eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi I豉wa › Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Z這towo-Pietrzwa責-Ryn na odcinku Z這towo - Wa責yki"Og這szenie z dnia 2023-01-17


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Wykonanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Z這towo-Pietrzwa責-Ryn na odcinku Z這towo - Wa責yki„

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: POWIAT IxWSKI - POWIATOWY ZARZ. DR笉 W IxWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510854569

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Ko軼iuszki 33A

1.5.2.) Miejscowo嗆: I豉wa

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: warmi雟ko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbl御ki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-ilawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://powiat-ilawski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Z這towo-Pietrzwa責-Ryn na odcinku Z這towo - Wa責yki„

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-1416cb3b-9663-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00038484

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-17

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00023827/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Z這towo-Pietrzwa責-Ryn na odcinku Z這towo - Wa責yki (opracowanie dokumentacji projektowej)

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/zd_ilawa

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zd_ilawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: zgodnie z 3 ust. 3 RPRM w sprawie u篡cia 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam. Pub. oraz udost瘼nienia i przechowywania dokument闚 elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporz康zenie w sprawie 鈔odk闚 komunikacji”), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.: sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, komputer PC lub MAC: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, system operacyjny - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0, w陰czona obs逝ga JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, Platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar. 2.Wyk.a, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam. Pub.o: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej oraz uznaje go za wi捫帷y, zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej https://platformazakupowa.pl/pn/zd_ilawa. 3.Zalecenia: Formaty plik闚 wykorzystywanych przez wyk powinny by zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTR紟 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu rozporz康zenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz min wymaga dla system闚 teleinformatycznych”. Zam. rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚: .zip .7Z W鈔鏚 format闚 powszechnych a NIE wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst瘼uj: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dok. z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie. Zam. zwraca uwag na ograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielko軼i plik闚 podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego, kt鏎y wynosi max 5MB. Ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz weryfikacj podpisu, zam. zaleca, w miar mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach ni PDF zaleca si opatrzy zewn皻rznym podpisem XAdES. Zam. zaleca, aby Wyk. z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowa mo磧iwo嗆 prawid這wego wykorzystania wybranej metody podpisania plik闚 oferty. Zaleca si, aby komunikacja z wykonawcami odbywa豉 si tylko na Platformie za po鈔ednictwem formularza “Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”, nie za po鈔ednictwem adresu email. Osob sk豉daj帷 ofert powinna by osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Ofert nale篡 przygotowa z nale篡t staranno軼i dla podmiotu ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odst瘼u czasu do zako鎍zenia przyjmowania ofert/wniosk闚. Sugerujemy z這瞠nie oferty na 24 godziny przed terminem sk豉dania ofert/wniosk闚. Podczas podpisywania plik闚 zaleca si stosowanie algorytmu skr鏒u SHA2 zamiast SHA1. Je郵i wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze skompresowanych plik闚. Zam. rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zam. zaleca aby nie wprowadza jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Mo瞠 to skutkowa naruszeniem integralno軼i plik闚 co r闚nowa積e b璠zie z konieczno軼i odrzucenia oferty w post瘼owaniu.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NT.260.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wykonanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1216N Z這towo-Pietrzwa責-Ryn na odcinku Z這towo - Wa責yki„ o d逝go軼i oko這 3,4 km na MDCP (w posiadaniu Zamawiaj帷ego).
Wykonanie dokumentacji sk豉da si z 3 etap闚 realizacji zam闚ienia:
Etap 1 - koncepcja projektowa – zakres Wykonawcy obejmuje przygotowanie koncepcji projektowej: projekt zagospodarowania terenu na MDCP przekazanej przez Zamawiaj帷ego wraz z oszacowaniem kosztu inwestycji przez projektanta, plan zagospodarowania terenu – wersja edytowalna .dwg/.dxf i format .pdf
- Etap 2 – dokumentacja projektowa - sporz康zenie dokumentacji projektowej budowlanej i technicznej wraz z uzgodnieniami, opiniami niezb璠nymi do uzyskania zg這szenia rob鏒/pozwolenia na budow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob鏒 budowlanych oraz przedmiar闚 i kosztorysu inwestorskiego (wszystkie bran瞠), projekt sta貫j organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, przygotowanie wniosku na wycink drzew i nasadzenia
- Etap 3 – weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiaj帷ego

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71320000-7 - Us逝gi in篡nieryjne wzakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsi瞝zi璚ia iprojektu, oszacowanie koszt闚

71322000-1 - Us逝gi in篡nierii projektowej wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

71248000-8 - Nadz鏎 nad projektem idokumentacj

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres r瘯ojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aktualizacja kosztorys闚 inwestorskich

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w V SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
4.1) do鈍iadczenie zawodowe:
- Wykonawcy winni udokumentowa posiadanie wiedzy i do鈍iadczenia poprzez wykazanie, i w okresie ostatnich 3 lat Wykonawca wykaza si realizacj co najmniej jednej dokumentacji projektowej por闚nywalnej z zakresem przedmiotu zam闚ienia – dotycz帷ej projektu przebudowy, rozbudowy lub budowy drogi powiatowej (lub klasy wy窺zej) w pasie drogi publicznej o d逝go軼i min. 1 km. Realizacja tych projekt闚 musi by potwierdzona po鈍iadczeniami.
4.2) kadra techniczna:
- zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca na czas realizacji zam闚ienia b璠zie dysponowa osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezb璠nych do wykonania zam闚ienia:
a) Koordynator projektu (projektant) – osoba posiadaj帷a uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ogranicze w specjalno軼i drogowej lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, do wykonywania kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym uprawniaj uprawnienia budowlane w/w specjalno軼i umo磧iwiaj帷e zrealizowanie przedmiotowego zam闚ienia,

Weryfikacja spe軟ienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wst瘼nego o鈍iadczenia o spe軟ianiu tego warunku zgodnie z wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2a i 2b do SWZ a nast瘼nie na podstawie wype軟ionego formularza stanowi帷ego za陰cznik Nr 3 i 4 do SWZ, z這穎nego na wezwanie Zamawiaj帷ego przez Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona. Zamawiaj帷y okre郵aj帷 wymogi dla os鏏 w zakresie posiadanych uprawnie dopuszcza odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz odpowiadaj帷e uprawnienia wydane obywatelom pa雟tw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich UE. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia musz wykaza, 瞠 陰cznie spe軟i w/w warunek.

4.3) potencja techniczny:
- zamawiaj帷y nie wyznacza szczeg馧owego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i tej umowy, okre郵one zosta造 w za陰czniku nr 6 do SWZ.
Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacjach wymienionych w istotnych postanowieniach umowy 10. Wszystkie postanowienia 10 stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod. Zmiany te nie stanowi jednocze郾ie zobowi您ania Zamawiaj帷ego do wyra瞠nia takiej zgody. W przypadku ka盥ej zmiany, o kt鏎ej mowa powy瞠j po stronie wnosz帷ego propozycje zmian le篡 udokumentowanie powsta造ch okoliczno軼i.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-01 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: 3. Oferty zostan otwarte w siedzibie zamawiaj帷ego - Powiatowy Zarz康 Dr鏬 w I豉wie, ul. Tadeusza Ko軼iuszki 33A, 14-200 I豉wa, pok. nr 01 za po鈔ednictwem Platformy zakupowej: https://www.platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 09:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.