eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.Ogłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@erzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.erzeszow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4919820d-6b1f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456535/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-D.271.110.280.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.
Zakres zamówienia obejmuje:
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
1) Odpady z targowisk – kod odpadu 20 03 02
2) Odpady komunalne zmieszane – kod odpadu 20 03 01
3) Odpady opakowaniowe – kod odpadu 20 01 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07.
3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu targowisk miejskich i siedziby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie:
1) Miejski plac targowy przy ul. Targowej
2) Miejski plac targowy przy ul. Moniuszki
3) Miejski plac targowy przy ul. Gen. Dworaka
4) Miejski plac targowy przy ul. Staszica
5) Miejski plac targowy przy ul. Broniewskiego
6) Miejski plac targowy przy ul. Wyspiańskiego
7) Miejski plac targowy przy ul. Kochanowskiego
8) Siedziba Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów przy ul. Ks. J. Jałowego 23A, Rzeszów.
4. Dostarczenie na czas świadczenia usługi pojemników na odpady komunalne w ilości i o pojemościach oraz do miejsc wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa
i wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
5.1Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji
5.2 projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikiem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 754461,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 754461,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 754461,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 813-00-09-854

7.3.3) Ulica: Al. gen. Wł. Sikorskiego 428

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-304

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 754461,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.