eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby 3 budynków pozostających w zarządzie PGK w SuwałkachOgłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby 3 budynków pozostających w zarządzie PGK w Suwałkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000151868

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sejneńska, 82

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgk.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby 3 budynków pozostających w zarządzie PGK w Suwałkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebc246cf-929a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039058

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014005/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie Instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby 3 budynków pozostających w zarządzie PGK w Suwałkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ebc246cf-929a-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert , odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu eZamówienia -poprzez stronę internetową postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ebc246cf-929a-11ed-b4ea-f64d350121d2 zakładka „Formularze" lub poczty elektronicznej marekw2@vp.pl
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Marek Wrona, e-mail: marekw2@vp.pl
4) Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk Przeglądaj postępowania / konkursy").Identyfikator (ID) postępowania na Platformie eZamówienia: ocds-148610-ebc246cf-929a-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej:
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
2) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia R.M. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa R.M. w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia R.M. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
4) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Tajemnica przedsiębiorstwa".
5) W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami rozdziału 17 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami rozdziału 17 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 instalacji fotowoltaicznych
1) Na dachu budynku administracyjnego PGK przy ul Sejneńskiej 82
a. Ilość modułów fotowoltaicznych: 46 szt.
b. moc łączna instalacji: 20,93 kW
2) Na dachu budynku garażowego PGK przy ul. Sejneńskiej 82
a. Ilość modułów fotowoltaicznych: 63 szt.
b. moc łączna instalacji: 28,67 kW
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Wykonania infrastruktury i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej,
2) Dostawy i instalacji paneli fotowoltaicznych
3) Dostawy i instalacji inwerterów
4) Podłączenie urządzeń z siecią ethernetową inwestora (sieć lan lub wifi). Wraz z uruchomieniem wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem oprogramowania producenta inwertera lub innego dedykowanego do obsługi instalacji fotowoltaicznych.
5) Wykonania pomiarów elektrycznych po stronie DC i AC w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
6) Przeszkolenia użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
7) Wykonania dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie obowiązującej procedury przyłączeniowej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD).
8) Zgłoszenie instalacji o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej do właściwego OSD .
4. Szczegółowy opis elementów instalacji i robót budowlanych wchodzących w skład zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SWZ dokumentacja projektowa zawierająca: projekty instalacji fotowoltaicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i pomocniczo przedmiary robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlano montażowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 1 instalacji fotowoltaicznych
3) Na dachu hali targowej przy ul. Sejneńskiej 6 D
a. Ilość modułów fotowoltaicznych: 109 szt.
b. moc łączna instalacji: 49,6 kW
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Wykonania infrastruktury i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej,
2) Dostawy i instalacji paneli fotowoltaicznych
3) Dostawy i instalacji inwerterów
4) Podłączenie urządzeń z siecią ethernetową inwestora (sieć lan lub wifi). Wraz z uruchomieniem wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem oprogramowania producenta inwertera lub innego dedykowanego do obsługi instalacji fotowoltaicznych.
5) Wykonania pomiarów elektrycznych po stronie DC i AC w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
6) Przeszkolenia użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
7) Wykonania dokumentacji zgłoszeniowej w zakresie obowiązującej procedury przyłączeniowej na zasadach określonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD).
8) Zgłoszenie instalacji o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej do właściwego OSD .
3. Szczegółowy opis elementów instalacji i robót budowlanych wchodzących w skład zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SWZ dokumentacja projektowa zawierająca: projekty instalacji fotowoltaicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i pomocniczo przedmiary robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlano montażowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4) PZP). Zamawiający wymaga na podstawie (art. 116 ust. 1 PZP ), aby Wykonawca składający ofertę, na część 1 lub część 2 lub łącznie na część 1 i 2, wykazał, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:
1. Co najmniej 1 osobą wykonującą prace montażowe i posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych do 1kV na stanowisku eksploatacji E;
2. Co najmniej 1 osobą sprawującą nadzór nad czynnościami osób prowadzących prace montażowe i posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne D.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu osób Załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami instalacyjnymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia to jest świadectw kwalifikacyjnych SEP, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga dołączenia do Wykazu cyfrowych, opatrzonych podpisem elektronicznym, kopii świadectw kwalifikacyjnych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2) Załącznik nr 1 do SWZ. Formularz cenowy
3) Oświadczenie Załącznik nr 2 do SWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, stanowiące potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w
b. art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8. 4. 2022, str. 1)
4) Oświadczenie, o którym mowa pkt 3) powyżej składają:
a. Wykonawca
b. Każdy ze wspólników konsorcjum lub innej grupy Wykonawców (w przypadku składania oferty wspólnej);
6) Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
7) W celu potwierdzenia, że osoba/osoby działające w imieniu Wykonawcy są umocowane do jego reprezentowania, Zamawiający żąda dołączenia do oferty Odpisu lub Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10) Jeżeli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby; Zgodnie z art. 118 ust. 4 PZP: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5) Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP
8) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy wykonawców składających ofertę wspólnie; podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców; Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictw sporządzonych uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dołączają do oferty oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art.117 ust. 4. PZP)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku:
a. Przerw w realizacji robót budowlanych dotyczących Inwestycji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji robót budowlanych w tym udokumentowanych przerw w realizacji robót budowlanych (choroba lub kwarantanna pracowników) lub opóźnień w dostawach materiałów wynikłych z powodu epidemii COVID 19.
b. Powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych dotyczących Inwestycji, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnych terminów o ilość dni równą okresowi, o jaki zostanie z tego powodu wydłużony okres realizacji robót budowlanych
c. Pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy;
d. Wstrzymania przez właściwe organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia zakończenie realizacji określonych prac – o ilość dni wstrzymania realizacji usługi,
e. Niezależnych od Wykonawcy przerw w realizacji robót budowlanych dostaw i usług spowodowanych siłą wyższą, o ilość dni od udokumentowanego zaistnienia konieczności przerwania realizacji dostaw i usług do ich wznowienia, liczonych od zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności przerwania dostaw i usług. Pod pojęciem siły wyższej Strony będą rozumieć zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan,
b) wprowadzenie aktów władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady, ograniczenia w dostawach gazu, energii elektrycznej, itd.,
c) działania wojenne, akty sabotażu,
d) strajki powszechne (za wyjątkiem strajków u Stron) lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje.
2) Zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego.
3) Powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, w przypadku gdy zostanie uprzednio wykazane przez Wykonawcę, że zachowane będą warunki wynikające z ustawy PZP oraz że zrealizowane będą w odpowiednim zakresie wynikającym z części realizowanych dostaw i usług warunki stawiane dla tej części przez Zamawiającego w SWZ,
4) Udokumentowanych, niezależnych od Wykonawcy opóźnień w dostawach materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem strony internetowej postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ebc246cf-929a-11ed-b4ea-f64d350121d2 zakładki „Oferty/wnioski",

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.