eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czechach w ramach zadania "Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności lokalnej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, w miejscowościach Czechy i Bagieniec" .Ogłoszenie z dnia 2021-04-16


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00034284 z dnia 2021-04-16

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czechach w ramach zadania „Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności lokalnej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, w miejscowościach Czechy i Bagieniec” .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 9

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzyna Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-140

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jaworzyna.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jaworzyna.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czechach w ramach zadania „Sieć centrów rekreacji i integracji społeczności lokalnej na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, w miejscowościach Czechy i Bagieniec” .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-464cf49d-678d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00034284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004688/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej w miejscowości Czechy i Bagieniec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005594/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGK.271.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy obiektu świetlicy wiejskiej w Czechach gmina Jaworzyna Śląska, dz. nr 103/2 obręb Czechy.2. Stan istniejący:Budynek zlokalizowany w miejscowości Czechy 15, gmina Jaworzyna Śląska. Budynek na dz. nr 103/2 obręb Czechy w zabudowie szeregowej. Cześć budynku objęta zamówieniem jest przeznaczona na świetlicę wiejską (druga część budynku nie objęta zamówieniem funkcja mieszkalna). Budynek jednokondygnacyjny. Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo wapiennej. Dach płaski kryty papą. 3. Zakres robót:W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowalne objęte w dokumentacji projektowej: - zbicie odparzonych i nierównych istniejących tynków, pozostałe tynki przetrzeć zaprawą cementowo wapienną, przed wykonaniem nowych tynków ścian elewacji uzupełnić spoinowanie murów zaprawą cementowo wapienną, a w miejscu skuć wykonać nowy tynk cementowo wapienny kat III o fakturze istniejącego, na cokole oprócz elewacji frontowej wykonać tynk renowacyjny, po wyschnięciu tynku należy zagruntować elewację silikatowym środkiem gruntującym wcierając go w podłoże, wykonanie nowej elewacji – malowanie farbami silikatowymi, - wymienić na nowe wszystkie obróbki elewacji (podokienniki, gzymsy, ogniomury) z blachy stalowej ocynkowanej- wokół budynku w części świetlicy wiejskiej wykonać opaskę betonową na podsypce z piasku- zamontować wewnątrz parapety granitowe oraz wypełnić szczelinę pomiędzy parapetem i ościeżnicą okna szczelnie silikonem montażowym- montaż drzwi dwuskrzydłowych pomiędzy salą a projektowana kuchnią- montaż drzwi na elewacji bocznej o wymiarach 90/200 cm- na ścianach zewnętrznych konstrukcyjnych wykonać izolacje poziomą metodą nawiercania otworów i iniekcji ciśnieniowej- naprawa ubytków spękań i zawilgocenia betonowych schodów wejściowych do budynku wraz z licowaniem ich powierzchni płytkami gres na klej mrozoodporny- rozebranie stropu nieużytkowych piwnic oraz ich zasypanie materiałem do tego przydatnym ubijając warstwowo- wykonanie podkładów i posadzki wg projektu- wykonanie ścianki działowych z płyt GK na ruszcie metalowym wg wskazań projektowych - demontaż istniejących przyborów kuchennych oraz ścianek działowych pod antresolą- podstemplować drewniany strop antresoli- przy istniejących schodach wykonać stopę fundamentową żelbetową 50x50 cm z betonu B25 zbrojoną siatką z prętów i wykonać słup z cegły pełnej 25x25 cm na zaprawie cementowej pod oparcie belek stalowych- na projektowanym słupie i istniejących słupach oprzeć podciągi stalowe, w miejscu oparcia słupów umieścić podkładki z blachy stalowej gr 10mm na całej powierzchni słupa, belki stalowe zabezpieczyć dwukrotnie farbą antykorozyjną- po rozstemplowaniu stropu antresoli obudować belki płytami GK- okna w części kuchni projektowanej poszerzyć i powiększyć - w Sali głównej usunąć posadzki drewniane, legary i wszystkie podkłady- wykonać nową podłogę o uwarstwieniu: grunt rodzimy – piasek ubity warstwowo 20cm – podkład betonowy 10cm – hydroizolacja folia PE – izolacja termiczna styropian 15 cm – jastrych betonowy 5 cm – posadzka z desek (zamawiający informuje ze materiał w postaci desek posiada zamawiający i nie należy go wyceniać)- posadzkę z desek należy cyklinować i polakierować- w części projektowanej kuchni ułożyć płytki ceramiczne- wykonać docieplenie (wygłuszenie) ściany bocznej od wewnątrz na całej długości i wysokości w miejscu gdzie jest ściana wspólna pomiędzy świetlicą, a częścią mieszkalną (ściana przy antresoli) wygłuszenie wykonać z wełny mineralnej o gr min 15 cm na ruszcie stalowym- w Sali wykonać przewód wentylacji grawitacyjnej z systemem dwuściennej blachy stalowej z otuliną z wełny mineralnej (komina wykonać przy pomocy takich elementów systemowych jak przejście stropowe, przewody proste, kolano, czwórnik z wyczystką i odkraplaczem, przejście dachowe, komin przeciwdeszczowy, ustnik i daszek, przewód wyprowadzić 1 m ponad dach, - uzupełnić pokrycie dachowe i zamontować w projektowany przewodzie kratkę wentylacyjną- montaż oprawy oświetleniowe ledowe- w pomieszczeniu projektowanej kuchni wykonać instalację elektryczną wraz z oprawami oświetleniowymi i montażem grzejników elektrycznych oraz instalację wodną i kanalizacyjną na potrzeby funkcjonowania zaplecza kuchennego- wymiana istniejącej rozdzielni głównej - wymiana przewodów instalacji elektrycznej odbiorczej- wymiana gniazd, wyłączników - wymiana opraw oświetleniowych - montaż podgrzewacza wody w pomieszczeniu projektowanej kuchni- wykonać sufit podwieszany w pomieszczeniu Sali głównej i projektowanej kuchni- pomalować ściany dwukrotnie pomieszczeń świetlicy oprócz pomieszczeń łazienek które są wyłączone z zakresu robót - wymiana wsporników instalacji odgromowej- wymiana instalacji odgromowej- remont pokrycia papowego dachu, ogniomórków - wykonanie obróbek blacharskich- wykonanie nawierzchni utwardzonej kostką betonową o gr. 8 cm w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie świetlicy wiejskiej o powierzchni nie mniejszej niż 60 m2.UWAGA: projekt załączony do niniejszej SWZ jest w swym zakresie szerszy – jednak niniejsze postępowanie nie dotyczy projektowanych robót w pomieszczeniach istniejących łazienek oraz nie obejmuje instalacji c.o. Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją techniczną załączoną w niniejszym SWZ (szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określony jest w projektach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach robót).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 396696,69

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 514284,44

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 396696,69

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANKRA SP. z o.o.

7.3.3) Ulica: Ul. Piastowska 19

7.3.4) Miejscowość: Radwanice

7.3.5) Kod pocztowy: 55-010

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Potoczni Sp. z o.o. Ul. Akacjowa 12 58-130 Żarów

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 396696,69

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-05-30
2021-04-16 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.