eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynków Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta w tym przyjazna i dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami.Ogłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynków Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta w tym przyjazna i dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 84

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynków Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta w tym przyjazna i dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa1ff8a1-958e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/36682/summary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 rozdziału IX SWZ, komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/ (dalej platforma przetargowa), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego
postępowania na adres zarejestrowany na platformie przetargowej.
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e-mail wykonawców podane w formularzach
ofertowych lub zarejestrowane na platformie przetargowej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez platformę przetargową) zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników platformy przetargowej dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z platformy przetargowej.
2. Złożenie oferty poprzez platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 1.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy przetargowej wskazane są na stronie internetowej platformy przetargowej pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/.
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí
52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do
piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w
Instrukcjach użytkowników platformy przetargowej.
6. W przypadku przesyłania przez wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej)
dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, dalej rozporządzenie w sprawie KRI. Powyższe oznacza, iż
Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar.
KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
7. Wykonawca sporządza:
1) ofertę,
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
3) podmiotowe środki dowodowe,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy (zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby)
6) pełnomocnictwo,
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu w sprawie KRI, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 7, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu w sprawie KRI lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w pkt 1.
9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, dalej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich reprezentujący Gminę Piekary Śląskie, z siedzibą
przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem
– e-mal: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest : prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym.
6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy PZP z dnia
11 września 2019 r., a ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym:
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną
elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
- NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
jeśli przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej do obsługi
elektronicznych zamówień,
- uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej),
- ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku USC w Piekarach Śląskich pokonującej różnicę terenu ok. 0,5 m, długości ok. 8,68 m, wyposażonej w obustronne balustrady z pochwytami pośrednimi i oznakowaniem w języku Braille’a. Konstrukcja ścian pochylni żelbetowa z okładziną z kamienia naturalnego zaś platforma ruchu wykonana z kostki granitowej na podbudowie z tłucznia.
2) Przebudowę głównych schodów zewnętrznych i spocznika przy USC w Piekarach Śląskich. Schody wykonane w konstrukcji żelbetowej w miejscu istniejących, które należy rozebrać a materiały rozbiórkowe wywieźć i zutylizować. Schody wraz ze spocznikiem o łącznej powierzchni ok. 37,80 m2 izolowane przeciwwodnie i obłożone okładziną kamienną. Krawędzie stopni długości ok. 24,46 m oznakowane w sposób wyraźnie sygnalizujący zmianę płaszczyzny ruchu a przed ich pierwszym stopniem obwodowo ułożone płytki o wyróżniającej się fakturze ok. 3,11 m2. Na biegach schodów zamontowane 3 komplety balustrad nierdzewnych o łącznej długości ok. 4,20 m z oznakowaniem w języku Braille’a. Wokół schodów i pochylni wykonane odtworzenia nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej wraz z podbudową.
3) Zabezpieczenie słupów stalowych zewnętrznych ok. 7,63 m2 i fragmentów stalowych podciągów ok. 1,81 m2 do klasy odporności ogniowej R60 wraz z czyszczeniem konstrukcji z powłok malarskich i śladów korozji oraz wykonaniem nowego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej. Na słupach i podciągach wykonać izolację termiczną z wełny mineralnej oraz wyprawę tynkarską na warstwie zbrojącej.
4) Naprawę i izolację ściany piwnicznej od strony zewnętrznej w miejscu styku z projektowanymi schodami i pochylnią. Powierzchnia remontowanych ścian ok. 36,00 m2 a na niej zbicie istniejących tynków, wymiana spoin w murze, miejscowe wymiany zmurszałych elementów murowych, nowe tynki renowacyjne, faseta ok. 15,65 m, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna oraz folia kubełkowa. Wystające części muru ponad grunt i projektowane schody obłożone okładziną z płytek klinkierowych. Związanie z projektowanymi pracami roboty ziemne wykopy, wywozy z utylizacją, zasypki z zagęszczeniem i podbudowy.
5) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dostarczy i zamontuje w ogólnodostępnym, widocznym miejscu tablicę wraz z samonośną podkonstrukcją zawierającą informację o dofinansowaniu przez PFRON przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z logo PFRON.
6) Wykonawca będzie realizował roboty objęte zamówieniem na czynnym obiekcie i zapewni jego ciągłość funkcjonowania, w tym zapewnienie obsługi klientów USC w Piekarach Śląskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 6 do nr 11 do SWZ.
3. GWARANCJA – minimum 5 lat
4. Na podstawie art. 91 ust. 2 i art. 25 ust. 1 i 2 u.p.z.p., Zamawiający odstąpił od podziału niniejszego przedmiotu zamówienia na części ze względu na nadmierne uciążliwości techniczne, technologiczne, organizacyjne, administracyjne i ekonomiczne, które uniemożliwiają dokonanie takiego podziału. Przedmiot zamówienia jest niepodzielny, a sztuczne dokonanie takiej czynności naraziłoby Zamawiającego na ryzyko niewykonania całego przedmiotu zamówienia, ograniczenie jakości robót, ich rozciągnięcie w czasie oraz nadmierne koszty finansowe. Zakresy robót są ściśle i fizycznie ze sobą powiązane w sposób organizacyjny, ekonomiczny, technologiczny i techniczny, zatem ich oddzielenie w celu odrębnej realizacji jest niemożliwe. W interesie Zamawiającego nie leży (nawet jeżeli było by to możliwe) rozdzielenie odpowiedzialności za świadczenie roboty budowlanej na dwa lub więcej podmiotów, a biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku robót budowlanych istnieje poważne ryzyko nie wyłonienia wykonawców na wszystkie części, nawet gdyby możliwe było ich sztuczne wydzielenie. Zakontraktowanie jednej części bez pozostałej(ych) jest bezcelowe, stanowiłoby szkodę po stronie Zamawiającego w zakresie realizacji technicznej, technologicznej, finansowej i celowościowej całego zadania i uniemożliwiałoby realizowanie zamówienia. Zamówienie jest niepodzielne na części, dlatego, że ze względów technicznych, organizacyjnych, administracyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.
6. Wykonawca przygotuje kosztorys ofertowy dla przedmiotowego zadania z rozliczeniem o charakterze ryczałtowym ze względu na określone w ten sposób wymogi PFRON co do zakresu wymaganych dokumentów służących rozliczeniu dofinansowania dla zadania. Kosztorys ofertowy należy traktować wyłącznie jako pomocniczy dokument, który nie narusza ani też nie zmienia zasad rozliczenia całości wynagrodzenia w formie ryczałtu. Kosztorys należy złożyć wraz z ofertą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 165 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA

kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
1) Dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

doświadczenie wykonawcy

2) Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku lub jego części o wartości robót nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto

wraz z wykazaniem, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Okres wyrażony w latach, o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10. Na ofertę i załączniki do oferty powinny składać się następujące pliki:
1) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik do formularza oferty,
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
oraz jeżeli dotyczy
4) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobą niż upoważnioną w dokumencie potwierdzającym umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
5) w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp,
6) w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby – oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby,
7) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp,
8) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) podania danych niezbędnych do przygotowania umowy,
2) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
3) przesłania draftu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1.pieniądzu;
2.gwarancjach bankowych;
3.gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 z wpisaniem na dowodzie wpłaty:
„Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynków Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta w tym przyjazna i dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami - wadium
Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
4. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zwrot wadium z urzędu:
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.
6. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2. którego oferta została odrzucona;
3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Uwaga:
Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale XXI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
Ponadto, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy,
2) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 oraz art. 455 ust. 1 pkt 2,3 i 4 oraz ust.2,3 i 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany umowy zostały opisane w § 15 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/36682/summary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego zajdą przesłanki określone w:
- art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.