eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Mordarce oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1 w SiekierczynieOgłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Mordarce oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIMANOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminalimanowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminalimanowa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/90551c6b-23af-457e-bacd-12905ee67fcb

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Mordarce oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-256daad4-6cc3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000808/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Budowa infrastruktury sportowe-rekreacyjnej przy Szkole Podstwowej w Mordarce oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

PROW na lata 2014-2020 (za pośrednictwem LGD)

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460483/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 316570,34 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 - Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Mordarce (plac zabaw wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem obiektu).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 194656,22 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 - Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowe nr 1 w Siekierczynie(plac zabaw oraz ogrodzenie obiektu)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 121914,12 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 326092,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 246000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogólnobudowlane Jan Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7371137961

7.3.3) Ulica: Siekierczyna 122

7.3.4) Miejscowość: Limanowa

7.3.5) Kod pocztowy: 34-600

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167238,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 119925,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WERAN sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 894-300-72-67

7.3.3) Ulica: Nowodworska 12/9

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-433

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119925,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.