eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebinia › Zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua Planet w Trzebini w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua Planet w Trzebini w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273745843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Matejki 1

1.5.2.) Miejscowość: Trzebinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 612 23 53

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzn@mzn-trzebinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzn-trzebinia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua Planet w Trzebini w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f61e390-9572-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043705

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f61e390-9572-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
2) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną na platformie e-Zamówienia za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”).
3) Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mzn@mzn-trzebinia.pl oraz za pomocą
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, za
pośrednictwem do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz. U. 2020 poz. 2452).
2) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini, ul. Matejki 1, 32-540
Trzebinia.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: nedzaodo@interia.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Ustawa).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 4 Ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których
mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy:
− zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą;
− na mocy art. 19 ust. 3 Ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ/KP/PP-1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zabezpieczenia ratowniczego osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua Planet w Trzebini w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
7.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SWZ.
7.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
75252000-7 - Służby ratownicze
71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia bezpieczeństwa
7.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym - załącznik nr 8 do SWZ.
7.5. Stosownie do art. 95 ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. ratowników, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).
7.6. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, o którym mowa w pkt. 7.5. SWZ, nie obowiązuje w przypadku, gdy czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą stosunku cywilnoprawnego.
7.7. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt 7.5.
7.8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.7.5. SWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika;
2) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
3) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.
7.9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7.5. czynności.
7.10. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.8 oraz 7.9. powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, a także podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
7.11. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7.5. SWZ czynności.
7.12. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7.5. SWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt. 1) ppkt b) projektu umowy (załącznik nr 8 do SWZ).
7.14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień z wolnej ręki na usługi, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

§ 3 ust. 4 projektu umowy:
"Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach niniejszej umowy z prawa opcji w zakresie nieprzekraczającym 20% zamówienia podstawowego, o którym mowa w ust. 3, tj. 2 597 roboczogodzin.
1) Ostateczna ilość zrealizowanych roboczogodzin w ramach prawa opcji będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego;
2) realizacja przedmiotu umowy w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi przewidziane dla zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji na zasadach tożsamych, przewidzianych niniejszą umową dla zamówienia podstawowego.
3) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w przypadku upływu terminu obowiązywania niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia;
4) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga uprzedniego powiadomienia Wykonawcy. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w momencie zrealizowania roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego, aż do wyczerpania maksymalnej ilości roboczogodzin, tj. 15 581 roboczogodzin lub do upływu okresu obowiązywania niniejszej umowy.
5) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wg cen jednostkowych jak dla zamówienia podstawowego określonych w § 8 ust. 1 oraz § 8 ust. 5 niniejszej umowy."

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty biorąc pod uwagę kryteria i ich znaczenie określone w SWZ. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów, w wyniku obliczeń dokonanych wg wzoru określonego w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
9.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
9.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
9.1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
9.1.2.2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają uprawnienia do wykonywania usług w zakresie ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 147 ze zm.)
b) posiada wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
9.1.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
Podmioty występujące wspólnie ww. warunek mogą spełniać łącznie
9.1.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
a) posiada niezbędne doświadczenie i zrealizował (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje) co najmniej jedną usługę (umowę), przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmującą swym zakresem usługi ratownictwa wodnego o wartości min. 300 000,00 zł brutto (każda usługa/umowa). Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.
Zamawiający dopuszcza również wykazanie się przez wykonawcę równoległą realizacją (w tym samym czasie) kilku usług (umów) pod warunkiem, że ich łączna wartość wyniesie 300 000,00 zł.
Podmioty występujące wspólnie ww. warunek mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- co najmniej 9 osób posiadających odpowiednie uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2022, poz. 147) oraz posiadających aktualny ukończony kurs w zakresie kwalifikowalnej pierwszej pomocy KPP umożliwiający wykonywanie czynności określonych w art. 14 pkt. 1-9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733) oraz posiadających aktualne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania prac na stanowisku ratownika wodnego oraz której stan zdrowia pozwala na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13 ust 4 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733) oraz są zatrudnione lub pełnią służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub są członkiem tego podmiotu.
Podmioty występujące wspólnie ww. warunek mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na wezwanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
a) zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1190);
b) wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt. 12.1. SWZ tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ (Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1 SWZ składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólna oraz podmiot udostępniający zasoby – jeżeli dotyczy).
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument potwierdzający tą okoliczność, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy.
4) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu lub oryginał wadium w formie elektronicznej.
5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o ile ofertę składa pełnomocnik.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100./
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w pkt 15 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
13.2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodów, o których mowa w pkt. 10 SWZ.
13.5. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 13.5. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy składający ofertę wspólną, ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację umowy.
13.7. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający wymaga przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 13 projektu umowy:
"1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach:
1) wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, o ile te zmiany będą miały wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen i kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy dokonywana na skutek zmian cen materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 ppkt a winna być analizowana w oparciu o zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z dnia składania ofert, podanego przez GUS. 1) zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy nie wcześniej niż po upływie 6 mc obowiązywania umowy, maksymalnie do 10% jednostkowej ceny roboczogodziny, o której mowa w § 8 ust. 1.
4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust 2 pkt 1 ppkt. a wymaga wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie dla wnioskowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją przedstawiającą realny wpływ zmian cen lub kosztów na wynagrodzenie Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy termin do rozpatrzenia zasadności wniosku Wykonawcy lub żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o podjęcie negocjacji zmiany wynagrodzenia.
6. Zmiana wynagrodzenia ma zastosowanie do wynagrodzenia wynikającego z niezrealizowanej umowy i następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaakceptowano przez obie strony wysokość zmiany wynagrodzenia wykonawcy, potwierdzonej sporządzoną i podpisaną przez obie strony notatką, stanowiącą podstawę do sporządzenia aneksu do umowy."

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na platformie eZamówienia, za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.