eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławno › "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap III."Ogłoszenie z dnia 2023-01-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap III.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁAWNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648178

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-332

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugslawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslawno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap III.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6229e26e-97da-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020658/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6229e26e-97da-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz – w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej ( nie dotyczy składania ofert wraz z załącznikami) sekretariat@ugslawno.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce„Formularze”(„Formularze do komunikacji”).Za
pośrednictwem„Formularzy do komunikacji”odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie zał. do przesyłanej wiadomości(przycisk„dodaj załącznik”);
2)W przypadku zał.,które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Preze.Rady Minis. w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.W zależności od rodzaju podpisu i jego typu(zewnętrzny,
wewnętrzny)dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu(typ
zewnętrzny)lub dokument z wszytym podpisem(typ wewnętrzny);
3)Możliwość korzystania w postępowaniu z„Formularzy do komunikacji”w pełnym zakresie wymaga posiadania
konta„Wykonawcy”na Platformie e-Zam. oraz zalogowania się naPlatformie e-Zam.Do korzystania z„Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw.konta uproszczonego
na Platformie e-Zamówienia;
4)Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce„Komunikacja”;
5)Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem„Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB(wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako zał. do jednego formularza);
6)Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zam. oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określaRegulamin Platformy e-Zam.;
7)W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniemPlatformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu(32)7788999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”;
8)W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za
pośrednictwemPlatformy e-Zam.,Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@ugslawno.pl(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
9)Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu PrezesaRadyMinistrów w sprawie wymagań
dla dokumentów elektronicznych;
10)Dokumenty elektroniczne, o których mowa w §2ust.1 rozporządzenia Prez.RadyMinis. w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rad Minis.
w sprawieKrajowychRam Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekaz. danych i przekazuje się jako załączniki. W
przypadku formatów, o których mowa w art.66 ust.1ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania;
11)Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prez. Rady Minis. w sprawie wymagań
dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a)w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Minis. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik),lub
b)jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej(np.w treści
wiadomości e-mail lub w treści„Formularza do komunikacji”);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno z siedzibą w
Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno, tel. 44/ 755 18 50;
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:
iod@ugslawno.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP
5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres
oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).Dla dokumentów wytworzonych w
ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast
umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane
są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie
okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego,
brakowaniu.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP
7. Posiada Pan/Pani:
􀀀 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
􀀀 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
􀀀 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
􀀀 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
􀀀 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
􀀀 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
􀀀 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OśiP 271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sławno – Etap III”
2. Zakres rzeczowy inwestycji:
1) Z projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowościach: Janków-Psary, Dąbrowa, Gmina Sławno, oraz z projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego do Zakładu Przetwórstwa Mięsnego – działka nr 1503 w obrębie Dąbrowa.
Zestawienie długości sieci:
a) kanały grawitacyjne
- PVC - U Ø 160 klasy S (SDR 34, SN 8) L = 1997,50 mb.
- PVC - U Ø 200 klasy S (SDR 34, SN 8) L = 3116,40 mb.
- PEHD Ø 160, RC L = 1541,30 mb.
- PEHD Ø 225, RC L = 689,30 mb.
• kanalizacja tłoczna
- PEHD Ø 90 L = 1366,50 mb.
- PEHD Ø 90, RC L = 261,00 mb.
- PEHD Ø 110, RC L = 148,00 mb.
• przepompownie ścieków PS15 i PS16 z zasilaniem energetycznym (WLZ).

3. Podział zamówienia na części
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt. 15 ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziału:
Skoordynowanie działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia publicznego. Jeden wykonawca daje gwarancję właściwej koordynacji prac oraz pozwala na obniżenie kosztów wykonawstwa (wspólny transport, wspólne maszyny dla każdego rodzaju robót). Ważnym elementem jest też udzielenie wspólnej gwarancji na całość robót przez jednego wykonawcę.
Ponadto podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności, koszty oraz brak możliwości koordynacji realizowanych zakresów, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej i nieterminowej realizacji zamówienia.

4. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SWZ) – Dokumentacja projektowa oraz Projekt umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SWZ).
5. Przedmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych
z zajęciem pasa drogowego (drogi gminne, powiatowe i droga krajowa Nr 12).
8. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z odtworzeniem nawierzchni w przypadku uszkodzenia - powierzchnia do odtworzenia uzależniona od technologii wykonania robót przez Wykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia drzew, krzewów kolidujących z realizacją przedmiotu umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i oznakowania robót zgodnie
z projektem organizacji ruchu, który sam opracuje na czas budowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób do pełnienia funkcji:
- kierownika budowy w zakresie sieci i instalacji sanitarnych;
- kierownika budowy w zakresie przyłącza energetycznego – zasilanie przepompowni ścieków.

12. Informacja na temat rozwiązań równoważnych:
1) W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.
2) Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SWZ.
3) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 101 ust. 5 ustawy Pzp. musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy.
4) W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ust., 1-3 ustawy Pzp.należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wymaga się, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia i wskazuje się sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, nie mniejszą niż 4 000 000,00
zł (słownie: cztery miliony złotych);
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedną robotę
budowlaną o wartości minimum 3 000.000,00 zł brutto, porównywalną z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot
zamówienia tj. polegającą na wykonaniu bądź przebudowie, bądź remoncie bądź modernizacji sieci wodociągowej lub sieci
kanalizacyjnej.
W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty
wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.
Warunek ten ma być spełniony:
- samodzielnie przez wykonawcę , lub
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę
i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane ,lub
- w przypadku wykonawców występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących
wspólnie.
b) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.) tj.
upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych bez ograniczeń,
c) wykaże, że dysponuje osobami zdolnym do wykonania zamówienia, tj.: - minimum 1 osoba posiadającą uprawnienia w
zakresie przyłącza energetycznego – zasilanie przepompowni ścieków, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowalne z
dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.).
d) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób do pełnienia funkcji:
- kierownika budowy w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
- kierownika budowy w zakresie przyłącza energetycznego – zasilanie przepompowni ścieków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej jedną
robotę budowlaną o wartości minimum 3 000.000,00 zł brutto, porównywalną z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot
zamówienia tj. polegającą na wykonaniu bądź przebudowie, bądź remoncie bądź modernizacji sieci wodociągowej lub sieci
kanalizacyjnej- załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty
wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.
Warunek ten ma być spełniony:
- samodzielnie przez wykonawcę , lub
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę
i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane ,lub
- w przypadku wykonawców występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących
wspólnie.
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, co najmniej jedną osobą posiadającą
stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.) tj. upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych oraz gazowych bez ograniczeńzałącznik
nr 7 do SWZ ,
c) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj.: - minimum 1 osoba posiadającą
uprawnienia w zakresie przyłącza energetycznego – zasilanie przepompowni ścieków, wymagane przepisami ustawy Prawo
Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.)- załącznik nr 7 do SWZ.
d) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób do pełnienia funkcji:
- kierownika budowy w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,
- kierownika budowy w zakresie przyłącza energetycznego – zasilanie przepompowni ścieków.
e) Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia i wskazuje się sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia, nie mniejszą niż 4 000
000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Ilość przewidywanych zaliczek: 1
Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w
formie jednorazowej płatności.
Zabezpieczenie zaliczki : wymagane
(szczegółowe informacje, zawarto w Załączniku nr 2 do SWZ- Projekt umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi
załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej
oferty na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.