eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznejOgłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZDP Pleszew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250864149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Hallera 54

1.5.2.) Miejscowość: Pleszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 7421 216

1.5.8.) Numer faksu: 62 7427216

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-pleszew.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02559b6c-9717-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00040531

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029154/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu Pleszewskiego przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_pleszew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_pleszew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji na platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): informacja jest zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informacja jest zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.252.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 700,00 ton.
Remonty cząstkowe nawierzchni obejmują:
a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno -bitumicznej z wycinaniem krawędzi i oblaniem łat w ilości 400,00 t wbudowanej masy,
Technologia wykonywania robót:
nacięcie nawierzchni jezdni wokół ubytku do regularnych kształtów przy użyciu piły mechanicznej,
wykucie lub sfrezowanie miejsca remontu do regularnych kształtów,
dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu ,
usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
posmarowanie krawędzi remontowanego ubytku emulsją asfaltową,
wypełnienie remontowanego ubytku masą mineralno-bitumiczną,
mechaniczne zagęszczenie przy użyciu walca lub zagęszczarki płytowej,
uszczelnić krawędzie łaty zalewą asfaltową (przykryć szew),
wywóz odpadów.
UWAGA: Uzyskaną frezowinę podczas remontu ubytków należy składować na placu zlokalizowanym w Pleszewie przy ul. Gen. Hallera 54.

b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno -bitumicznej bez wycinani krawędzi z oblaniem łat w ilości 300,00 t wbudowanej masy,
Technologia wykonywania robót:
dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu ,
usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
posmarowanie krawędzi remontowanego ubytku emulsją asfaltową,
wypełnienie remontowanego ubytku masą mineralno-bitumiczną,
mechaniczne zagęszczenie przy użyciu walca lub zagęszczarki płytowej,
uszczelnić krawędzie łaty zalewą asfaltową (przykryć szew),
wywóz odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: szczegółowo określony w pkt XXIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas przystąpienia do realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie Wykonawcy: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej i wbudowaniu co najmniej 500,00 ton masy przy każdym odrębnym zadaniu.
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów niniejszy warunek dotyczący zdolności zawodowej nie podlega sumowaniu pomiędzy członkami konsorcjum ani pomiędzy wykonawcą a podmiotem na zasoby którego wykonawca się powołuje tzn. warunek ten musi spełniać każdy z podmiotów samodzielnie . Zamawiający nie dopuszcza sytuacji w której jeden podmiot ( np. członek konsorcjum) wykazuje się wykonaniem jednej roboty, a drugi podmiot drugiej.
b) wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy dysponujący osobą, która jest uprawniona do kierowania robotami w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenie dokumentów potwierdzających że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych należności;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) dokumenty potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego
b) wykaz robót budowlanych Wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) oraz dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu wymieniono w pkt XVI ppkt 7 i 8 SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) formularz ofertowy , zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy),
4) informacje o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do SWZ) – w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”,
5) oryginał wadium w postaci elektronicznej (jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia),
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),
7) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osób/osoby podpisujących ofertę jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 5 000,00 zł
słownie: pięć tysięcy złotych 00/100

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
c) warunek dotyczący zdolności zawodowej nie podlega sumowaniu pomiędzy członkami konsorcjum ani pomiędzy wykonawcą, a podmiotem na zasoby którego wykonawca się powołuje tzn. warunek ten musi spełniać każdy z podmiotów samodzielnie. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji w której jeden podmiot (np. członek konsorcjum) wykazuje się wykonaniem jednej roboty, a drugi podmiot drugiej,
d) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców którzy wykonują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane,
e) w przypadku o którym mowa w lit. b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane , dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian oraz warunków ich wprowadzenia został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy paragraf 12

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_pleszew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.