eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Przebudowa toalety publicznej na terenie Targowska Miejskiego w KrotoszynieOgłoszenie z dnia 2021-04-29


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043057 z dnia 2021-04-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa toalety publicznej na terenie Targowska Miejskiego w Krotoszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250468650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rawicka 41

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgkimkrotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimkrotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa toalety publicznej na terenie Targowska Miejskiego w Krotoszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-676274be-a8b3-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pgkimkrotoszyn.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.pgkimkrotoszy.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W związku z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 30.12.2020r sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie:1) Specyfikacji połączenia – wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux; lub ich nowsze wersje;- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;- Włączona obsługa JavaScript;- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki pdf.2) Format przesyłanych danych:a) w zakresie wielkości i formatu plików:- pliki o wielkości do 50 MB w formatach: PDF, doc, docx, rtf.b) w zakresie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- dokumenty w formacie „PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES,- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „PDF”, wtedy należy użyć formatu XAdES.W przypadku niekorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, należy używać podpisu zaufanego lub osobistego.3) Szyfrowanie i oznaczenie czasu przesyłanych danych, w tym składanych ofert:- plik załączony przez Wykonawcę na elektronicznej Platformie Zakupowej i zapisany jest w systemie zaszyfrowanym. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składana ofert,- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.a) Ofertę oraz załączniki do niej, w tym Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SWZ wymagające podpisu, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://pgkimkrotoszyn.eb2b.com.pl w zakładce załączniki,b) Korzystanie z platformy jest bezpłatne,c) Zamawiający zgodnie z postanowieniami Części VIII ust. 9 pkt 2 lit b SWZ w przypadku korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego określa dopuszczalny format tego podpisu jako:- dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywanie formatem PAdES,- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innymi niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XadES.d) Wykonawca składa ofertę oraz załączniki do niej wymagające podpisu, za pomocą elektronicznej Platformy Zakupowej, pod adresem https://pgkimkrotoszyn.eb2b.com.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez wybranie polecenia „dodaj załącznik” i wybieranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zaznacza polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/TT/PN/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa toalety publicznej na terenie Targowska Miejskiego w Krotoszynie”.Zakres przedmiotu zamówienia:- przygotowanie własnego zaplecza budowy podczas realizacji robót,- wykonanie posadzki, ścianek działowych, tynków, malowania ścian, układania płytek,- wykonanie instalacji co., kanalizacji, wentylacji oraz instalacji kanalizacyjnej,- montaż rozdzielni, położenie przewodów kabelkowych oraz osprzętu zgodnie z projektem

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, którzy:wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonanie remontu ogólnobudowlanego o wartości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) brutto.2.4.2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (1) skierowaną do realizacji zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi i posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bez danych w szczególności rejestrów publicznych;4) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 2). 5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, zastępuje się je odpowiedni w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiedni oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dołączyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 pkt. 2 w zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:1) Wykaz robót budowlanych obejmujący: co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ.Uwaga: W sytuacji gdy Wykonawca wykonał robotę budowlaną wspólnie z innym wykonawcą (np. w ramach konsorcjum) w ramach wykazania spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu musi powołać się tylko na te roboty który wykonał samodzielnie. Nie może powołać się na roboty, które faktycznie nie były przez niego wykonane.2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – skierowaną do realizacji zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi i posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z podaniem informacji na temat ich uprawnień (numer, rodzaj i zakres), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o sposobie do dysponowania tymi osobami – wzór osób stanowi załącznik nr 10 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje brak podstaw wykluczenia. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców poświadczoną „za zgodność z oryginałem”. Umowa taka zaleca się aby zawierała: oznaczenie stron umowy, cel i sposób odpowiedzialności za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. w przypadku:a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe) lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, niska temperatura itp.) uniemożliwiających wykonywanie robót w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji,b) wystąpienia istotnej zmiany w dokumentacji projektowej na skutek stwierdzenia błędów projektowych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Polskich Norm lub innych dokumentów normalizacyjnych – Wykonawca dopuszcza możliwości:- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres niezbędnych dla zakończenia robót na podstawie zmienionej dokumentacji projektowej,- zmiany wynagrodzenia umownego polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia na skutek zmian w dokumentacji projektowej o 50% wartości pierwotnej umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.pgkimkrotoszyn.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12

2021-04-29 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.