eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - na terenie Gminy GrudziądzOgłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – na terenie Gminy Grudziądz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00053148200024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. J. Wybickiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@gopsgrudziadz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gopsgrudziadz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.gopsgrudziadz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – na terenie Gminy Grudziądz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8418ce0-5c05-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00312052/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876), polegające na realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Grudziądz, którym Zamawiający przyznał te usługi stosowną decyzją administracyjną. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują czynności określone przepisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania polegających na:
1) uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych;
2) pielęgnacji - jako wspieranie procesu leczenia, w tym pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych;
3) rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu w różnych formach terapii zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.);
3. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzysta szacunkowo 3 dzieci i 2 osoby dorosłe w wymiarze ok. 140 godzin miesięcznie.
4. Zamawiający zaznacza, że pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych, tj. dojścia lub dojazdu do podopiecznego ani powrotu po wykonanej usłudze przy czym Strony przyjmują, że 1 godzina usługi równa się 60 minut zegarowych.
5. Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalną ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane.
6. Świadczeniobiorcami usług będą mieszkańcy gminy Grudziądz.
7. Usługi będą świadczone na terenie gminy Grudziądz, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, bądź w innym miejscu uzgodnionym pomiędzy świadczeniobiorcą a Wykonawcą i z wykorzystaniem sprzętu Wykonawcy.
8. Usługi będą świadczone od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: 7.00-18.00.
9. Wykonawca zapewni stały kontakt telefoniczny z wyznaczoną przez siebie osobą koordynującą przedmiot zamówienia w dni robocze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w godzinach pracy Ośrodka.
10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania miesięcznych harmonogramów świadczonych usług, które przechowuje w swojej dokumentacji oraz zobowiązuje się do dostarczania ww. harmonogramu na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Harmonogram sporządzany jest oddzielnie na każdego świadczeniobiorcę. Harmonogram musi zawierać: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, imię i nazwisko terapeuty, określenie rodzaju zajęć, datę, liczbę godzin, miejsce wykonywania usługi, informację o ewentualnych zmianach w harmonogramie z podaniem przyczyny zmiany.
11. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zajęć/terapii z poszczególnymi osobami określony będzie indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, w ramach niniejszego postępowania zamówienia (zamówień) polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, na poniższych warunkach:
a) przedmiot zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,
b) wielkość i zakres zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych do wysokości 50% wartości zawartej umowy na zamówienie podstawowe,
c) warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe,
d) tryb udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia dodatkowego następować będzie w drodze zmiany umowy na zamówienie podstawowe, przy czym cena za godzinę świadczenia usług nie będzie wyższa niż wskazana w umowie zawartej z Wykonawcą na zamówienie podstawowe.
13. Miejsce realizacji: teren Gminy Grudziądz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79622000-0 - Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 184800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 184800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 184800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SOL-MED.” Michał Sobolewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8761970578

7.3.3) Ulica: Główna 22

7.3.4) Miejscowość: Jabłonowo Pomorskie

7.3.5) Kod pocztowy: 87-330

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 184800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.