eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrówno › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pląchawy na terenie Gminy Dąbrówno.Ogłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pląchawy na terenie Gminy
Dąbrówno.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBRÓWNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 21

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrówno

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-120

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 89 647 40 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dabrowno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.dabrowno.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pląchawy na terenie Gminy
Dąbrówno.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e53a82d9-5844-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001124/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pląchawy na terenie Gminy Dąbrówno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00306272/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DRZ.271.2.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pląchawy na terenie Gminy Dąbrówno.
Zadanie obejmuje:
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski) na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego,
2) zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych w dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest zaprojektować w pasie drogowym budowę kanału technologicznego, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680),
3) opracowanie docelowego projektu organizacji ruchu drogowego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami,
4) pozyskanie map do celów projektowych,
5) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego,
6) uzyskanie decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę (jeżeli będzie niezbędne dla realizacji robót budowlanych) lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeżeli decyzja administracyjna dotycząca pozwolenia na budowę nie będzie wymagana przepisami prawa),
7) wykonanie robót budowlanych zgodnie z wcześniej opracowaną, zaakceptowaną przez Zamawiającego, dokumentacją techniczną,
8) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dróg,
9) pełnienie nadzoru autorskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – rozdziale II i stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ lub Specyfikacją).
Zamówienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj.
3. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub/i podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 6, określone w Opisie przedmiotu zamówienia. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi, Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnić na czas realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 6, zwane dalej pracownikami, na podstawie umowy o pracę pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:
1) prace rozbiórkowe, prace montażowe, prace porządkowe – sprzątanie terenu, przygotowanie terenu, układanie nawierzchni i krawężników, oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne,
2) operatorzy maszyn sprzętu i urządzeń (obsługa sprzętu, maszyn i urządzeń), obejmujące cały zakres rzeczowy zamówienia wskazany w SWZ, dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie, wykonujący prace objęte zakresem zamówienia wskazanym w SWZ, dokumentacji technicznej oraz umowie – których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył oświadczenie, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 3, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i powinno zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj zawartej umowy o pracę, okres zatrudnienia, stanowisko i zakres obowiązków pracownika, dla każdej osoby skierowanej do realizacji zamówienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia może żądać kopii umów o pracę i/lub innych dokumentów, o których mowa w art. 438 ust. 2 ustawy, z których jednoznacznie będzie wynikać, iż skierowane do realizacji zamówienia osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną.
7. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców i dalszych podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1494778,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2272472,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1494778,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7210000613

7.3.3) Ulica: ul. Fabryczna 9

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1494778,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.