eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Nadleśnictwa Krotoszyn w 2022 roku - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Nadleśnictwa Krotoszyn w 2022 roku - II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krotoszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250027755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiewiórowskiego 70

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 725 32 68

1.5.8.) Numer faksu: 62 725 34 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krotoszyn@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krotoszyn.poznan.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Nadleśnictwa Krotoszyn w 2022 roku - II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d553e1a6-60f9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036663

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00190855/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.2 Usługi z zakresu gospodarki leśnej planowane do wykonania w 2022 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00323801/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.20.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 489583,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art.
6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U.2021.0.1275 z późn.
zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie dwóch
obwodów łowieckich Ośrodka Hodowli Zwierzyny nadleśnictwa (dalej zwanego również jako
OHZ), do wykonania na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn w roku 2022.
W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: organizację polowań, zagospodarowanie
obwodów łowieckich, budowę urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny, ochronę pól
uprawnych i łąk przed szkodami od zwierzyny. Opis czynności zawiera załącznik nr 9 do SWZ.
Organizacja polowań.
W trakcie polowań prowadzący polowanie działając z ramienia Zamawiającego jest
upoważniony do bezpośredniego wydawania obsłudze polowania poleceń związanych z
wykonywaniem niezbędnych zadań związanych z prawidłową obsługą polowania.
Przed rozpoczęciem polowania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
􀀀 wyposażenie naganiaczy i innych osób obsługujących polowanie z ramienia Wykonawcy w
kamizelki ostrzegawcze (w kolorze ustalonym z prowadzącym polowanie) oraz odpowiednią
odzież i obuwie ochronne w zależności od panujących warunków atmosferycznych, a także
dbałość o ich używanie przez obsługę polowania podczas całego polowania aż do ogłoszenia
jego zakończenia;
􀀀 zabezpieczenie właściwego wyposażenia apteczki;
􀀀 zabezpieczenie innych materiałów niezbędnych do prawidłowej obsługi polowania (haki do
transportu tusz ubitej zwierzyny, linki do ściągania zwierzyny itp.);
􀀀 punktualne (zgodnie z zaleceniem Przedstawiciela Zamawiającego prowadzącego dane
polowanie zbiorowe) zgromadzenie podległych osób (naganiaczy i pomocników) i właściwie
ustawienie ich do odprawy, a także odpowiednie rozlokowanie środków transportu; miejscem
zbiórki jest Dom Łowiecki w Baszkowie (Baszków 116, 63-760 Zduny); w przypadku ewentualnej
zmiany miejsca zbiórki Zamawiający jednoznacznie wskaże w Wykonawcy nowe miejsce
zbiórki.
Obsługa polowania pędzonego obejmuje:
􀀀 zapewnienie każdego dnia polowania odpowiedniej liczby naganiaczy do wypłaszania
zwierzyny w ilości co najmniej 12 osób w tym minimum dwóch osób przygotowanych do
patroszenia zwierzyny;
Do obowiązków nagonki należy w szczególności: patroszenie upolowanej zwierzyny zgodnie
zachowaniem zasad stosowania bioasekuracji w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania
się wirusa ASF; ściąganie do miejsc załadunku, donoszenie oraz załadunek ubitej zwierzyny na
środek transportu, rozładunek na pokocie oraz w punkcie skupu wraz z pomocą przy ważeniu;
przygotowanie ogniska w trakcie przerwy śniadaniowej podczas trwania polowania;informowanie prowadzącego polowanie zbiorowe o wszelkich przypadkach odnalezienia
podczas poszczególnych pędzeń padłej lub rannej zwierzyny;
􀀀 zapewnienie w każdym dniu polowania odpowiedniej liczby psów do wypłaszania zwierzyny w
ilości co najmniej 8 szt. Zamawiający wymaga aby to były wcześniej sprawdzone w łowisku psy
ras myśliwskich lub ich mieszańce o cechach użytkowych spełniających wymogi dla psów
używanych podczas polowań zbiorowych na zwierzynę grubą. O ilości psów w danym dniu
polowania decyduje zlecający; Wykonawca jest zobowiązany do posiadania minimum jednego
dodatkowego psa, który będzie psem zapasowym do wykorzystania w sytuacji zranienia lub
zagubienia się innego psa biorącego udział w polowaniu;
Wskazane jest zaopatrzenie psów w jaskrawe elementy ułatwiające ich rozpoznanie w czasie
polowania.
􀀀 zapewnienie w każdym dniu polowania środka transportu do przewożenia upolowanej
zwierzyny wyposażonego w karawan umożliwiający podwieszania upolowanej zwierzyny.
Środek transportu musi posiadać aktualny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC i NW.
Używany karawan powinien być zaopatrzony w pojemnik na narogi, pojemnik na wodę do mycia
rąk oraz dostosowany do zasad bioasekuracji w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania
się wirusa ASF
􀀀 zapewnienie w trakcie polowania środków transportu dla myśliwych i naganiaczy.
􀀀 przygotowanie miejsca pokotu (dostarczenie i ułożenie gałęzi świerkowych, rozpalenie
ogniska oraz pochodni, ułożenie pokotu wg wskazań prowadzącego polowanie, zabezpieczenie
ubitej zwierzyny przed uszkodzeniami powodowanymi przez psy.
Nie później niż 2 dni przed terminem polowania wykonawca otrzyma pisemne zlecenie, w którym
będą określone ilości i zakresy prac. Za zgodą stron termin przesłania zlecenia może ulec
skróceniu.
Zagospodarowanie obwodów łowieckich
W ramach zagospodarowania obwodów łowieckich Wykonawca zapewni: uprawę poletek
łowieckich poprzez ręczny siew i zbiór płodów, mechaniczną orkę, bronowanie,
kultywatorowanie, wysiew nasion i nawozów przy użyciu siewnika. Material siewny zapewni
Zamawiajacy, mechaniczne wyoranie ścieżek podchodowych,
Budowa i naprawa urządzeń łowieckich
W ramach tych zadań Wykonawca zapewni:
􀀀 budowę urządzeń łowieckich. Materiał do budowy ambon, zwyżek i lizawek zapewni
Zamawiający.
􀀀 transport materiału przeznaczonego do budowy urządzeń łowieckich oraz transport tych
urządzeń do określonego przez leśniczego miejsca w łowisku wykonany ciągnikiem,
􀀀 naprawę tych urządzeń z materiału nadleśnictwa zgodnie z zaleceniami leśniczego,
􀀀 rozbiórkę urządzeń łowieckich przeznaczonych do likwidacji.
Dokarmianie zwierzyny
W ramach tych zadań Wykonawca zapewni:
􀀀 dokarmianie zwierzyny polegające na wykładaniu karmy np. kukurydzy, buraków, kiszonki czy
lizawek solnych w określonych przez leśniczego miejscach - materiał nadleśnictwa
􀀀 transport karmy np. kukurydzy, buraków, kiszonki czy lizawek solnych do określonych przez
leśniczego miejsc wykonany ciągnikiem- materiał nadleśnictwa
􀀀 przygotowanie łowiska do polowań polegające na wykonaniu wizur, usuwaniu
przeszkadzających gałęzi i krzewów, itp.
Ochrona pól uprawnych i łąk przed szkodami od zwierzyny.
􀀀 zabezpieczenie pól przed szkodami polegać będzie na wykonaniu grodzeń i pastuchów oraz
na wykładaniu środków odstraszających ( materiał nadleśnictwa).
􀀀 wysiew i przyoranie ziarna kukurydzy na pasach zaporowych. Materiał siewny zapewni
Zamawiający.
􀀀 Wykonawca zapewni pilnowanie pól w celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez
zwierzynę.
Szczegółowy określenie ilości godzin do wykonania zawiera załącznik nr 8 do SWZ. Określenie
ilości godzin ma charakter szacunkowy. Faktyczna ilość godzin może być mniejsza lub większa,co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z
zasadami etyki i zwyczajów łowieckich oraz z obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności zgodnie z: 1) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.:
Dz.U.2021.0.1275 z późn. zm.), 2) ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), 3) ustawą z dnia 13
października1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U.2020.1683 z późn. zm), 4) Instrukcją
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki
leśnej” - wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia
20 kwietnia 2012 r., 5) Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem
Nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r., 6) wytycznymi
specyfikacji warunków zamówienia 7) wskazaniami Zamawiającego ustalanymi w trakcie
wykonywania zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad bioasekuracji przy patroszeniu tusz,
utylizacji patrochów oraz transporcie tusz, opisanych z załączniku nr 10 do SIWZ.
4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (nomenklatura CPV)
77200000-2 Usługi leśnictwa
77600000-6 Usługi myśliwskie .
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te
polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego
zamówienia. Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP został zawarty w
rozdziale IV SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną w postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 627177,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 627177,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.