eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łaskarzew › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z łącznikiem z Zespołem Szkół nr 1 w Łaskarzewie.Ogłoszenie z dnia 2021-04-26

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040613 z dnia 2021-04-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z łącznikiem z Zespołem Szkół nr 1 w Łaskarzewie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łaskarzew

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Łaskarzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Łaskarzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-450

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 266845250

1.5.8.) Numer faksu: 256845097

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miastolaskarzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastolaskarzew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa hali sportowo - widowiskowej wraz z łącznikiem z Zespołem Szkół nr 1 w Łaskarzewie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88972aeb-a673-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006214/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Budowa hali sportowej w Łaskarzewie - dokumentacja projektowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastolaskarzew.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastolaskarzew.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://miastolaskarzew.logintrade.net/.3. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://miastolaskarzew.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Państwa danych jest Miasto Łaskarzew, 08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, tel. 25 68 45 250, e-mail: urzad@miastolaskarzew.pl2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: ZP.271.1.2021, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 i 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517).4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Projektowana hala sportowa będzie budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, o przewidywanych orientacyjnych wymiarach (bez łącznika) – 64,0 m x 35,0 m. Hala w części widowiskowo-sportowej będzie budynkiem parterowym, w części zapleczowej – 2 kondygnacyjnym, a w miejscu łącznika z istniejącą szkołą 3-kondygnacyjnym.Zaproponowano lokalizację projektowanego obiektu w odległości 7 m od strony ul. Przedszkolnej, oraz w licu budynku istniejącej szkoły. Projektowana hala powinna spełniać dwie funkcje:- być wykorzystywana przez uczniów jako sala sportowa na potrzeby szkoły- być wykorzystywana przez mieszkańców miasta, pełniąc rolę miejsca rekreacji wypoczynku. Pomieszczenie sali sportowej będzie posiadać przestrzeń wolną o wymiarach 44m x 24m i wysokości wewnątrz pomieszczenia - min. 7,5m, na krawędzi trybun stałych i przy ścianie zewnętrznej (przestrzeń nie może być zajęta przez żadne elementy wykończenia ani stałe urządzenia na żadnym etapie użytkowania). Sala sportowa będzie obejmować pełnowymiarowe pole gry do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki. Hala powinna umożliwiać jednoczesne prowadzenie zajęć dla trzech niezależnych grup. Poza funkcją sportową należy przewidzieć możliwość prowadzenia imprez kulturalnych (tj. akademie, występy artystyczne, zabawy, festyny), przedstawień teatralnych, szkolnych lub szkoleniowych, przy zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia nawierzchni sali.W sali należy przewidzieć montaż rozsuwanych kurtyn wydzielających trzy boiska w poprzek długości sali umożliwiające prowadzenie niezależne zajęć, oraz zastosowanie piłkochwytów na ścianach hali.Na parterze w części widowiskowo-sportowej umieszczono trybuny teleskopowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna punktacja w kryterium cena i doświadczenie projektanta

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawi warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczącej Wykonawcy:- wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej większej lub równej 1 000 m2 o charakterze sportowo- rekreacyjnym dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.b) dotyczącej osób: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:Projektant (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,- wykonał co najmniej trzy dokumentacje projektowe dotyczące budowy obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej większej lub równej 1 000 m2 o charakterze sportowo - rekreacyjnym dla których zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowęProjektant posiadający:- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,Projektant posiadający:- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,Projektant posiadający:- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 P.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 P.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ;2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający nie wymaga złożenia innych oświadczeń lub dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedkłada także podmiotowe środki dowodowe, które służą potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby o których mowa w Rozdziale X ust. 6 pkt 2.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności:1) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania),2) złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji,3) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych,4) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą (za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności).5) gdy zajdzie potrzeba wykonania opracowań nieprzewidzianych w zamówieniu lub potrzeba zmiany prac projektowych z tytułu nie uzyskania wymaganych prawem zgód,6) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności,7) dłuższe niż 21 dni oczekiwanie na dokumenty formalne,8) w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy i nie stanowi jego i podwykonawców problemów organizacyjnych.2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą Stron, zmiany mogą dotyczyć:1) zmiany parametrów technicznych i użytkowych dla objętego proponowaną zmianą elementu dokumentacji projektowej,2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,3) zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej w przypadkach określonych w umowie,4) rezygnacji z wykonania części dokumentacji projektowej,5) zmiany terminu wykonywania czynności nadzoru autorskiego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Logintrade: https://miastolaskarzew.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-26 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.