eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Roboty budowlane polegające na wykopaniu miejsc na groby wraz z dostawą grobowców i ich montażem na cmentarzu komunalnym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w ŚwidnikuOgłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na wykopaniu miejsc na groby wraz z dostawą grobowców i ich montażem na cmentarzu komunalnym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Świdniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430121305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Lotników Polskich 5

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@pegimek.swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pegimek.swidnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na wykopaniu miejsc na groby wraz z dostawą grobowców i ich montażem na cmentarzu komunalnym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Świdniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0dd64c3-971b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00040648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pegimek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. 2017, poz. 1219 z późn. zm.), tj. za pomocą elektronicznej platformy przetargowej pod adresem:
https://pegimek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie postępowań, pobieranie dokumentów nie wymaga rejestracji, ani logowania na Platformie. W niniejszym postępowaniu rejestracji oraz logowania wymaga:
- złożenie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
- złożenie oferty.
2. Logowania wymaga również przekazywanie wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, kierowane w toku badania i oceny ofert.
3. Wykonawca przed złożeniem wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz przed złożeniem oferty winien dokładnie zapoznać się ze szczegółową instrukcją dostępną na Platformie pod adresem: https://pegimek.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html .
4. Złożenie oferty i pozostałych dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w SWZ wymaga zarejestrowania się przez Wykonawcę lub, w przypadku posiadania konta na Platformie, zalogowania. Rejestracja i logowanie są bezpłatne. Rejestrując się albo logując wykonawcy, akceptują warunki korzystania z platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na platformie w zakładce REGULAMIN.
5. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy, w tym wymagania sprzętowo — techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy (sporządzanie, wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznej), szczegółowy sposób składania i wycofania ofert, przekazywania oświadczeń, dokumentów zostały określone w Instrukcjach Użytkownika dostępnych na platformie pod adresem: https://pegimek.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
6. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy:
a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 26, Opera 18.
b) pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci internet;
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
- włączona obsługa JavaScript;
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
- zainstalowany Acrobat Reader;
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
7. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń oraz innych informacji rozumie się datę ich wpływu na platformę, w przypadku złożenia oferty - datę wyświetlaną na
koncie Zamawiającego wskazaną w kolumnie „data złożenia oferty”.
8. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek” Sp. z o.o., Al. Lotników Polskich 5, 21-040 Świdnik;
2. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@pegimek.swidnik.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane polegające na wykopaniu miejsc na groby wraz z dostawą grobowców i ich montażem na cmentarzu komunalnym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Świdniku”,
prowadzonym w trybie podstawowym oraz jego rozstrzygnięcia, a także zawarcia umowy i jej realizacji, udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Obowiązek informacyjny zamawiający realizuje poprzez zamieszczenie pełnej klauzuli informacyjnej w pkt XXIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/670, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 08/2023/ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykopaniu miejsc na groby wraz z dostawą grobowców i ich montażem na cmentarzu komunalnym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 119-127 w Świdniku.
1) Zamawiane grobowce:
1. Grobowiec jednoosobowy wraz z komorą sanitarną jako element monolityczny:
• wysokość 120 cm
• długość 234 cm
• szerokość 104 cm
2. Grobowiec dwuosobowy wraz z komorą sanitarną jako element monolityczny:
• wysokość 210 cm
• długość 234 cm
• szerokość 104 cm
Tolerancja od w/w wymiarów nie powinna przekraczać 5 cm.
2) Grobowce muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284).
3) Przykrycie grobowca płytami betonowymi.
4) Grobowiec to zbiornik monolityczny z jednego odlewu, zbrojony drutem fi6 i fi8, wykonany z betonu klasy C 20/25 z normą, posiadający komorę sanitarną o wysokości 30 cm.
5) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, konkretne ilości poszczególnych grobowców, jak też dat ich dostarczenia i wykonania do uzgodnienia na bieżąco z Zamawiającym.
6) Czas realizacji poszczególnych partii zamówień nie dłuższy jak 7 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia przez Zamawiającego.
7) Grobowce zamawiane będą w partiach do 20 szt. (wykop, fundament, montaż grobowca, zasypka z zagęszczeniem, montaż przykrycia wierzchniego).
8) Wykonanie poszczególnego grobu obejmuje następujące elementy:
a) wykop,
b) fundament,
c) montaż grobowca,
d) zasypka z zagęszczeniem,
e) montaż przykrycia wierzchniego,
f) wykonanie prac towarzyszących i pomocniczych związanych z robotami budowlanymi określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu, zgodnie ze sztuką budowlaną.
9) W cenie oferty należy zawrzeć:
1) Roboty ziemne (wykopanie, fundament, montaż grobowca, zasypka z zagęszczeniem) i montaż przykrycia wierzchniego - 222 szt.,
2) Grobowiec monolit betonowy jednoosobowy - 42 szt.,
3) Grobowiec monolit betonowy dwuosobowy - 180 szt.,
4) Wywóz oraz zagospodarowanie ziemi powstałej z wykopów, we własnym zakresie przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

44114200-4 - Produkty betonowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie podanych kryteriów oceny.
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zgodnie z art. 239 ust. 2 ustawy Pzp najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek będzie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu robót ziemnych wraz z montażem prefabrykatów betonowych o wartości minimum
300 000 zł brutto.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie samodzielnie posiada wymagane doświadczenie. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, podmiot ten samodzielnie musi posiadać wymagane doświadczenie.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg zał. nr 4 do SWZ) oraz dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, (dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) kosztorys ofertowy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
b) dowód wniesienia wadium,
c) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum),
e) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – dotyczy wykonawców
polegających na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł) może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A., konto nr 17 1020 3147 0000 8302 0113 2463.
Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2-4 powyżej wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Oryginał dokumentu elektronicznego to dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych ze strony Gwaranta.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą i sporządzone na zasadach określonych w pkt
XI ppkt 12.
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
c) wszyscy wykonawcy występujący wspólnie będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) każdy z wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 10 lit. a – oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
e) zgodnie z przepisami określonymi w art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie powinno być sporządzone na zasadach
określonych w pkt XI ppkt13),
f) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt XI SWZ. Jeżeli oferta zostanie najwyżej oceniona Zamawiający wezwie wykonawców występujących wspólnie do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (aktualnych na dzień składania), o których mowa w pkt XVII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zakres i rodzaj zmian w umowie określono w załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy przetargowej pod adresem : https://pegimek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.