eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Dostawa energii cieplnej (sprzedaż, przesyłanie i dystrybucja) do budynków Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 oraz ul. Bydgoskiej 2 A.Ogłoszenie z dnia 2022-01-25

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii cieplnej (sprzedaż, przesyłanie i dystrybucja) do budynków Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 oraz ul. Bydgoskiej 2 A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSGE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000019991

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632425421

1.5.8.) Numer faksu: 632491655

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik@zsge.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsge.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.zsge.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii cieplnej (sprzedaż, przesyłanie i dystrybucja) do budynków Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 oraz ul. Bydgoskiej 2 A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86eddc8d-7de9-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

art. 305 ust. 1, w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy; Zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z
przyczyn:
a) technicznych o obiektywnym charakterze,
b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów
- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-KG.260/1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii cieplnej (sprzedaż, przesyłanie i dystrybucja) do budynków Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie przy ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 oraz ul. Bydgoskiej 2 A.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 400000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 400000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 400000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin sp. z oo.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon 310013652

7.3.3) Ulica: Gajowa 1

7.3.4) Miejscowość: Konin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 400000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa została zawarta na czas nieokreślony
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonych negocjacji

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.