eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Remont dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego wraz z zakupem sprzętów do utrzymania dróg powiatowych"Ogłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego wraz z zakupem sprzętów do utrzymania dróg powiatowych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 468711111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego wraz z zakupem sprzętów do utrzymania dróg powiatowych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff7d0199-9725-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021907/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego wraz z zakupem sprzętów do utrzymania dróg powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff7d0199-9725-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.powiat-brzeziny.4bip.pl
oraz
https://ezamowienia.gov.pl

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: starostwo@powiat-brzeziny.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 3, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a)w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik), lub b)jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego wraz z zakupem sprzętów do utrzymania dróg powiatowych”;

2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
6) wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych zakończeniem tego postępowania.
W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 sprawuje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
7) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
8) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
10) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
11) wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. Lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DR.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje remont odcinków czterech dróg powiatowych, tj. Nr 2918 E w m. Popień, Nr 2939 E w m. Mroga Dolna, Nr 2938 E na odcinku Przecław – Bronowice oraz Nr 5101 E w m. Osiny na łącznej długości 5881 m. W zakresie robót ujęto remont nawierzchni jezdni, pobocza oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych wraz z regulacją zjazdów. Zamówienie obejmuje w szczególności:

Drga powiatowa Nr 2918E w m. Popień w km 3+528 – 4+231

•wbudowanie warstwy wiążącej gr. 6 cm,
•wbudowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm,
•utwardzenie poboczy kruszywem łamanym gr. 12 cm na szerokości 1,0 m,
•wymiana podbudowy w km 4+181 – 4+231

Drga powiatowa Nr 2939 E w m. Mroga Dolna w km 5+468 – 7+224

•wbudowanie warstwy wiążącej gr. 6 cm,
•wbudowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm,
•utwardzenie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm na szerokości 1,0 m,
•korekta wysokościowa istniejących zjazdów,

Drga powiatowa Nr 2938 E na odcinku Przecław – Bronowice w km 0+415 – 2+839

•wbudowanie warstwy wiążącej gr. 6 cm,
•wbudowanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm,
•utwardzenie poboczy kruszywem łamanym gr. 12 cm na szerokości 0,75-1,0 m,
•oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z remontem uszkodzonych przepustów pod zjazdami,
•korekta wysokościowa istniejących zjazdów,

Drga powiatowa Nr 5101 E w m. Osiny w km 0+821 – 1+819

•wbudowanie warstwy wiążącej gr. 6 cm,
•wbudowanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm,
•wbudowanie cieku przykrawężnikowego o szerokości 0,20 m z kostki bet.,
•remont istniejących chodników,
•utwardzenie poboczy kruszywem łamanym gr. 12 cm na szerokości 1,0 m,
•oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z remontem uszkodzonych przepustów pod zjazdami,
•korekta wysokościowa istniejących zjazdów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny ( max. 60 pkt.) oraz kryterium długości okresu gwarancji (max. 40 pkt.). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans kryteriów: ceny brutto i okresu gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup sprzętów do utrzymania dróg powiatowych, tj. ciągnik, przyczepa tandem o ładowności min. 8 ton, kosiarka tylno – boczna, zamiatarka i posypywarka.

1. Ciągnik rolniczy -wersja drogowa, wraz z wyposażeniem o następujących parametrach:
• Fabrycznie nowy - rok produkcji 2022/23,
• Gwarancji i rękojmi min. 12 miesięcy,
• Moc silnika min. 110 KM,
• Silnik chłodzony cieczą,
• Układ napędowy: - napęd na cztery koła 4x4,
• Oś przednia napędzana amortyzowana,
• prędkość transportowa z maszynami, min. 35 km/ h,
• skrzynia biegów wyposażona w biegi pełzające,
• blokada tylnego mechanizmu różnicowego,
• W.O.M. przód niezależny, W.O.M. tył. niezależny,
• Podnośnik: tył - hydrauliczny sterowany mechanicznie o udźwigu min. 6000 kg., przód - o udźwigu min 1800 kg.
• 4 pary zaworów hydrauliki tylnej.
• Kabina amortyzowana, ogrzewana, klimatyzacja,
• Wysoko zamontowane światła drogowe,
• Zaczep transportowy do przyczepy ze sworzniem,
• Ciągnik oznakowany lampą z napisem SŁUŻBA DROGOWA,

2. Posypywarka (piaskarka):
• Fabrycznie nowa - rok produkcji 2022/23,
• Ładowność: min. 5000 kg,
• Pojemność ładunkowa: min. 4 m3,
• Grubość blachy ścian: min. 2 mm,
• Prędkość konstrukcyjna: min 35 km/h
• Maksymalna szerokość rozsypywania: min. 2500 mm,
• Stalowa skrzynia ładunkowa z gumowym przenośnikiem podłogowym,
• Sito skrzyni ładunkowej z podporą serwisową,
• Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika,
• Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm,
• Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym,
• Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa,
• Napęd taśmowy mechanizmu podającego –silnik hydrauliczny,
• Napęd tarcz adaptera rozsypującego – silniki hydrauliczne,
• Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej – płynne z zaworem hydraulicznym,
• Postojowy hamulec ręczny,
• Błotniki kół,
• Plandeka,
• Gwarancji i rękojmi min. 12 miesięcy

3. Przyczepa tandem:
• Fabrycznie nowa - rok produkcji 2022/23,
• Ładowność: min. 8000 kg,
• Grubość blachy ścian i podłogi: min. 4 mm(z blachy trudnościeralnej),
• Hydraulicznie podnoszona klapa tylna,
• Gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy

4. Kosiarka tylno-boczna:
• Fabrycznie nowa - rok produkcji 2022/23,
• Szerokość koszenia min. 1200 mm,
• Gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy

5. Zamiatarka:
• Fabrycznie nowa - rok produkcji 2022/23,
• Szerokość robocza min. 1800 mm,
• Napęd z wałka WOM,
• Kosz na nieczystości hydrauliczny,
• Gwarancja i rękojmia min. 12 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34223300-9 - Przyczepy

34144440-4 - Piaskarki

34921100-0 - Zamiatarki drogowe

16310000-1 - Kosiarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny ( max. 60 pkt.) oraz kryterium długości okresu gwarancji (max. 40 pkt.). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans kryteriów: ceny brutto i okresu gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup koparko – ładowarki wraz z osprzętem (łyżka 40 cm, łyżka skarpowa, świder):
• Fabrycznie nowa - rok produkcji 2022/23,
• Silnik o mocy min. 55kW spełniający normę Stage V,
• Układ hydrauliczny z pompą wielotłoczkową, przepływ oleju min. 160 l/min,
• Kabina z klimatyzacją,
• Koła przednie 20”, tylne 26”,
• Łyżka przednia otwierana o poj. min. 1,0 m3 z widłami,
• Ramię koparkowe wydłużane teleskopowo,
• Szybkozłącze mechaniczne na ramieniu koparkowym,
• Stabilizacja łyżki ładowarkowej podczas jazdy,
• Łyżka do kopania szer. min. 300 mm,
• Łyżka do kopania szer. min. 600 mm,
• Łyżka skarpowa szer. min. 1500 mm,
• Wiertnica + wiertło min. 300 mm,
• Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące lub 2000 mth, z pakietem przeglądów w okresie gwarancyjnym

4.2.6.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43261100-1 - Ładowarki mechaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny ( max. 60 pkt.) oraz kryterium długości okresu gwarancji (max. 40 pkt.). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawi
najkorzystniejszy bilans kryteriów: ceny brutto i okresu gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2) Zdolności technicznej i zawodowej;

2 a) Odnośnie części I – Zadanie nr 1:

2a¹) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykonawców, którzy wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie inwestycje budowlane, polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: remontu, przebudowy lub budowy dróg w technologii betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto dla każdej roboty. Wykonawca sporządzi wykaz robót i załączy dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie,

2a²) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykonawców, którzy wykażą, że na czas realizacji zamówienia będą dysponować, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, która będzie pełnić funkcje Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wraz z wpisem do Izby samorządu zawodowego lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej 1 roboty budowlanej w przedmiotowym zakresie o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto.,

2a³) Wymaga się by wykonawca dysponował co najmniej następującym sprzętem:
- rozkładarka do asfaltu – samobieżna maszyna robocza do układania nawierzchni asfaltowych o szerokości roboczej 5,5 m – min. 1 szt.;
- szczotki mechaniczne – min. 1 szt.;
- walec stalowy o masie min. 9 ton – min. 1 szt.

2 b) Odnośnie części II – Zadanie nr 2:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

2 c) Odnośnie części III – Zadanie nr 3:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.


3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

3 a) Odnośnie części I – Zadanie nr 1:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykonawców,
którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę od jednego
i wszystkich zdarzeń nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

3 b) Odnośnie części II – Zadanie nr 2:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę od jednego i wszystkich zdarzeń nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3 c) Odnośnie części III – Zadanie nr 3:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę od jednego i wszystkich zdarzeń nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) dotyczy części I - wykazu potwierdzającego wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch inwestycji budowlanych, polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: remontu, przebudowy lub budowy dróg w technologii betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000, 00zł brutto dla każdej roboty (załącznik nr 4 do SWZ). Na potwierdzenie powyższego warunku załączą dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) dotyczy części I - wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń wraz z wpisem do Izby samorządu zawodowego lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednej roboty budowlanej w przedmiotowym zakresie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.)
3) dotyczy części I - wykaz urządzeń technicznych i narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zadania (załącznik nr 6 do SWZ)
4) polis ubezpieczeniowych:
4a) dotyczy części I - polisy potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 3 000 000, 00 złotych (słownie: trzy milionów złotych),
4b) dotyczy części II - polisy potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000, 00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
4c) dotyczy części III - polisy potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000, 00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1) i 4) ustawy, następujących oświadczeń i dokumentów:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące prze jej złożeniem;
b) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego zaświadczenia albo innego dokumentu właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnymi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy;
c) w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnymi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

5) Wykonawca na wezwanie składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SWZ) w celu wykazania podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zmówienia (art. 108 ust. 1 pkt. 6).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wypełnione zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
3) Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem o SWZ.
4) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika - o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - jeśli dotyczy.
6) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
7) Oświadczenia i/ lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje.
8) Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu potwierdzenie przelewu wniesienia wadium.
Uwaga : Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysów ofertowych na etapie składania oferty, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy (dotyczy Zadania nr 1).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium do każdej części zamówienia.
2) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) 70 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) jeżeli Wykonawca zło-ży ofertę do pierwszej części (Zadanie nr 1) zamówienia,
b) 7 500,00 złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) jeżeli Wykonawca złoży ofertę do drugiej części (Zadanie nr 2) zamówienia,
c) 7 000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych) jeżeli Wykonawca złoży ofertę do trzeciej części (Zadanie nr 3) zamówienia.

UWAGA: Jeżeli wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedna część zamówienia, powinien złożyć wadium wymagane dla tych części zamówienia.

3) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

4) Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz. 299 ze zm.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które: roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą ustawową solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki (wyłącznie dla Zadania nr 1) w kwocie 5% wynagrodzenia, na pisemny wniosek Wykonawcy po
wykonaniu co najmniej 10% wartości przedmiotu zamówienia. Wykonanie prac umożliwiających wypłatę zaliczki zostanie potwierdzone w protokole podpisanym przez przedstawicieli stron. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płatność wynagrodzenia zostanie pomniejszona o wypłaconą zaliczkę
(szczegóły w projekcie umowy - załącznik nr 7 do SWZ).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 7 do SWZ (odpowiednio dla zakresie części zamówienia Wykonawcy, którego oferta okazała się najkorzystniejsza).
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość zmiany treści umowy w przypadkach opisanych w SWZ określając zakres i warunki tych zmian.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Zamawiający nie może wprowadzić istotnej zmiany umowy, o której mowa w art. 454 ustawy Pzp.
4. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w okolicznościach określonych w SWZ - ROZDZIAŁ XXI "UMOWA W POSTĘPOWANIU" oraz w projekcie umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający oświadcza, że na realizację zadania pn. „Remont dróg na terenie Powiatu Brzezińskiego wraz z zakupem sprzętów do utrzymania dróg powiatowych” uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z tym niezbędne jest wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie. Terminowość i bezusterkowe wykonanie zadania jest dla Zamawiającego sprawą nadrzędną.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.