eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › " Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania-etap I" w formule "Zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
" Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania-etap I" w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Słowiański 17

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 684771040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@um.zagan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://urzadmiasta.zagan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

" Budowa kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Żagania-etap I" w formule "Zaprojektuj i wybuduj"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d0227a9-9642-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037622

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031292/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa kompleksowego systemu monotoringu wizyjnego na terenie Żagania - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d0227a9-9642-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia..gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez rządową Platformę e-Zamówienia zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwanej dalej Platformą. Platforma jest dostępna pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia , dostępny na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach : .doc, .docx, xls, xlsx, pdf, .zip, .7zip lub xml.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliki „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się przekazywanie wszelkich wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej informacji ( przycisk „dodaj załącznik”). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e –Zamówienia.
Dla informacji Zamawiający podaje, że w celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e –Zamówienia wymagany jest : Komputer PC o parametrach minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, z zainstalowanym jednym z poniższych systemów operacyjnych : MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek : Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowsza, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze; albo Tablet/Telefon o parametrach minimum: 4 rdzenie procesora,2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, IOS 10.3, z przeglądarką Chrome 61 lub nowa. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia: formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2.,
- format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy. Szczegółowe informacje w zakresie korespondencji elektronicznej zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 10.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań przy plac Słowiański 17, 68-100 Żagań;
 z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować:
iod@um.zagan.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 prowadzonym w trybie podstawowym, poniżej progów unijnych;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zmianami ), zwana dalej „ustawą Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu, modernizację i budowę, wykonanie „pod klucz”|, opartego na technologii IP systemu monitoringu wizyjnego obejmującego dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu na terenie miasta Żagań. Przedmiot zamówienia należy wykonać w na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty budowlane winna składać się z następujących opracowań i projektów:
• Koncepcje projektowe (rozwiązania organizacyjno-techniczne),
• Część budowlana ( projekty poszczególnych punktów kamerowych, projekt adaptacji pomieszczeń na cele centrum monitoringu przy ul. Jana Pawła II)
• Część elektryczna – przyłącze do zasilania kamer
• Projekty wykonawcze dla celów realizacji inwestycji
• Czasowa organizacja ruchu (na czas prowadzonych robót w pasie drogowym).
• Projekt zabezpieczenia istniejących sieci w razie potrzeby.
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
• Kosztorys robót
• Harmonogram rzeczowo – finansowy.
Oprócz robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej, a także zgłoszenie zakończenia budowy do odpowiednich instytucji.
Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zaprojektowanie i wbudowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w PFU pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W przypadku zastosowania rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, systemowych, parametrów sprzętu i oprogramowania innych niż przewidziane w PFU wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w terminie do 21 dni.

4.3. Inwestycja jest dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić po otrzymaniu promesy z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w widocznym miejscu realizowanego zadania dwóch tablic informacyjnych o realizacji zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – przed rozpoczęciem robót.

4.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz wytycznymi inspektora nadzoru.

4.5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z PFU, i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jego kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest on wystarczający do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy.

4.6. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w programie funkcjonalno-użytkowym,
a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

4.7. Uzgodniony w umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne wykonanie przedmiotu umowy. Termin zakończenia robót budowlano-montażowych wykonawca zobowiązany jest ustalić w sposób umożliwiający zakończenie wszelkich prac geodezyjnych na zadaniu. Przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej winno nastąpić najpóźniej na trzy dni przed terminem odbioru końcowego. Nie przekazanie tego dokumentu do daty jak wyżej stanowić będzie podstawę odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

4.8. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia :
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia;
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane to podał nazwy tych podwykonawców;
3) Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, z powodu nadmiernych trudności technicznych w realizowaniu zadań z różnych branż w jednym terenie budowy przez różnych wykonawców , nadmierne koszty wykonania zamówienia związane z takim podziałem- każdy w Wykonawców dokonywałby wyceny na przygotowanie budowy , zaplecza czy obsługi geodezyjne, co w przypadku wykonania zamówienia przez jednego Wykonawcę stanowić będzie jednorazowy koszt, trudności w skoordynowaniu działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia na jednym placu budowy.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp;
6) Na terenie objętym robotami budowlanymi znajduje się istniejące uzbrojenie podziemne. Wykonawca zobowiązany będzie przez przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem właścicieli sieci. Prowadzenie prac ziemnych, w trakcie których występuje zbliżenie do istniejącego uzbrojenia, winno być wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela sieci. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego zgłoszenia zakończenia zadania – odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej od poszczególnych właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z realizacją prac (w tym ewentualne wyłączenia z sieci energii elektrycznej i innych sieci, koszty nadzorów prowadzonych przez uprawnionych pracowników właścicieli sieci itp.). zgodnie z niniejszym punktem są po stronie Wykonawcy i winny być uwzględnione w cenie ofertowej w kosztach ogólnych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru z zarządcami sieci uzbrojenia terenu, które wynikają z uzgodnień dokumentacji projektowej;
7) Wszelkie koszty związane z likwidacją kolizji elektroenergetycznych w tym także m.in. koszty wyłączeń sieci energii elektrycznej, koszty nadzorów prowadzonych przez uprawnionych pracowników właścicieli sieci Wykonawca winien ująć w cenie ofertowej. Rozliczenie się ww. zakresie z właścicielami sieci leży po stronie Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32333100-7 - Rejestratory obrazu wideo

32333200-8 - Kamery wideo

30211300-4 - Platformy komputerowe

30214000-2 - Stacje robocze

51314000-6 - Usługi instalowania urządzeń wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) najniższa cena - 60 %,= 60 pkt
b) okres gwarancji - 40 %= 40 pkt
a1 ) Oferta z najniższą ceną otrzyma – 60 pkt, każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:
cena najniższa spośród złożonych ofert
Wartość pkt oferty n = ------------------------------------- x 60 % x 100
cena oferty badanej n
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku ;
b1) Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości otrzyma 40 pkt, każda następna oferta oceniania będzie na podstawie wzoru :
okres gwarancji badanej oferty n
Wartość pkt oferty n = ---------------------------------------- x 40 % x 100
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące (należy podać w miesiącach). Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego jak 24 miesiące lub nie podania żadnego okresu gwarancji – oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SWZ.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy jak 60 miesięcy, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów jak za 60 miesięcy gwarancji i taka wartość zostanie przyjęta do umowy, w przypadku wyboru oferty;
16.2. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta to 100 punktów( 60 punktów za kryterium Cena + 40 punktów za kryterium Okres Gwarancji.
16.3. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z największą ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwwrancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 100 000 zł.;
2) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli :
- wykaże się, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie monitoringu ( należy przez to rozumieć budowę lub przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 2351 ze zm. ) o wartości minimum 500 000 zł. brutto,
- dysponuje personelem, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia tj. :
co najmniej jedną osobą na stanowisku Kierownika robót branży elektrycznej, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w zakresie branży elektroenergetycznej;
co najmniej 1 osobą na stanowisku projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania;
co najmniej 1 osobą na stanowisku projektanta w specjalności konstrukcyjno- budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane uprawiające do projektowania . Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania w/w zakresach uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów( Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1078), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -zał. nr 4.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą :
Uwaga! przekazanie interaktywnego formularza ofertowego (wypełnionego przez Wykonawcę na Platformie dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl nie stanowi złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SWZ, ale jest wymagane, zgodnie z Regulaminem Platformy e-Zamówienia, celem wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i prawidłowego złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Szczegóły oferty uzupełniane w interaktywnym formularzu oferty na platformie , zamieszczonym w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” muszą być zbieżne z tymi, które Wykonawca zaoferuje w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie
z art. 125 ust.1 Pzp ) -zał. nr 2,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestry Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli i Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, i o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
3) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w podpunkcie poprzedzającym : pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
8.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) dokument (aktualna polisa lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 100 000 zł.
2) wykaz robót budowlanych- zał. nr 5, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -zał. nr 6;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1) W ofercie Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia podają nazwy Firm wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i wskazują Pełnomocnika do ich reprezentacji ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 2). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy prawnych wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują usługę lub robotę budowlaną, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy;
4) Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, oraz przewiduje zmiany w umowie w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym na termin jej realizacji;
Zmiany w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca może zmienić podwykonawcę, lub zrezygnować z Podwykonawcy. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejszą niż wystąpienie w/w zmian;
zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy :
- Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót, jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobę z wymaganymi uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, po dostarczeniu Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień przez w/w osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy/ kierownika robót. Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz kierownika robót może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy; ;
Zmiana w zakresie wynagrodzenia. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
a) zmiana cen jednostkowych nastąpi o ½ wskaźnika cen produkcji budowlano
montażowej ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (PGUS) (dalej jako „wskaźnik waloryzacji”) uwzględniając, że podział ryzyka jest 50% dla każdej strony. Do wyliczeń należy przyjąć ostatni ogłoszony przed datą złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej ogółem,
b) waloryzacja nastąpi na wniosek Strony, najwcześniej po 6 miesiącach od podpisania umowy oraz przy wzroście lub obniżeniu wskaźnika waloryzacyjnego określonego powyżej, o co najmniej 5 %, przy czym jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert,
Szczegóły waloryzacji wynagrodzenia i zmian w umowie zostały określone w punkcie 9.3 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowiena.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.