eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Realizacja programów rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych wraz z ich przygotowaniem do nurkowaniaOgłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja programów rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych
wraz z ich przygotowaniem do nurkowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000684240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bydgoska 76

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosir.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja programów rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych
wraz z ich przygotowaniem do nurkowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc943d2f-9576-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018258/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Realizacja programów rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, wraz z ich przygotowaniem do nurkowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mosirpila.ezamawiajacy.pl/pn/mosirpila/demand/98252/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452).
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://mosirpila.ezamawiajacy.pl/pn/mosirpila/demand/98252/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z rozp. Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Stroną internetową prowadzonego postępowania jest:
https://mosirpila.ezamawiajacy.pl/pn/mosirpila/demand/98252/notice/public/details
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej MarketPlanet oraz zobowiązuje się korzystając z niej przestrzegać postanowień tej instrukcji.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Udział w niniejszym postępowaniu możliwy jest po bezpłatnej rejestracji/utworzeniu darmowego konta.
Link do rejestracji: https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek
W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, wykonawca powinien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Marketplanet: tel. +48 22 25 72 223, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl
Wykonawca powinien zapoznać się z aktualną instrukcją dla wykonawców dostępną na Platformie
(https://mosirpila.ezamawiajacy.pl) w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES, przy czym wykonawca zobowiązany jest wtedy załączyć oprócz dokumentu, którego podpis dotyczy, oddzielny plik z podpisem, czyli 2 pliki.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny, obsługujący pliki w formacie pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj., w szczególności: .pdf, .xls, .doc, .docx, zip, rar, jpg, przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf o wielkości plików do 100 MB.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) plik załączony przez wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8 (możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert),
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wczytania ich do Platformy.
Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta została złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”.
O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
Po zapisaniu plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń".
Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też oferty nie są widoczne do momentu odszyfrowania ich przez zamawiającego. Ich treść jest dostępna w raporcie oferty, generowanym z zakładki „Oferty”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozp. 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
2.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozp. 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
3.Zgłoszenie żądania ogr. przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozp. 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
4.W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozp. 2016/679, spowoduje ogr. przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub zał. do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozp. 2016/679.
5. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprost. lub uzupełnienia danych osob., o którym mowa w art. 16 rozp. 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego zał.
6.W post. są przetwarzane dane osob. podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozp. 2016/679.
7.W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osob. osób fiz. stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozp. 2016/679.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. 2016/679, zamawiający informuje, że:
1)administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile z siedzibą ul. Bydgoska 76, 64- 920 Piła, reprezentowany przez Dyrektora.
2)Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres e-mail: vadex@vadex.com.pl;
3)dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Realizacja programów rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych wraz z ich przygotowaniem do nurkowania, oznaczenie sprawy: 1/PTP/2023,
4)osoba fizyczna posiada:
a)na podst. art. 15 rozp. 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b)na podst. art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c)na podstawie art. 18 rozp. 2016/679 prawo żądania od administratora ogr. przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO,
9.osobie fizycznej nie przysługuje:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozp. 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozp. 2016/679;
c)na podst. art. 21 rozp. 2016/679 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania osób fiz. jest art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679.
10.Wykonawca ubiegając się o udzielenie zam. publ. jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z udziałem w post., w tym również obow. wynikających z rozp. 2016/679, w szczególności obowiązek inf. przewidziany w art. 13 rozp. 2016/679 względem osób fiz., których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek inf. wynikający z art. 13 rozp. 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fiz., której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymaganie dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać:
1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b,
2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2
‒ w zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.10)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/PTP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wraz z ich przygotowaniem do nurkowania. Celem projektu jest rehabilitacja społeczna poprzez sport ekstremalny (nurkowanie) osób z niepełnosprawnościami (osoby z autyzmem, osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi, osoby z chorobami postępującymi). Zajęcia muszą być prowadzone zgodnie z wymogami zasad bezpiecznego nurkowania wg. standardów HSA.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80414000-9 - Usługi szkół nauki nurkowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 390 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika projektu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia:
- basenem spełniającym określone w OPZ warunki,
- bazą nurkową spełniającą określone w OPZ warunki,

b) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami:
- kierownik projektu – osoba posiadająca uprawnienia instruktora nurkowania HSA (certyfikat poświadczający możliwość uczenia/szkolenia instruktorów nurkowych HSA, który w okresie ostatnich 5 lat kierował lub nadzorował realizację co najmniej jednej usługi polegającej na realizacji innowacyjnych projektów rehabilitacji społecznej/ruchowej;
- Kurs Dyrektor HSA – osoba posiadająca uprawnienia (poświadczone certyfikatem) uczenia/szkolenia instruktorów nurkowych HSA, w szczególności w zakresie typów niepełnosprawności, wymaganych dostosowań programu szkolenia osób z niepełnosprawnościami i planowanych efektów oraz określania dostępności miejsc nurkowania,
- 6 instruktorów nurkowania posiadających doświadczenie w organizacji nurkowania osób z niepełnosprawnością znaczną oraz certyfikaty instruktora HSA,
- 6 asystentów nurkowych, posiadających certyfikaty nurka ratownika (rescue),
- pedagog specjalny (wykształcenie jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia w zakresie pedagogiki specjalnej oraz przygotowanie pedagogiczne), posiadający doświadczenie w pracy instruktora nurkowego,
- fizjoterapeuta (wykształcenie jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia o specjalności fizjoterapia), posiadający doświadczenie w pracy instruktora nurkowego,
- lekarz nurkowy (lekarz medycyny sportowej, zajmujący się leczeniem hiperbarycznym lub po specjalnym kursie organizowanym przez Klinikę Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni lub Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie), posiadający doświadczenie w kwalifikowaniu do nurkowania osób z niepełnosprawnością,

UWAGA:
Doświadczenie kierownika projektu jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez tę samą osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4 ustawy Pzp – sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 6 do SWZ) – dotyczy wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 8 do SWZ).

b) oświadczenie o posiadaniu umowy z basenem spełniającym określone w OPZ warunki (ze wskazaniem basenu),

c) oświadczenie o posiadaniu umowy z bazą nurkową spełniającą określone w OPZ warunki (ze wskazaniem bazy nurkowej).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1 do SWZ;
UWAGA:
Formularz generowany przez Platformę jest „narzędziem technicznym”, niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza oferty. Brak złożenia formularza ofertowego, zgodnego z zał. nr 1 do SWZ będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, stosownie do zapisów art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
W przypadku rozbieżności w treści między formularzem ofertowym (zał. nr 1 do SWZ) a formularzem generowanym przez Platformę, jako wiążącą zamawiający uzna treść zał. nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SWZ;
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania – w tym do podpisania oferty – w postaci odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) – zał. nr 3 do SWZ;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zał. nr 4 do SWZ;
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) – zał. nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór zał. nr 2 do SWZ – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 455 Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do w razie zaistnienia przynajmniej jednej z okoliczności:
a) działanie siły wyższej;
b) zmiany przepisów prawa;
c) zmiany umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia:
a) zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy;
b) zmiany wysokości min. wynagr. za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezp. społ. lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK.

6. W sytuacji zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja) – art. 439 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że:
a) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
b) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy;
c) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego;
d) Strona może żądać zmiany wynagrodzenia jeżeli wg ogłoszonego przez GUS wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 6. (szóstym) miesiącu obowiązywania umowy, ceny towarów i usług w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego zmienią się o więcej niż 10%. W takim przypadku wynagrodzenie za prace wykonane w okresie od 7. (siódmego) do ostatniego miesiąca obowiązywania umowy zostanie odpowiednio zmienione o kwotę równą iloczynowi wynagrodzenia na podstawie faktury częściowej i wskaźnika cen towarów i usług ogółem pomniejszonego o 10%. Zmiana wynagrodzenia za prace wykonane od 7. (siódmego) do ostatniego miesiąca obowiązywania umowy powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia za cały przedmiot umowy;
e) waloryzacja obliczona jest dla wartości netto wynagrodzenia, a następnie doliczany jest należny podatek VAT,
f) wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez Stronę umowy, która domaga się zmiany wynagrodzenia, oświadczenia o zmianie wartości wskaźnika, o którym mowa w pkt. c oraz przedstawienia kalkulacji potwierdzającej zmianę wysokości tego wskaźnika o wartość nie mniejszą niż opisana w pkt. d;
g) jeżeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami pkt. a-d Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
- przedmiotem umowy są usługi;
- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

7. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:
a) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany; ciężar dowody zmiany spoczywa na Wykonawcy,
b) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany; wniosek winien być złożony co najmniej 14 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego stosownej procedury w tej sprawie, chyba że należy uzasadni złożenie wniosku w terminie późniejszym;
c) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsca pełny zakres zmian zawiera zał. nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mosirpila.ezamawiajacy.pl/pn/mosirpila/demand/98252/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia nie może być podzielony na części, ponieważ stanowi spójną całość. Wymaga ścisłej koordynacji w realizacji poszczególnych komponentów.
2. Postępowanie jest częścią projektu „Miasto Piła z nową energią!”, realizowanego przez Gminę Piła w ramach Programu Rozwój Lokalny. Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa na mocy umowy o dofinansowanie nr 8/2021/RL z dnia 10 grudnia 2021 r.
3. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w zakresie krajowych podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.