eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radgoszcz › Przebud. i rozbud. istn. budynku usług.-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przezn. na cele społ. i kulturalne - ETAP III (INSTAL. SANIT. I FOTOWOLTAIKA)Ogłoszenie z dnia 2021-04-22


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038837 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebud. i rozbud. istn. budynku usług.-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przezn. na cele społ. i kulturalne– ETAP III (INSTAL. SANIT. I FOTOWOLTAIKA)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADGOSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PL. ŚW. KAZIMIERZA 7-8

1.5.2.) Miejscowość: Radgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-207

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6414139

1.5.8.) Numer faksu: 146414661

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@radgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebud. i rozbud. istn. budynku usług.-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przezn. na cele społ. i kulturalne– ETAP III (INSTAL. SANIT. I FOTOWOLTAIKA)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84a0968e-a375-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005093/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku usługowo - biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu uzytkowania na budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:1.1. Elektronicznie na adres e-mail:urzad@radgoszcz.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl w zakładce -Korespondencja-. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ichczytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: od 7:30 do 15:30 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adrese-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy;3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Radgoszcz; https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl lubhttps://oneplace.marketplanet.pl.3.2. Wykonawca po wybraniu opcji Przystąp do postępowania zostanie przekierowany do strony ttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło,wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie -zarejestruj się-. 3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej zapośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki -Korespondencja-. Szczegółowy opis zawiera SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Wójt Gminy Radgoszcz, 33-207 Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8, tel.: 14 641-41-39, faks: 14 641-46-61;• kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radgoszcz e-mail:od@radgoszcz.pl, tel: 14 641-41-39;• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 latoddnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących;• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.271.56.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1376916,57 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA OBEJMUJE:1. KotłowniaInstalacja centralnego ogrzewania będzie zasilana z kotłowni o mocy 188 kW, wyposażonej w gruntowa pompę ciepła o mocy 48 kW oraz dwa kondensacyjne kotły gazowe o mocy 70 kW każdy. Głównym źródłem ogrzewania ma być pompa ciepła. Jej praca ma być sterowana w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać dolne źródło ciepła. Kotły gazowe mają być załączane w chwili kiedy moc pompy ciepła będzie zbyt mała lub współczynnik COP będzie nieopłacalny (koszt ogrzewania gazem będzie niższy). Kotłownia obsługiwała będzie 4 obiegi grzewcze (ogrzewanie podłogowe parter, ogrzewanie podłogowe piętro, ogrzewanie grzejnikowe, ciepło technologiczne). Regulacja parametrów kotłowni ma się odbywać za pomocą sterowników swobodnie programowalnych PLC. Praca kotłowni wraz z odczytem wszystkich parametrów ma się odbywać zdalnie za pomocą aplikacji. Parametry pracy pompy ciepła jak i kotłów mają być widoczne w systemie zarządzania i wizualizacji pracą kotłowni.2. Instalacja centralnego ogrzewaniaGłówną instalacją ogrzewania w budynku jest instalacja ogrzewania podłogowego (parter i piętro). Dodatkowo mają być zamontowane grzejniki według załączonej dokumentacji. Sterowanie obiegów ogrzewania podłogowego (każdego pomieszczenia niezależnie) ma się odbywać za pomocą miejscowych termostatów i być podłączone do systemu zdalnego zarządzenia i wizualizacji wraz z kotłownią (możliwość ustawienia i zmiany temperatur i programów dobowych indywidualnie dla każdego pomieszczenia).3. Instalacja ciepłej wody użytkowejInstalacja ciepłej wody użytkowej wyposażona w cyrkulację, zasilana z monowalentnego podgrzewacza o pojemności 400 l.4. Instalacja gazowa Na ścianie budynku zaprojektowano dwie szafki gazomierzowe jedna nad drugą. W pierwszej szafce o wymiarach 600x600x250mm umieszczono kurek główny Ø40mm oraz gazomierz miechowy BK-G66M/280. Odległość kurka głównego od poziomu terenu oraz od najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innych otworów ściennych w budynku nie może wynosić mniej niż 0,5m. W drugiej szafce o wymiarach 600x500x250mm projektuje się zawór MAG-3 odcinający dopływ w przypadku ulatniania się gazu. W pomieszczeniu kotłowni należy zamontować czujnik detekcji gazu np. typ DEX-12.5. Instalacja wentylacji, odzysku ciepła i klimatyzacjiInstalacja klimatyzacjiDla pomieszczenia kuchni przewidziano klimatyzator ścienny. Układ klimatyzacji płynnie będzie dostosowywał moc chłodniczą urządzeń do chwilowego zapotrzebowania mocy chłodniczej. Rozwiązanie takie wpływa korzystnie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do napędu sprężarek. Przewiduje się że system klimatyzacji zostanie wykonany jako dwururowy, w związku z czym przewiduje się że wszystkie urządzenia będą miały możliwość grzania lub chłodzenia jednocześnie. Rozwiązanie takie umożliwi zmniejszenie kosztów funkcjonowania urządzeń. Instalację chłodniczą wykonujemy z rurek miedzianych izolowanych. Jednostki zewnętrzne każdego układu wyposażone są w sprężarki scroll. Sterownie jednostkami wewnętrznymi odbywa się poprzez piloty przewodowe. Instalacja odprowadzenia skroplin.Z systemu klimatyzacji należy wykonać instalacje odprowadzenia skroplin.Instalacja wentylacjiW ramach niniejszego projektu przewiduje się zastosowanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń. Do wentylacji wykorzystane zostaną nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne szczegółowo opisane w punkcie 7 opisu technicznego. Przyjmuje się nawiew powietrza zewnętrznego w ilości zapewniającej niezbędne ze względów higieniczno-sanitarnych ilości powietrza czyli 30m3/h/os. Kanały wentylacyjne prowadzone będą w przestrzeni nad sufitem podwieszonym lub pod sufitem i zabudowane płytami g-k. Na odejściu do każdego nawiewnika zabudowana zostanie przepustnica. Nawiewniki oraz wywiewniki zamontowane zostaną w suficie podwieszanym lub pod sufitem a następnie zabudowane płytami g-k. Przewiduje się nawiew powietrza za pośrednictwem nawiewników anemostatycznych, zaworów wentylacyjnych oraz kratek wentylacyjnych, wywiew powietrza odbywał się będzie za pośrednictwem elementów analogicznych jak nawiew powietrza.Dla toalet przewiduje się zastosowanie kanałowych „łazienkowych” wentylatorów wywiewnych wraz ze szczelnymi klapami zwrotnymi np. typ MS125. Wydatek określony został na podstawie polskich norm. Wentylatory należy zabudować na przewodach wywiewnych. Powietrze do wentylatorów czerpane będzie przez nieszczelności w oknach lub z pomieszczeń sąsiednich. W pomieszczeniach w których nie zastosowano wentylacji mechanicznej należy wykonać wentylację grawitacyjną zgodnie z projektem architektonicznym.System zdalnego zarządzania i wizualizacjiCelem systemu automatyki jest zapewnienie komunikacji z projektowanymi kotłami, gruntową pompą ciepła, centralami wentylacyjnymi, a także systemem ogrzewania budynku.Przyjęto następujące założenia:- system automatyki zostanie zrealizowany przy pomocy sterowników PLC swobodnie programowalnych z Web serwerem i możliwością zdalnego sterowania,- wszystkie urządzenia kotłowni oprócz instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia są zasilane z szafy rozdzielczo-sterowniczej,- trzeba zapewnić zdalną komunikację poprzez RJ45 – TCP/IP w celu zdalnego zarządzania systemem,- system automatyki kotłowni będzie się swobodnie komunikować z automatyką wentylacji i klimatyzacji mechanicznej oraz zapewniał wspólną wizualizację działających urządzeń:- musi zostać zachowany ten sam ujednolicony standard monitoringu oraz zarządzania projektowanych jak i istniejących urządzeń, - automatyka musi przyjmować polecenia sterowania kotłowni z automatyki wentylacji i klimatyzacji mechanicznej w tym: załączaniem kotłów i pompy ciepła, sterowanie mocą kotłów i pompy ciepła jak i parametrami pracy, sterowaniem pompami obiegów, zaworów mieszających, chłodzenia, wentylacji, buforowania chłodu oraz ciepła.- możliwość zdalnego uruchamiania urządzeń, zmiany temperatury, stopniowania biegów/moc, diagnozy awarii oraz konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych, odczyt stanu pracy wraz z jego parametrami, automatyczne jak i zdalna możliwość włączenia buforowania chłodu i ciepła.- system automatyki wraz z oprogramowaniem i wizualizacją zrealizuje Wykonawca instalacji sanitarnych.- oprogramowanie musi być zgodne z systemem Windows i posiadać możliwość uruchomienia na komputerze klasy PC.UWAGA! Sposób wykonania jak i realizacji sterowania systemem ogrzewania i wentylacji należy uzgodnić wcześniej z Inwestorem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do niniejszej SWZ dokumenty, tj. dokumentacja techniczna (INSTALACJE SANITARNE: kotłownia, instalacja gazowa, instalacja wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: instalacja fotowoltaiczna), Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, przedmiar robót. Dokumentacja techniczna została opracowana przez: GASKOP G. Potwora, Z. Przystasz S.C.2) Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową (projektem technicznym) oraz szczegółową specyfikacją techniczną opracowaną przez firmę: GASKOP G. Potwora, Z. Przystasz S.C.Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena – znaczenie: 80 % b) Okres gwarancji – znaczenie: 20% Sposób oceny ofert został wskazany w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w tym zakresie2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli (wykonawca) posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 złotych.4) Zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca spełnia łącznie następujące wymagania:a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie podobne zamówienia, tj. min. 2 roboty budowlane w zakresie• instalacji sanitarnych wraz z pompami ciepła - o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 500.000 zł brutto każda z nich.b) dysponuje osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami jak w przedmiocie zamówienia (branża sanitarna i elektryczna) wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Osoba ta powinna posiadać stosowne uprawnienia minimum 3 lata.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda: a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 4 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający zażąda: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnejtego ubezpieczenia. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający zażąda: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejscawykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór – załącznik nr 5 do SWZ; b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór – załącznik nr 6 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ. b) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazdanych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych okumentów. c) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w SWZ – pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnikado reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy – należy wypełnić odpowiedni pkt w formularzu oferty).f)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o dzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W powyższym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (należy wypełnić odpowiedni pkt w formularzu oferty).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy z tym, że:1. w 2021 r. zaliczka może wynosić 5% wynagrodzenia brutto, 2. w 2022 r. zaliczka może wynosić do 10% wynagrodzenia brutto, przy czym w przypadku, gdy Zamawiający będzie posiadał wolne środki finansowe może udzielić Wykonawcy również dalszych zaliczek.Udzielenie zaliczki następować będzie na pisemny wniosek Wykonawcy, który będzie zawierał co najmniej: wnioskowaną kwotę zaliczki, pożądany termin jej udzielenia oraz zakres i deklarowany termin realizacji części zamówienia której dofinansowania dotyczy zaliczkowana kwota.Szczegółowy opis zawiera Zał. nr 7 do SWZ - WZÓR UMOWY.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia został wskazany we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gmina-radgoszcz.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY - do dnia 2021.05.06 (czwartek) do godz. 11:00. Sposób złożenia oferty opisany został w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-05

2021-04-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.