eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › "Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudową istniejącej siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu" na potrzeby projektu "Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu"Ogłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudową istniejącej siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu” na potrzeby projektu „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450094751

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej Curie 1

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 216 33 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: arr.lomza@podlaskie.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaskie.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

70.22.Z

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudową istniejącej siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu” na potrzeby projektu „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3c96719-95a2-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035214/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudową istniejącej siedziby ARR S.A. w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby projektu „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platforazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą
elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbierani dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Zalecenia:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
9) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
5. Za datę przekazania oferty oraz wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie - https://platformazakupowa.pl
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie https://platformazakupowa.pl tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, e-mail: sekretariat@zgo.lomza.eu – reprezentowana przez Prezesa Zarządu;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w SWZ prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
8) osobie fizycznej nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ARR.LOMZA/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:
Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego wielofunkcyjnego w części siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży – „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu”, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 154/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.09.2022 r. znak: BUD.6740.1.132.2022 (załącznik nr 1A do SWZ nr 1/ARR.LOMZA/23)
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wskazano: - w projektach architektoniczno-budowlanym i technicznych - zał. nr 1B i nr 1C do SWZ, - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena ofertowa - waga 80 %;
Okres gwarancji – roboty budowlane – waga 20 %
2.1. w kryterium „Cena ofertowa”
Wc = C : Cb x 80 pkt
gdzie:
C – cena ofertowa najniższa brutto ze wszystkich ofert badanych i nieodrzuconych;
Cb – cena ofertowa brutto oferty badanej.
2.2. w kryterium „Okres gwarancji – roboty budowlane”
Wg = Gb : G x 20 pkt
gdzie:
Gb – okres gwarancji – w miesiącach w ofercie badanej,
G – najdłuższy okres gwarancji – w miesiącach - ze wszystkich ofert badanych i nieodrzuconych.
Minimalny okres gwarancji, liczony od daty odbioru końcowego, deklarowany w ofercie nie może być krótszy niż 48 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji, jaki może zadeklarować Wykonawca wynosi 72 miesiące. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej 72 miesięcy (liczony od daty odbioru końcowego) w kryterium „Okres gwarancji” otrzyma 10,00 pkt. W ofercie długość okresu gwarancji należy podać w miesiącach.
Okresy gwarancji na dostarczone – w ramach realizacji zamówienia urządzenia - będą zgodne z okresami gwarancji producentów, jednak nie krótsze niż 24 miesiące.
3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (suma Wc , Wg i Wt). Sposób obliczenia punktów jest następujący:
Pc = Wc + Wg
gdzie: Pc to suma punktów, którą otrzymała dana oferta.
Maksymalnie oferta wykonawcy może otrzymać 100,00 pkt.
Obliczenia będą prowadzone z dokładnością 0,01 pkt.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. W przypadkach określonych w art. 224 ustawy PZP, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny (art. 224 ust. 6 ustawy PZP).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji - roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ
2. Na podstawie art. 112 ustawy PZP, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:

2.1. dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie;

2.2. dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie;

2.3. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2.3.1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych);
2.3.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zamówienia lub posiadał zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem złożenia tej informacji Zamawiającemu;
2.4. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:

2.4.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie – wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał z należytą starannością: co najmniej 2 (dwa) zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegające na wykonaniu lub remoncie/rozbudowie obiektów biurowych lub obiektów użyteczności publicznej; każde zamówienie o wartości brutto co najmniej 1 500 000,00 PLN.
Jeżeli wykonawca wykaże doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie – rzeczywiście nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonywanego przez niego zakresu prac oraz żądania od niego przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynikać będzie zakres obowiązków wykonawcy i zakres wystawionych przez niego faktur.

W związku z obowiązkiem osobistego wykonania kluczowego zadania zastrzeżonym w Rozdziale 7. ust. 5 pkt 1 wykonawca, a w przypadku konsorcjum wykonawcy wspólnie składający ofertę, muszą wykazać posiadanie doświadczenia określonego w pkt 2.4.1. , aby spełnić warunki udziału w postępowaniu - i w tym zakresie nie może polegać na doświadczeniu innych wykonawców ani podmiotów.

2.4.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) osobą kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - co najmniej 1 osoba,
- osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

2) osobą kierownika robót w specjalności instalacyjnej sanitarnej - co najmniej 1 osoba,
- osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej sanitarnej;3) osobą kierownika robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej - co najmniej 1 osoba,
- osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
- co najmniej 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych lub inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej elektrycznej;

4) osobą kierownika robót w specjalności drogowej - co najmniej 1 osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; - osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: co najmniej 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności drogowej;

5) osobą kierownika robót w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej - co najmniej 1 osoba,
- osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; co najmniej 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej;

Wyżej wymienione osoby, wymienione w pkt. 1 -4, muszą posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych specjalnościach, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

UWAGA:
Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. warunku może wskazać, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), którą przedstawi Zamawiającemu przed zawarciem umowy.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.4.1 niniejszego rozdziału musi być spełniony łącznie przez wykonawców, składających ofertę. W pozostałym zakresie warunki muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie; brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 23 ust. 2 pkt 3 SWZ - z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują część zamówienia - prace, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:
1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2.000 000,00 PLN;

2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie co najmniej 500 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

3) Wykaz robót budowlanych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, , przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

4) Wykaz osób – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Wykonawca dołącza do oferty:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) Zobowiązanie podmiotów trzecich (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP) wg załącznika nr 11 do SWZ;

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
3. Do oferty Wykonawca załącza również:
3.1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3.2. Dokument wadium w przypadku formy innej niż w pieniądzu (oryginał z podpisem elektronicznym)
W przypadku wadium w pieniądzu, Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium na rachunek bankowy Zamawiającego.
4. Sposób i format sporządzenia i przekazywania oświadczeń i dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

5. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez samego pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą wskazany w rozdziale 29. SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach.
1) pieniądzu - przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 32 8757 0001 0002 1539 2000 0010 z dopiskiem: „Wadium – zamówienie nr referencyjny 1/ARR.LOMZA/23”
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej – w formie określonej przepisami właściwymi z uwagi na rodzaj poręczenia lub gwarancji. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy PZP.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Szczegółowo warunki udzielenia zaliczki określone są w § 5a załącznika nr 9 do niniejszej SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1) w wypadku wystąpienia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, w zakresie tych zmian,

2) w wypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia lub uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych, w zakresie terminu zakończenia robót,

3) w wypadku przedłużania się uzgodnień w instytucjach zewnętrznych i organach administracji publicznej z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, w zakresie terminu zakończenia robót;

4) w wypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, w zakresie terminu zakończenia robót,

5) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto robót
zaś cena netto pozostanie bez zmian.

6) w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian postanowień umowy oprócz udokumentowanych w formie pisemnej okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest pisemny umotywowany wniosek (protokół konieczności).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.