eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wjazdowo-wyjazdowy poboru opłat na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w SkorzęcinieOgłoszenie z dnia 2022-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wjazdowo-wyjazdowy poboru opłat na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 614778194

1.5.8.) Numer faksu: 614778855

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wjazdowo-wyjazdowy poboru opłat na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-323b6006-83f9-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00044534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006069/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 System wjazdowo-wyjazdowy poboru opłat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałami IX, XII i XIII SWZ oraz na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ITz.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu wjazdowo-wyjazdowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.
W ramach zadania wykonawca dostarczy i zamontuje następujące urządzenia:
- brama główna: 2 terminale wjazdowe (po jednym terminalu zgodnie z opisem technicznym) oraz 3 terminale wyjazdowe;
- hotel: 1 terminal wjazdowy i 1 terminal wyjazdowy;
- serwer z oprogramowaniem i licencjami;
- stanowisko POS wraz z czytnikiem kart;
- stacja dla interkomów;
- oprogramowanie do obsługi kamer;
- 7 kamer (z uchwytem i zasilaczem);
- 2 kasy automatyczne;
- 7 szlabanów;
- 7 semaforów drogowych;
- 5 wysp stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo z odbojnicami, masztem pod kamery i oznakowaniem;
- 14 pętli indukcyjnych;
- 7 słupów do znaków;
- 9 tablic informacyjnych;
- 28 znaków drogowych (znaki zgodnie z opisem technicznym);
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis techniczny zawarto w załączniku nr 5 do SWZ.

3. Uwaga
1) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac montażowych przed osobami postronnymi.
2) Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe,
w pierwszym gatunku, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy przedstawić na żądanie zamawiającego oraz przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym.
3) Przed złożeniem oferty zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie. Za brak wizji
w terenie zamawiający nie będzie naliczał kar umownych i nie odrzuci oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34926000-4 - Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 44

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji na montaż

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji na urządzenia

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: za komunikaty głosowe w dodatkowych językach: min. włoski i francuski

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: za szlaban – parametr MCBF – za 7000000 cykli lub więcej

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: za czas otwarcia ramienia szlabanu w 1 sekundę lub krótszy

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 8

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: za automatyczny odczyt biletów – zasysanie biletu

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 9

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: za możliwość wystawienia pokwitowania za niewydanie reszty = weksel umożliwiający zwrot reszty w innej kasie lub u obsługi

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 10

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: za sprzedaż usług niezwiązanych z systemem parkingowym

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 11

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: za obsługę urządzeń systemu za pomocą dedykowanych kart

4.3.6.) Waga: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: min. 2 dostawy z montażem i uruchomieniem systemu parkingowego (zawierającego min.: terminal wjazdowy, terminal wyjazdowy, serwer, stację roboczą, kasę, kamery, szlabany) za łączną kwotę min.: 600.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 3 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- karty katalogowe, z których wynikają parametry wymagane w kryteriach jakości.
- atest dla zaproponowanych semaforów w zakresie dopuszczenia do ruchu drogowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia – jeżeli dotyczy.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (rozdz. VIII ust. 8 pkt 3 SWZ).
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona; w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale (tj. w formie elektronicznej - z podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
7) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale V SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
5) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona; w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale (tj. w formie elektronicznej - z podpisem kwalifikowanym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
6) ) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
7) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. może dotyczyć:
1) Zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki we wskazaniu miejsca realizacji umowy Wykonawcy w zakresie, w jakim ww. okoliczność miała lub będzie mogła mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania umowy, o ilość dni zwłoki, wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywania umowy (zgodnie
z SWZ), w przypadku, gdy nie zostały przewidziane, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie umowy w terminie – w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni, podczas których wystąpiły ww. zdarzenia,
c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym w umowie terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków,
d) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia,
e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań ww. osób trzecich,
f) wystąpienia okoliczności powstałych na skutek realizacji zamówień dodatkowych dotyczących realizacji niniejszej umowy, mających wpływ na termin wykonania umowy,
g) konieczności wykonania robót/dostaw/usług zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich wykonanie, na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp,
h) realizacji odrębnej umowy na zlecenie Zamawiającego lub prac realizowanych w miejscu
i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody
w prowadzeniu robót objętych niniejszą umową.
i) zmiany terminu z powodu sytuacji, które zostały opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu.
j) konieczności przerwania, wstrzymania itp. prac w sezonie letnim przez Zamawiającego.
2) Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, określonego w SWZ, spowodowanego:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, złożonej ofercie, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,
d) koniecznością zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany przepisów,
e) w sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym, wpływającej na brak możliwości przeprowadzenia przez wykonawcę szkoleń w miejscu wskazanym przez zamawiającego może wprowadzić zmiany treści umowy w zakresie:
- zmiany sposobu przeprowadzenia szkolenia, na szkolenie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (komunikatory online),
- zmiany sposobu dokonania odbioru przedmiotu umowy, z uwzględnieniem dokonania odbioru przedmiotu umowy, bez przeprowadzenia szkolenia,
f) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SWZ,
CIĄG DALSZY W SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

g) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
h) zmiana sposobu wykonania umowy może dotyczyć sytuacji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
i) zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
j) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac.
k) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w założonym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego. Zmiana zakresu umowy może się wiązać ze zmianą wysokości wynagrodzenia. Zmiana zakresu umowy nie powinna przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto.
4) Zmiany podwykonawcy albo rezygnacja z udziału podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Poprawienia omyłek w treści umowy.
6) Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.
2. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmian wynikających z sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej – aneks.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.