eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goczałkowice-Zdrój › Budowa placu zabaw w Goczałkowicach -Zdroju jako miejsce aktywnego wypoczynkowego i rekreacjiOgłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw w Goczałkowicach –Zdroju jako miejsce aktywnego wypoczynkowego i rekreacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goczałkowice-Zdrój

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 13

1.5.2.) Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@goczalkowicezdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.urzad.goczalkowicezdroj.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.urzad.goczalkowicezdroj.pl/rok-2021

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw w Goczałkowicach –Zdroju jako miejsce aktywnego wypoczynkowego i rekreacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f43facc-3ca8-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002879/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa placu zabaw w Parku Zdrojowym w Goczałkowicach -Zdroju

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00255839/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PR.ZP.271.007.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 302389,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pod nazwą: “ Budowa placu zabaw w Goczałkowicach –Zdroju jako miejsce aktywnego wypoczynkowego i rekreacji” obejmuje budowę i wyposażenie placu zabaw w następujące elementy:
- zestawy zabawowe 1 szt.- huśtawka na sprężynie 2 szt.- karuzela tarczowa z siedziskami 1 szt..- dwie huśtawki i bocianie gniazdo 1 szt.- huśtawka wagowa 2 szt.- piramida liniowa 1 szt. -huśtawka na linach 1 szt. - zjeżdżalnia wysoka 1 szt.- statek 1 szt.- zjeżdżalnia niska 1 szt. - ławka ogrodowa 6 szt.- kosz na śmieci 6 szt.- tablica informacyjna przy wejściu na plac zabaw z regulaminem 1 szt.- ogrodzenie placu zabaw wraz z furtkami. Urządzenia na plac zabaw należy wykonać z naturalnego surowca – drewna. np. robinii akacjowej,. Drewno musi charakteryzować się naturalną, jasną kolorystyką, odznaczać się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, nie wymagającą impregnacji i może być kotwione bezpośrednio wgruncie. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w postaci mat przerostowych na powierzchni 373,50 m2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtką. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:
-dokumentacja projektowa – załącznik nr 6 do SWZ;
-szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7 do SWZ;-przedmiar robót – załącznik nr 8 do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 461846,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 513771,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 461846,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.U.H. M&S BRUK Michał Szczygieł, Szymon Zieleźnik s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381779258

7.3.3) Ulica: Źródlana

7.3.4) Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 43-230

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 461846,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.