eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciechanów › " Budowa miejsc postojowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz malowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami z podziałem na zadania .Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„ Budowa miejsc postojowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz malowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami z podziałem na zadania .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130869208

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 9

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 0-23 672 20 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kanclerz@puzim.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: puzim.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ Budowa miejsc postojowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz malowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami z podziałem na zadania .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec5eba5f-97e1-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044130

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Uczelnia bez barier

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ec5eba5f-97e1-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, e-mail: kanclerz@puzim.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: bip.puzim.edu.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),, dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych - załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KAI.262.1.2023.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„ Budowa miejsc postojowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz malowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami z podziałem na zadania :
Zadanie 1 : Budowa miejsc postojowych na parkingu przy ul. Wojska Polskiego 51 i wykonanie podjazdu od bramy wjazdowej do wejścia na aule dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
Zadanie 2: Usługa malowania (wraz z farbami specjalistycznymi) na niebiesko miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach PUZ(Ciechanów- ul. Narutowicza 9, Mława - ul. Warszawska 52) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia: jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy miejsc postojowych lub parkingowych o łącznej wartości minimum 200 000,00 zł brutto.
b)Wykonawca udokumentuje że dysponuje lub będzie dysponował przy wykonaniu prac osobami posiadającymi uprawnienia niezbędnymi do wykonania prac określonych w dokumentacji technicznej oraz wymaganymi przepisami prawa budowlanego z dnia 07 lipca 1994r.
Wykonawca zapewni oświadczeniem zatrudnienie kierownika budowy. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. oraz przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – załącznik 4a .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty kosztorys ofertowy – załącznik 1a wraz z kosztorysem własnym do zadania nr 2 oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ – załącznik nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia 9 pkt 2 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia Zamawiający na podstawie art.105-106 ustawy PZP
żąda od Wykonawcy złożenia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia - specyfikacji technicznej pozwalającego
stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego - załącznik nr 7

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie o ile przewidział
to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia . Zasady tej nie stosuje się jeżeli przedmiotowy środek
dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lun kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo
złożenia przedmiotowego środka dowodowego , oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych , 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych
określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje w szczególności następujące możliwości
dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach) opisanych w pkt. 11 załącznik 5 do
SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na e PUAP oraz e- zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

„ Budowa miejsc postojowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz malowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami z podziałem na zadania :
Zadanie 1 : Budowa miejsc postojowych na parkingu przy ul. Wojska Polskiego 51 i wykonanie podjazdu od bramy wjazdowej do wejścia na aule dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
Zadanie 2: Usługa malowania (wraz z farbami specjalistycznymi) na niebiesko miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach PUZ(Ciechanów- ul. Narutowicza 9, Mława - ul. Warszawska 52) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.