji, podpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub pokryciem ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu, zasypaniem piwnic pospółką warstwami co 20-30 cm zagęszczonymi do ID=0,7,e) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą powyżej 4 kondygnacji, niepodpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub pokryciem ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu,f) budynków wolnostojących lub stykających się z innym obiektem jedną ścianą powyżej 4 kondygnacji, podpiwniczonych o konstrukcji ścian murowanej lub mur pruski, konstrukcji stropów drewnianej lub ceramicznej, konstrukcji dachu drewnianej lub betonowej z pokryciem dachu papą lub pokryciem ceramicznym wraz z wywozem gruzu i innych odpadów na wysypisko miejskie i ich utylizacją oraz uporządkowaniem terenu, zasypaniem piwnic pospółką warstwami co 20-30 cm zagęszczonymi do ID=0,7,orazg) likwidacja szamb polegająca na demontażu nakrywy szamb oraz ścian powyżej terenu, dezynfekcji przy użyciu wapna, zasypaniem piaskiem z zagęszczeniem do ID=0,7 oraz wywozem gruzu na wysypisko wraz z utylizacją,h) wywóz śmieci i odpadów po wyprowadzce lokatorów oraz odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt gospodarstwa domowego, butelki, puszki, materace itp.) nie obejmujących gruzu oraz innych odpadów powstających w wyniku rozbiórek,i) wykonanie kompletu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wprowadzenie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. Nr 25 poz. 133).2. Zakres robót obejmuje:a) rozbiórkę konstrukcji drewnianej lub betonowej dachu,b) rozbiórkę pokrycia dachów z papy lub ceramicznych,c) rozbiórkę konstrukcji murowanej budynku,d) rozbiórkę konstrukcji drewnianej budynku,e) rozbiórkę ścian z cegły i drewna,f) rozbiórkę stropów,g) rozbiórkę podłóg i posadzek,h) rozbiórkę kominów,i) rozbiórkę ścian piwnicznychj) rozbiórkę fundamentów i ław fundamentowych,k) rozbiórkę komórek drewnianych i murowanych, l) rozbiórkę ścian żelbetowych, m) likwidację szamb polegająca na demontażu nakrywy szamb oraz ścian powyżej terenu, dezynfekcji przy użyciu wapna,n) zasypanie wykopów pospółką i zagęszczenie, o) wywóz gruzu i innych odpadów np. papa, śmieci, w tym znajdujących się w rozbieranych obiektach,p) uporządkowanie terenu po rozbiórce,q) wykonanie kompletu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia do kwoty 150 000,00 zł brutto. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie:1. Po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego.2. W przypadku posiadania dodatkowych środków finansowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wartość likwidacji szamba

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wartość wywozu śmieci i odpadów

4.3.6.) Waga: 7,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wartość kompletu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

4.3.6.) Waga: 3,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: średni czas realizacji rozbiórki od wprowadzenia na budowy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: średni wiek samochodów i maszyn roboczych

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności technicznej, jeżeli dysponują co najmniej: a) 1 pojazdem samowyładowczym kategorii N2 - pojazdy do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t, b) 2 pojazdami kategorii N1 - pojazdy do przewozu ładunków o masie maksymalnej całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, c) 2 maszynami roboczymi służącymi do mechanicznego wyburzania i rozbiórek obiektów oraz załadunku zgromadzonych odpadów po rozbiórce.Uwaga: Przez maszynę roboczą zamawiający rozumie urządzenie techniczne konstrukcją dostosowane do mechanicznego wyburzania i rozbiórek obiektów oraz załadunku zgromadzonych odpadów po rozbiórce, tj. koparki, koparko- ładowarki, ładowarki, itp.2. zdolności zawodowej, jeżeli: 2.1 wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali minimum 2 roboty polegające na wykonaniu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych o wysokości, co najmniej 2 kondygnacji naziemnych, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda. W przypadku Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia w/w warunek nie będzie podlegał sumowaniu pojedynczych robót budowlanych, co oznacza, że realizacją dwóch wymaganych robót powinien wykazać się albo Wykonawca składający ofertę, albo, co najmniej jeden z uczestników konsorcjum, tzn., że jeżeli jeden z konsorcjantów wykonał jedną wymaganą robotę budowlaną, a drugi drugą, oznacza to, że warunek nie zostanie spełniony. Doświadczenie Wykonawcy, który wykonywał roboty budowlane w ramach konsorcjum, powinno być związane z faktycznym jego udziałem w ramach zrealizowanego zamówienia. Podmiot, na którego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawca polega będzie musiał wykazać zrealizowanie 2 roboty w zakresie określonym przez Zamawiającego w SWZ.2.2 skierują do realizacji zamówienia minimum:a) 1 osobę (kierownika budowy) posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie konstrukcyjno-budowlanym odpowiadającym zakresowi zamówienia,b) 3 osoby na stanowisku kierowcy, c) 2 osoby na stanowisku operatora maszyny roboczej.Kierowcy pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony muszą spełniać wymagania określone w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).Operatorzy maszyn roboczych muszą mieć ukończone szkolenie na operatora tego sprzętu, zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263 z późn. zm.). Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.2.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych (w zakresie doświadczenia i osób) i technicznych innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2.4 W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia oraz osób i zdolności technicznej, Wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do SWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualny na dzień złożenia:a) Zdolność techniczna - „Wykaz narzędzi” – załącznik nr 3 do SWZ, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Dokument Zdolność techniczna - „Wykaz narzędzi” stanowi podstawę oceny ofert w kryterium „średni wiek samochodów i maszyn roboczych” b) Zdolność zawodowa - „Wykaz osób” – załącznik nr 4 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dokument Zdolność zawodowa - „Wykaz osób” stanowi podstawę oceny ofert w kryterium „doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy”.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Podpisany Formularz cenowy. 2. Kopia dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 3. Oryginalna forma wadium wniesionego w jednej z form określonych w punkcie 18 ppkt. 2-4 SWZ. 4.Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. 5. Pełnomocnictwo jeśli dotyczy, szczegóły określono w pkt. 16.7 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł. 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 17.05.2021 r. o godz. 10:00; 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą do dnia 15.06.2021 r. 4. Wadium może być wnoszone w formie: - pieniądza przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta: 71 1240 1268 1111 0010 5035 8604. - gwarancji bankowych - gwarancji ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 5. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia winno być złożone w oryginale w formie lub w postaci elektronicznej (dotyczy pkt 2-4). 6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4, musi wskazywać jako beneficjenta Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4, powinno być nieodwołalne i musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. PEŁNOMOCNICTWO: a) Pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia należy złożyć razem z ofertą. b) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 2. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają Wykonawcy w zakresie, w jakim spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia wskazane powyżej składane są przez osoby upoważnione do reprezentowania każdego wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w paragrafie 14 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów określonych w SWZ. 2. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej zastosowane będą przepisy od art. 248 do art. 251 ustawy Pzp.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, który powierzył części zamówienia podwykonawcom podaje w złożonej ofercie:a) nazwy podwykonawców, którym powierza części zamówienia, jeżeli są znani oraz nazwy tych części, b) nazwy podmiotów udostępniających zasoby, na których zasoby się powołuje oraz nazwy tych części. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych (w zakresie doświadczenia i osób) innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: - Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1pkt 5-10. 3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z podmiotów udostępniający zasoby. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa podmiot udostępniający zasoby w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenia oraz zobowiązanie wskazane powyżej składane są przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby (podwykonawcy), zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Punkty będą przyznawane według zasad określonych w pkt. 25 SWZ.
2021-04-30 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.