eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)Ogłoszenie z dnia 2023-01-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230474

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzdpl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdplipsko.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f90368b7-9630-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036399

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015007/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa-modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1904W, 1908W na terenie powiatu lipskiego (2 zadania)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

pzp.powiatlipsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: pzp.powiatlipsko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji) odbywa się elektronicznie: a. przy użyciu Platformy zakupowej o której mowa w Rozdziale I niniejszej SWZ, b. poczty elektronicznej. 2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia w BZP lub Identyfikator Postępowania z Platformy zakupowej. 3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w: a. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz b. rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 5) Dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ. 6) Forma złożenia oferty - zgodnie z pkt. XI.1 niniejszej SWZ. 1) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem: Platformy zamówieniowej : http://pzp.powiatlipsko.pl
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: PDF, DOC, DOCX, RTF, XPS, ODT i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ze względów technicznych rozmiar przesyłanych plików nie może przekraczać 150 MB. 4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie Platformy zamówieniowej. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie skanu dokumentu pierwotnie wytworzonego i wypełnionego w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Powstały w ten sposób dokument elektroniczny Zamawiający traktował będzie jako ofertę złożoną w postaci elektronicznej niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument ten zostanie opatrzony prawidłowym podpisem. 5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w osobnym odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy zamówieniowej. Po upływie terminu do składania ofert wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuje, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem: inspektor@cbi24.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą, c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej, f) archiwizacji postępowania. 4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania. 6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO: a) prawo dostępu do danych (art. 15), b) prawo sprostowania danych (art. 16), c) prawo do usunięcia danych (art. 17), d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy. 10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDP.TP.01.PD.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów-Rybiczyzna-Grabowiec na odc. od skrzyżowania z DW 747 do m. Ciecierówka Zakres realizowanej inwestycji obejmuje:
a) roboty pomiarowe na długości 2,20km
b) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15cm, obustronnie w ilości 987,30m3,
c) wykonanie wykopów na poszerzeniu jezdni w ilości 789,84m3,
d) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni (2632,80m2),
e) wykonanie opornika (podbudowy) z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5mm o grubości 30cm stabilizowanego mechanicznie (2632,80m2),
f) oczyszczenie i skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych (22152,00m2) oraz niebitumicznych (2632,80m2),
g) wyrównanie istniejącej podbudowy (opornika z kruszywa naturalnego) mieszanką mineralno-bitumiczną AC16P, KR1/2 w ilości 75kg/m2 (197,46 Mg),
h) wykonanie nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4cm (warstwa ścieralna), szerokość 5,0m na całej długości odcinka 2200mb (11075,00m2) oraz w-wy wiążącej z AC16W, KR1/2 o grubości warstwy 5cm i szerokości 5,1m w ilości 11297,00m2,
i) rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzeń pod warstwę wiążącą o wytrzymałości powyżej 80kN/m: (4388,00m2),
j) wykonanie mechaniczne poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm dolomitowego o grubości 15cm i szerokości 1,0m (4388,00m2),
k) oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, grubość namułu 20cm: 4375,00mb


2. Lokalizacja inwestycji

Teren objęty opracowaniem położony jest w województwie mazowieckim, powiat lipski na terenie gminy Rzeczniów w miejscowości Marianów, Rybiczyzna, Grabowiec. Początek odcinka drogi powiatowej znajduje się w km 0+000 (połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną drogi wojewódzkiej DW747), natomiast koniec w km 2+200 w miejscowości Ciecierówka. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr 1103, 1101, 712 oraz 496, które stanowią granice pasa drogowego drogi powiatowej. Droga przechodzi przez teren niezabudowany oraz częściowo zabudowany w miejscowości Marianów, Rybiczyzna.

3. Ogólna charakterystyka obiektu

Istniejąca droga powiatowa, umożliwia dojazd do lokalnych zabudowań oraz sąsiadujących użytków rolnych. Droga powiatowa nr 1904 posiada nawierzchnie bitumiczną o zmiennej szerokości średnio 4,0m z licznymi wybojami ubytkami, typ szlakowy z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości od 0,7 m do 1,2 m. Odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy i dalej na przyległy teren i do rowów przydrożnych.

Parametry techniczne drogi (stan projektowany):
 Klasa techniczna drogi – droga powiatowa,
 Kategoria ruchu: KR 1/2,
 Długość odcinka: 2200,00 mb,
 Przekrój jezdni: szlakowy, o spadku daszkowym 2%,
 Szerokość jezdni: 5,0 m,
 Pobocze utwardzone, obustronne o szerokości 1,0 m i spadku 8%,
 Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy i rowów przydrożnych.
1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1908W Wielgie-Łaziska-Gołębiów od Wielgiego do Rafałowa w km 0+000 do 6+360 dł. odcinka 6360 mb
Zakres realizowanej inwestycji obejmuje:
l) roboty pomiarowe na długości 6,36km,
m) karczowanie krzaków i podszycia 0,5ha,
n) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 20cm, obustronnie w ilości 468,00m2,
o) frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki o średniej głębokości 4cm w ilości 1618,91m2,
p) wykonanie części przelotowej przepustu z rur betonowych o średnicy 1500mm w ilości 10,0mb wraz ze ściankami czołowymi,
q) roboty rozbiórkowe,
r) wykonanie wykopów oraz nasypów,
s) wykonanie chodników oraz zjazdów z kostki brukowej,
t) wykonanie krawężnika betonowego na ławie z betonowej,
u) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
v) wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni,
w) oczyszczenie i skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych,
x) wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC16W dla KR3-4 w ilości 3081,24t,
y) wykonanie nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4cm dla KR3-4 (warstwa ścieralna),
z) wykonanie mechaniczne poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10cm i szerokości 1,0m (12495,00m2),
aa) oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu o długości 1000,00mb,
bb) wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,
cc) wykonanie przepustów z rur PEHD o średnicy 400mm o długości 6,0m (120,00mb) wraz ze ściankami czołowymi prefabrykowanymi


2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej położony jest w województwie mazowieckim, powiat lipski na terenie gminy Ciepielów. Droga powiatowa nr 1908W Wielgie- Łaziska- Gołębiów od Wielgiego do Rafałowa zlokalizowana na działkach ewidencyjnych nr 755, 767 w m. Wielgie oraz na działce nr ewidencyjny 1372 w m. Łaziska. Droga powiatowa przechodzi przez teren niezabudowany oraz zabudowany.

4. Ogólna charakterystyka obiektu

Istniejąca droga powiatowa, umożliwia dojazd do lokalnych zabudowań oraz sąsiadujących użytków rolnych. Droga powiatowa nr 1908 posiada nawierzchnie bitumiczną o zmiennej szerokości od 4,5 do 5,0m. Nawierzchnia jezdni charakteryzuje się deformacjami trwałymi w postaci kolein z licznymi wybojami, ubytkami oraz spękaniami siatkowymi. Posiada przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy, typ szlakowy
z poboczami ziemnymi o szerokości 1,0m. Odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy, dalej na przyległy teren i do rowu przydrożnego.

Parametry techniczne drogi (stan projektowany):
 Klasa techniczna drogi – droga powiatowa,
 Kategoria ruchu: KR 3/4,
 Długość odcinka: 6360,00 mb,
 Przekrój jezdni: szlakowy, o spadku daszkowym 2% na odcinku prostym,
 Szerokość jezdni: 5,0-5,5 m,
 Pobocze utwardzone, obustronne o szerokości 1,0 m i spadku 6%,
 Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy i rowów przydrożnych,
 Chodnik: o szerokości 1,5m, jednostronny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej, Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z prawem budowlanym i który prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednego zamówienia związanego z:
remontem/ przebudową/ budową/ drogi - o wartości nie niższej niż 4 000 000,00 zł,
w zakres którego wchodziło wykonanie między innymi:
- robót polegających na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych
przy czym Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie zadanie wykonane w ramach jednej umowy.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Jeżeli wymagana wartość robót w ramach w/w doświadczenia wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w ofercie.
b) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone:
- Kierownik Budowy – 1 osoba, musi posiadać uprawnienia budowlane (wymagane prawem budowlanym) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności. W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: uprawnienia budowlane we wskazanym zakresie oraz dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt. V.1 i V.2 niniejszej SWZ należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp , wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik nr 8

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. VI.2 ppkt. 4) SWZ, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 75 000,00 zł
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w gwarancjach bankowych, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

11. Zamawiający przewiduje zapłatę zaliczki w łącznej wysokości 5% wynagrodzenia należnego wykonawcy.
12. Zamawiający wypłaci zaliczkę przed dokonaniem płatności końcowej (II transza)
13. Podstawą wypłacenia zaliczki jest faktura zaliczkowa wystawiona przez wykonawcę.
14. Zamawiający udzieli zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zaliczkę.
15. Wniosek powinien zawierać:
1) kwotę wnioskowanej zaliczki
2) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki
3) numer rachunku, na który zaliczka ma być wpłacona

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 455 ust 1. ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: pzp.powiatlipsko.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.