eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice.Ogłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-656cdad6-6bec-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025828/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457630/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-ZKD.271.38.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 863562,77 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmieszanych i segregowanych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Cewice przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu zorganizowanym przez Gminę Cewice.


Zakres usługi jest następujący:

2.2.Do Instalacji komunalnej dostarczane będą odpady:

1) zmieszane odpady komunalne (20 03 01)
2) opakowania z papieru i tektury (15 01 01)
3) zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06)
4) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)
5) opakowania ze szkła (15 01 07)
6) zużyte opony osobowe (16 01 03)
7) Inne niewymienione odpady (17 01 82)
8) odpady kuchenne ulęgające biodegradacji (20 01 08)
9) odzież (20 01 10)
10) leki (20 01 32)
11) baterie i akumulatory (20 01 34)
12) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 35*)
13) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (20 01 36)
14) popiół z palenisk domowych (20 01 99)
15) odpady ulegające biodegradacji (20 02 01)
16) odpady wielkogabarytowe (20 03 07)

Odpady z terenu Gminy Cewice będą dostarczane w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.3.Szacunkowa ilość odpadów, która w ciągu 12 miesięcy zostanie dostarczona do Instalacji komunalnej została określona w poniższej tabeli:

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącej załącznik do postępowania.

2.4.Zamawiający wymaga, aby odległość Instalacji komunalnej znajdowała się jak najbliżej granic administracyjnych Gminy Cewice.

2.5.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał zagospodarowanie przekazanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) osobiście i wyłącznie w instalacji będącej własnością Wykonawcy.

2.6.Wymagania dla bazy magazynowej:

1) Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynową na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
2) Teren bazy powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym.
3) Na terenie bazy magazynowej powinny znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia i zagospodarowania odpadów
4) Teren bazy magazynowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624).

Pozostałe informacje
1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty , że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element oferty opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
2. Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usług objętych przedmiotem zamówienia, określonych w punkcie 2.5. opisu przedmiotu zamówienia.
3. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
4. Zamawiający wymaga, aby teren Instalacji Komunalnej zapewniał warunki odpowiednie do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczeniami poruszania się, które dowozić będą zebrane z terenu gminy odpady komunalne

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) ważenie odpadów dostarczonych przez podmiot odbierający odpady zebrane z terenu Gminy Cewice,
2) sortowanie odpadów komunalnych,
3) kompostowanie odpadów komunalnych,

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 922190,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 922190,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 922190,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" sp. Z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 770740686

7.3.3) Ulica: Czarnówko 34

7.3.4) Miejscowość: Nowa Wieś Lęborska

7.3.5) Kod pocztowy: 84-351

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 922190,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nd

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.