eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotniki Kujawskie › Zakup wyposażenia do Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach KujawskichOgłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wyposażenia do Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Złotniki Kujawskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 6

1.5.2.) Miejscowość: Złotniki Kujawskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-180

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: funduszeunijne@zlotnikikujawskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotnikikuj.ires.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wyposażenia do Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0277a13-9635-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026676/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wyposażenia do Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

PROW na lata 2014-2020 - operacje typu „Inwestycje w obiekty kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zlotnikikujawskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlotnikikujawskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer
klasy PC lub MAC onastępującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7,Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe
Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,f)Szyfrowanie na
platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe wymagania zostały określone w SWZ oraz w regulaminie korzystania z platformy Open Nexus.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje,
że: 1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE(jeżeli
dotyczy)również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z
niniejszym postępowaniem jest Urząd Gminy Złotniki Kujawskie z siedzibą przy ul.Powstańców
Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie, 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
sekretariat@zlotnikikujawskie.pl3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit.c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,4)odbiorcami
ww.danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli
dotyczy),5)ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:- przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy
przekracza 4 lata; -przez okres,o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE;- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w
zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,6) obowiązek podania danych osobowych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy,7) w odniesieniu dodanych osobowych decyzje ni ebędą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22RODO,8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą
posiada:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku
korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o
którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzieleniezamówienia; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww.
danych osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W
przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO,spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO,9) osobie fizycznej, której dane osobowe
dotyczą nie przysługuje:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na
podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do Międzypokoleniowego Centrum Kultury obejmujący sprzęty określone w SWZ.
2. Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia:
a) Wyposażenie powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem.
b) Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.
c) Dostarczone przedmioty muszą być wniesione do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy przez Zamawiającego, natomiast przedmioty, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga ich zamontowania lub złożenia należy zamontować lub złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
d) Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w taki sposób, który uniemożliwić uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenie produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów technicznych, jakościowych, określonych przez Zamawiającego oraz w przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego,
- nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
- dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych.
f) W przypadku, gdy dostarczone wyposażenie nie będzie spełniało wymagań Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
g) Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest towarem nowym (nie był przedmiotem wystaw czy prezentacji), kompletnym i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do podjęcia funkcji, do jakiej został zamówiony, bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz że charakteryzuje się wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
h) Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3 - Meble

39713100-4 - Zmywarki do naczyń

42716120-5 - Pralki

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

37310000-4 - Instrumenty muzyczne

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

30213100-6 - Komputery przenośne

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

30192170-3 - Tablice ogłoszeń

39171000-1 - Witryny wystawowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) zestawienie cen, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2)
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.
6) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, polegających na: zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianie wynagrodzenia, zmianie sposobu spełnienia świadczenia oraz zmianie osób wskazanych do realizacji zamówienia.
3. Nie dopuszcza się istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w szczególności:
1) W zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) Ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego,
w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwoce brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT
b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
d) Zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany, o których mowa lit. a-d będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę
2) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.
3) W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
4) Odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających ze zwłoki Wykonawcy, w szczególności: w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania antyterrorystyczne, strajk powszechny, stan zagrożenia epidemicznego, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechanie działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu umowy, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody wykonania przedmiotu umowy.
5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy
Pozostałe zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.