eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" - Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka - usługi projektowania (...) pełna nazwa w sekcji IX .Ogłoszenie z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038825 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka - usługi projektowania (...) pełna nazwa w sekcji IX .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255312

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 21

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: igurak@dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka - usługi projektowania (...) pełna nazwa w sekcji IX .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47f9c04a-a33b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000965/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka - usługi projektowania architektonicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej wskazanej w rozdziale I sekcja 1. 2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych przetargu jest Główny Specjalista WIR Inga Gurak, e-mail- igurak@dg.pl 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane poniżej:1) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. 2) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:-Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,-Google Chrome 31,-Mozilla Firefox 26,-Opera 18b) Pozostałe wymagania techniczne:-dostęp do sieci Internet,-obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax,-włączona obsługa JavaScript,-zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,-zainstalowany Acrobat Reader,-zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:-dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9,-dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11,-dla Windows 8: Internet Explorer 11,-dla Windows 10: Internet Explorer 11.d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:-Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,- Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.,-Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto Technologies SA.),-Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.Kontynuacja zapisów w Rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl; 2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektor Ochrony Danych, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,b) pisemnie na adres siedziby Administratora,c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) - kontynuacja w sekcji ponizej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.5. ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.WIR.271.4.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: PRACE PRZEDPROJEKTOWE1. Ekspertyzę w zakresie oceny stanu technicznego budynku z uwzględnieniem planowanej modernizacji wraz z inwentaryzacją obiektu i zagospodarowania terenu działki.2. Rozpoznanie i przedstawienie uwarunkowań w zakresie ochrony ppoż., przepisów sanitarnych, obowiązujących warunków technicznych, dostępności, zagospodarowania terenu, zapisów planu miejscowego i innych elementów koniecznych do uwzględnienia przy planowanej rozbudowie i przyszłym funkcjonowaniu obiektu. 3. Koncepcje, przedstawiające modernizacje układu funkcjonalnego obiektu z dostosowaniem do programów niezależnie funkcjonujących placówek DDPS i ŚDS. Koncepcje powinny zawierać:- uproszczone schematy funkcjonalne przedstawione na rzutach kondygnacji;- widoki elewacji; - plan zagospodarowania terenu, obrazujący funkcjonowanie obiektu po adaptacji (rozbudowie) z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z pkt. 1 i pkt. 2. W ramach tego punktu wymagane będzie przedstawienie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż., potwierdzającej możliwość realizacji opracowanych koncepcji.4. W rozwiązaniach koncepcyjnych i późniejszych opracowaniach projektowych należy ująć w szczególności:a) pełną termomodernizację budynku wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków technicznych w zakresie ochrony cieplnej budynków oraz wymagań w zakresie dofinansowania projektu;b) niezbędną przebudowę budynku, uwzględniającą optymalizację w zakresie funkcjonalności, zapewnienia dostępności oraz obowiązujące warunki techniczne w tym ppoż. w szczególności:- dobudowę windy dla segmentu dwukondygnacyjnego,- likwidację świetlików dachowych,- zadaszenie tarasu na II kondygnacji,- modernizację kuchni dla DDPS,- likwidacją lub korektę wymiarów wybranych otworów okiennych- zastosowanie na elewacji południowej szkła okiennego „przeciwsłonecznego” absorbującego energię cieplną;c) wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne LED wraz z zabudową systemu oszczędzania energii jak czujniki obecności, dostosowanie strumienia świetlnego do wymaganego natężenia w zależności od oświetlenia naturalnego itp.;d) zainstalowanie układów kompleksowego systemu monitorującego parametry energetyczne instalacji, umożliwiającego pomiar uzyskanej oszczędności energii po modernizacji;e) monitoring wizyjny i ocena stanu technicznego przyłączy i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w bezpośrednim otoczeniu obiektu wraz z projektem przebudowy kanalizacji (w przypadku koniecznym);f) analizę zainstalowanej oraz potrzebnej (po modernizacji) mocy cieplnej i energetycznej oraz przygotowanie wniosków dotyczących ewentualnej zmiany mocy przyłączeniowej;g) instalację fotowoltaiczną wraz z analizą opłacalności przy zastosowaniu wariantowości rozwiązań.5. Obliczenie szacunkowych kosztów planowanych robót budowlanych dla każdego z wariantów koncepcji. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PRZETARGOWA1. Projekt budowlany, opracowany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w tym zakresie, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, w tym;a) projekt zagospodarowania działki – 5 egz. + wersja elektroniczna,b) projekt architektoniczno-budowlany – 5 egz. + wersja elektroniczna,c) projekt techniczny obejmujący wszystkie branże – 3 egz. + wersja elektroniczna.2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych i wymaganych przepisami szczególnymi decyzji, uzgodnień, opinii i ekspertyz, ewentualnych odstępstw od warunków technicznych wraz z poniesieniem opłat za ich uzyskanie w tym: mapa do celów projektowych, dokumentacja geotechniczna, warunki przyłączenia mediów,3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.4. Przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne, opracowane zgodnie z aktualnymi wymogami w tym zakresie dotyczącym zamówień publicznych - 3 egz. + wersja elektroniczna.5. Projekt techniczny oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy opracować z uwzględnieniem podziału na branże oraz na roboty podlegające dofinansowaniu, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Należy przewidzieć zakres opracowań projektowych obejmujący, oprócz architektury i konstrukcji, branże: wod-kan, c.o., instalacje elektryczne, wentylację, sieci LAN, instalacje oddymiania i SSWiN, monitoringu wizyjnego, domofonową. NADZORY AUTORSKIEZapewnienie, przez cały okres realizacji robót budowlanych, pełnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branżach, na zasadach określonych w § 8 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.1.2. Wykonawca jest zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z nw. ustawami i rozporządzeniami wraz z ich późniejszymi zmianami: 1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i o podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym5. Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065),6. Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 7. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE2.1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z art. 99 ust. 4-6 ustawy Pzp.2.2. Jeżeli Wykonawca przewidzi w dokumentacji projektowej możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych będzie zobowiązany , w celu ich oceny, do udziału w pracach Komisji przetargowej w postępowaniu na roboty budowlane realizowane na jej podstawie.2.3. Wykonawca opisuje kryteria równoważności materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej podając niezbędną minimalną ilość parametrów technicznych służących do porównania wskazanych przez oferenta materiałów i urządzeń jako równoważnych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu umowy.2.4. W przypadku wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w dokumentacji technicznej przygotowanej przez Wykonawcę, jest on zobowiązany przed przystąpieniem do określenia szczegółowych kryteriów równoważności uzyskać zgodę Wydziału Zamawiającego. W tym zakresie Projektant przekazuje do Wydziału pisemny wniosek o wyrażenie zgody na konieczność użycia „nazw własnych” z uzasadnieniem braku możliwości innego opisu przedmiotu zamówienia np. parametrami – wzór stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.2.5. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w pkt. 2.4. Wykonawca jest zobowiązany określić minimalną, niezbędną ilość parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. Kryteria mają umożliwić Zamawiającemu ocenę na etapie badania i oceny ofert zaproponowanych przez wykonawcę produktów równoważnych z udziałem Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie realizacyjne projektanta w branży architektonicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości: 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).4. zdolności technicznej lub zawodowej4.1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum trzy usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektu kubaturowego wraz z termomodernizacją o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda, których należyte wykonanie zostało potwierdzone przez poprzednich Zamawiających - wymagane przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług jw. ( np. referencje).4.2 skieruje do wykonania zamówienia:a) minimum 1 osobę z uprawnieniami do projektowania w branży konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.b) minimum 1 osobą z uprawnieniami do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlanec) minimum 1 osobę z uprawnieniami do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlaned) minimum 1 osobą z uprawnieniami do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlanee) minimum 1 osobą z uprawnieniami do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Uwagi:a. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 osobę więcej niż jednego z ww. uprawnień.b. W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich unii europejskiej (tekst jednolity: Dz. U 2020 r., poz. 220, ze zmianami).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga przedłożenia przez Wykonawców podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlagania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ.Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,wykaz doświadczenia projektanta w branży architektonicznej ocenianego w ramach kryterium oceny ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ.4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt.1. ppkt. 1 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.3. Zapisy pkt.1 ppkt. 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Zapisy pkt.1 pkt 1) i pkt 2. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 000 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych) na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz zmiany wynagrodzenia w następujących przypadkach:1.1.1. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Jednostce Projektowej wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.1.1.2. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,1.1.3. niezawinionych przez Jednostkę Projektową opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej (zgłoszenia/pozwolenia/odstępstwa),1.1.4. konieczności wykonania usług dodatkowych i zamiennych akceptowanych przez Zamawiającego skutkujące wydłużeniem terminu o czas niezbędny na wykonanie tych usług. 1.1.5. opóźnień z uwagi na działania innego Inwestora na terenie objętym projektem, 1.1.6. protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji usług zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.1.1.7. nie ukończenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w terminie do 30.07.2022r. W przypadku gdyby roboty budowlane nie zakończyły się w terminie do 30.07.2022r. Jednostka projektowa zobowiązana jest do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu odbioru końcowego robót budowlanych, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.1.2. w pozostałym zakresie do zmian postanowień umowy stosuje się art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół konieczności oraz aneks do umowy, w trybie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy składać na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień dostępnej pod adresem https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-04 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Pełna nazwa zadania:„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej” – Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka - usługi projektowania architektonicznego, wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej obejmującej rozbudowę, przebudowę, termomodernizację, dostosowanie do p.poż.II. Uzupełnienie sekcji IV, pkt. 4.2.10 -TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin realizacji zadania – 150 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w tym:1. Termin wykonania koncepcji wraz z dokumentami o których mowa w §2 ust.3 pkt..1; 2; 3 projektu umowy rozumiany jako złożenie kompletnych opracowań w siedzibie Zamawiającego i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, ustala się na nie dłuższy niż 60 dni od daty podpisania umowy. 2. Termin wykonania projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno- budowlanego, rozumiany jako złożenie po jednym egzemplarzu kompletnych opracowań w siedzibie Zamawiającego i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, ustala się na nie dłuższy niż 90 dni od daty podpisania umowy. 3. Termin wykonania projektu technicznego oraz dokumentacji przetargowej, rozumiany jako złożenie 1 egzemplarza kompletnych opracowań w siedzibie Zamawiającego i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, ustala się na nie dłuższy niż 150 dni od daty podpisania umowy. 4. Termin złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę ustala się na nie dłuższy niż 120 dni od daty podpisania umowy.III. Uzupełnienie sekcji IV. pkt. 4.3.3. STOSOWANE KRYTERIA OCENY. Doświadczenie realizacyjne (D).W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma ilość punktów zgodną z deklaracją zawartą w załączniku nr 5 do SWZ zgodnie z poniższymi zasadami: a) Sposób punktacji w ramach kryterium – doświadczenie osoby wykazanej jako projektant w branży architektonicznej z uprawnieniami architektonicznymi bez ograniczeń, przy realizacji projektu na budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektu kubaturowego wraz z termomodernizacją obiektu o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda. Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów Wykonawca musi wykazać, że osoba wskazana jako projektant w branży architektonicznej pełniła tą funkcję przy realizacji 4 usług o przedmiocie i wartości jw. – tj. po 10 pkt za każdą usługę. b) Wykonawca może otrzymać od 0 – 40 pkt.(maksymalnie 40 pkt.). c) Ocena będzie dokonana na podstawie informacji o doświadczeniu osoby wskazanej w załączniku nr 5 do SWZ. d) Za brak wykazanego doświadczenia jw. Wykonawca otrzyma 0 pkt, w przypadku wylegitymowania się większą liczbą usług niż maksymalna Zamawiający oceni wyłącznie 4 pierwsze usługi ujęte w wykazie.Uwaga: Jeżeli treści załącznika nr 5 do SWZ nie potwierdza jednoznacznie spełnienia wymogu określonego w rozdz. IX pkt. 3.1.2. lit a) SWZ Zamawiający nie przyzna punktów w tym zakresie.
2021-04-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.