eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skawina › 安iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w SkawinieOg這szenie z dnia 2021-04-27


Powi您ane og這szenia:
Og這szenie nr 2021/BZP 00041038 z dnia 2021-04-27

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Skawina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555588

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Skawina

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-050

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48122770179

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.mueck@gminaskawina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.malopolska.pl/umigskawina

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a4cab8d5-a342-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer og這szenia: 2021/BZP 00041038

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2021-04-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00003309/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.4 安iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Post瘼owanie prowadzone jest przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem platformy zakupowej dost瘼nej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu: https://miniportal.pl, ePUAPu: /umigskawina/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu, opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy do: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Z這瞠nie oferty w post瘼owaniu, 陰czy si z udost瘼nianiem przez Zamawiaj帷ego, danych osobowych os鏏 fizycznych, dotyczy to w szczeg鏊no軼i: 1) wykonawcy b璠帷ego osob fizyczn, 2) wykonawcy b璠帷ego osob fizyczn prowadz帷 jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz, 3) pe軟omocnika wykonawcy b璠帷ego osoba fizyczn (np. dane osobowe zamieszczone w pe軟omocnictwie), 4) cz這nka organu zarz康zaj帷ego wykonawcy, b璠帷ego osob fizyczn (np. dane osobowe zamieszczone w pe軟omocnictwie)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠: administratorem danych osobowych jest Gmina Skawina z siedzib: Urz康 Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 1, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie przedmiotowego zam闚ienia publicznego, administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod adresem e-mail: iodo@gminaskawina.pl, odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy, obowi您ek podania przez Wykonawc danych osobowych bezpo鈔ednio dotycz帷ych Wykonawcy, jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp, w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych dotycz帷ych wykonawcy, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy wykonawca uzna, 瞠 przetwarzanie danych osobowych dotycz帷ych wykonawcy narusza przepisy RODO.Nie przys逝guje Wykonawcy: w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania danych osobowych wykonawcy, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Wykonawcy przys逝guje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urz璠u Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.GK.2021

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 4

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem Cz窷ci 1 zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie – Rejon Stare Miasto, w zakresie letniego i zimowego utrzymania czysto軼i ci庵闚 pieszych i miejsc postojowych oraz utrzymania w czysto軼i na terenach zieleni osiedlowej. Powierzchnia obj皻a zam闚ieniem: ci庵i piesze i miejsca postojowe – 2 727,00 m2, tereny zieleni – 21 000,00 m2

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90600000-3 - Us逝gi sprz徠ania oraz us逝gi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz us逝gi powi您ane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Us逝gi od郾ie瘸nia

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegaj帷 na tym, 瞠 w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zam闚ienia publicznego, udzieli ewentualnie wy這nionemu w tym post瘼owaniu Wykonawcy zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych us逝g na terenie obj皻ym przedmiotem zam闚ienia, do 50% warto軼i szacunkowej zam闚ienia podstawowego, co zosta這 skalkulowane przy szacowaniu warto軼i zam闚ienia podstawowego, a mo瞠 by udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla post瘼owania i zam闚ienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zam闚ienia podobnego b璠zie fakt, 瞠 w ramach niniejszego zam闚ienia publicznego Wykonawca realizowa us逝gi w terminie i z najwy窺z staranno軼i. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zam闚ienia podstawowego zam闚ienia podobnego warunkowane jest te tym, 瞠 zapewni on nie gorszy standard i jako嗆 wykonywania nowego zam闚ienia ni dotycz帷e zam闚ienia podstawowego, a tak瞠, 瞠 Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak r闚nie strony w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zam闚ienia. Zam闚ienia podobne mog dotyczy wykonania podobnych us逝g obj皻ych przedmiotem zam闚ienia, tj. us逝g letniego i zimowego utrzymania czysto軼i ci庵闚 pieszych i miejsc postojowych oraz utrzymania czysto軼i na terenach zieleni osiedlowej

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zg這szenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem Cz窷ci 2 zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie – Rejon Ogrody, w zakresie letniego i zimowego utrzymania czysto軼i ci庵闚 pieszych i miejsc postojowych oraz utrzymania w czysto軼i na terenach zieleni osiedlowej. Powierzchnia obj皻a zam闚ieniem: ci庵i piesze i miejsca postojowe – 8 717,00 m2, tereny zieleni – 28 500,00 m2

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90600000-3 - Us逝gi sprz徠ania oraz us逝gi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz us逝gi powi您ane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Us逝gi od郾ie瘸nia

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegaj帷 na tym, 瞠 w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zam闚ienia publicznego, udzieli ewentualnie wy這nionemu w tym post瘼owaniu Wykonawcy zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych us逝g na terenie obj皻ym przedmiotem zam闚ienia, do 50% warto軼i szacunkowej zam闚ienia podstawowego, co zosta這 skalkulowane przy szacowaniu warto軼i zam闚ienia podstawowego, a mo瞠 by udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla post瘼owania i zam闚ienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zam闚ienia podobnego b璠zie fakt, 瞠 w ramach niniejszego zam闚ienia publicznego Wykonawca realizowa us逝gi w terminie i z najwy窺z staranno軼i. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zam闚ienia podstawowego zam闚ienia podobnego warunkowane jest te tym, 瞠 zapewni on nie gorszy standard i jako嗆 wykonywania nowego zam闚ienia ni dotycz帷e zam闚ienia podstawowego, a tak瞠, 瞠 Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak r闚nie strony w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zam闚ienia. Zam闚ienia podobne mog dotyczy wykonania podobnych us逝g obj皻ych przedmiotem zam闚ienia, tj. us逝g letniego i zimowego utrzymania czysto軼i ci庵闚 pieszych i miejsc postojowych oraz utrzymania czysto軼i na terenach zieleni osiedlowej

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zg這szenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem Cz窷ci 3 zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie – Ko軼iuszki, w zakresie letniego i zimowego utrzymania czysto軼i ci庵闚 pieszych i miejsc postojowych oraz utrzymania w czysto軼i na terenach zieleni osiedlowej. Powierzchnia obj皻a zam闚ieniem: ci庵i piesze i miejsca postojowe – 12 275,00 m2, tereny zieleni – 37 500,00 m2

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90600000-3 - Us逝gi sprz徠ania oraz us逝gi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz us逝gi powi您ane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Us逝gi od郾ie瘸nia

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegaj帷 na tym, 瞠 w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zam闚ienia publicznego, udzieli ewentualnie wy這nionemu w tym post瘼owaniu Wykonawcy zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych us逝g na terenie obj皻ym przedmiotem zam闚ienia, do 50% warto軼i szacunkowej zam闚ienia podstawowego, co zosta這 skalkulowane przy szacowaniu warto軼i zam闚ienia podstawowego, a mo瞠 by udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla post瘼owania i zam闚ienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zam闚ienia podobnego b璠zie fakt, 瞠 w ramach niniejszego zam闚ienia publicznego Wykonawca realizowa us逝gi w terminie i z najwy窺z staranno軼i. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zam闚ienia podstawowego zam闚ienia podobnego warunkowane jest te tym, 瞠 zapewni on nie gorszy standard i jako嗆 wykonywania nowego zam闚ienia ni dotycz帷e zam闚ienia podstawowego, a tak瞠, 瞠 Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak r闚nie strony w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zam闚ienia. Zam闚ienia podobne mog dotyczy wykonania podobnych us逝g obj皻ych przedmiotem zam闚ienia, tj. us逝g letniego i zimowego utrzymania czysto軼i ci庵闚 pieszych i miejsc postojowych oraz utrzymania czysto軼i na terenach zieleni osiedlowej

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zg這szenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 4

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem Cz窷ci 4 zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g komunalnych na terenach przyleg造ch do budynk闚 wielorodzinnych w Skawinie – Awaryjne, w zakresie letniego i zimowego utrzymania czysto軼i ci庵闚 pieszych i miejsc postojowych oraz utrzymania w czysto軼i na terenach zieleni osiedlowej. Powierzchnia obj皻a zam闚ieniem: ci庵i piesze i miejsca postojowe – 4 381,00 m2, tereny zieleni – 28 900,00 m2

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90600000-3 - Us逝gi sprz徠ania oraz us逝gi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz us逝gi powi您ane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Us逝gi od郾ie瘸nia

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 udzielenia zam闚ie podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegaj帷 na tym, 瞠 w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zam闚ienia publicznego, udzieli ewentualnie wy這nionemu w tym post瘼owaniu Wykonawcy zam闚ienia polegaj帷ego na powt鏎zeniu podobnych us逝g na terenie obj皻ym przedmiotem zam闚ienia, do 50% warto軼i szacunkowej zam闚ienia podstawowego, co zosta這 skalkulowane przy szacowaniu warto軼i zam闚ienia podstawowego, a mo瞠 by udzielone na warunkach przewidzianych w umowie dla post瘼owania i zam闚ienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zam闚ienia podobnego b璠zie fakt, 瞠 w ramach niniejszego zam闚ienia publicznego Wykonawca realizowa us逝gi w terminie i z najwy窺z staranno軼i. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zam闚ienia podstawowego zam闚ienia podobnego warunkowane jest te tym, 瞠 zapewni on nie gorszy standard i jako嗆 wykonywania nowego zam闚ienia ni dotycz帷e zam闚ienia podstawowego, a tak瞠, 瞠 Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak r闚nie strony w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zam闚ienia. Zam闚ienia podobne mog dotyczy wykonania podobnych us逝g obj皻ych przedmiotem zam闚ienia, tj. us逝g letniego i zimowego utrzymania czysto軼i ci庵闚 pieszych i miejsc postojowych oraz utrzymania czysto軼i na terenach zieleni osiedlowej

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zg這szenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y wymaga, aby wykonawca prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz lub zawodow by wpisany do jednego z rejestr闚 zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) O鈍iadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z p騧n. zm.), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, niezale積ie od wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej, zgodnie z tre軼i za陰cznika do SWZ, 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy – sporz康zony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) Wype軟iony formularz OFERTA, zgodnie z tre軼i za陰cznika do SWZ;2) Dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym pe軟omocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokument闚 do陰czonych do oferty; 3) W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, jaki zakres us逝g wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia, w takim przypadku: 1. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty,2. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie,3. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, sk豉daj Wykonawcy w zakresie, w jakim ka盥y z nich wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu,4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, jaki zakres us逝g wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje zmian umowy w zakresie zmian spowodowanych nast瘼uj帷ymi okoliczno軼iami: a) Zamawiaj帷y dopuszcza zmian przedmiotu umowy w zakresie zamiany ilo軼i w pozycjach okre郵onych w formularzu cenowym, jednak瞠 陰czna warto嗆 tych zmian w ostatecznym rozliczeniu nie mo瞠 przekroczy ceny oferty jak zaoferowa Wykonawca. Rozliczenie b璠zie dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie. b) si豉 wy窺za uniemo磧iwiaj帷a wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ:Przez okoliczno軼i si造 wy窺zej Strony rozumiej zdarzenie zewn皻rzne o charakterze nadzwyczajnym, kt鏎ego nie mo積a by這 przewidzie ani jemu zapobiec, w szczeg鏊no軼i takie jak: wojna, stan wyj徠kowy, pow鏚, po瘸r czy te zasadnicza zmiana sytuacji spo貫czno – gospodarczej.c) zmiana przepis闚 podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowi您kupodatkowego itp., d) zmiana obowi您uj帷ej stawki podatku od towar闚 i us逝g, e) zmiana wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis闚 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z p騧niejszym zm.),f) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne. - je瞠li zmiany w pkt d), e) i f) b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc (je瞠li b璠zie dotyczy)

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2021-05-06 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-06 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

2021-04-27 Biuletyn Zam闚ie PublicznychOg這szenie o zam闚ieniu - Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Us逝gi

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.